۷

۳

سرمایه فکری

سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه مشتری

۱۱،۱۲،۱۳،۱۴
۱۸،۱۹،۲۰
۱۵،۱۶،۱۷

۹

۴

قابلیت ها

قابلیت نوآوری
قابلیت بازاریابی

۳۲،۳۳،۳۴
۲۸،۲۹،۳۰،۳۱

۷

۳-۵) سنجش روایی[۲۲۱] و پایایی[۲۲۲] پرسشنامه
در هر تحقیق علمی به روش تجربی، وسیله اندازه گیری باید روا و پایا باشد. در این قسمت روایی و پایایی پرسشنامه بررسی می شود.
۳-۵-۱) روایی
روایی از واژه ((روا )) به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های ناکافی و نامناسب می تواند هر تحقیق علمی را بی ارزش و ناروا سازد. روایی را به شکل های مختلف طبقه بندی کرده اند که به تعدادی از آن ها اشاره می شود:
طبقه بندی نوع اول: الف- اعتبار تجربی ب- اعتبار مفهومی
طبقه بندی نوع دوم: روایی محتوای، روایی نمادی( ظاهری) ، روایی مربوط به ملاک، روایی موافق، روایی متضمن پیش بینی، روایی سازه، روایی همگراف متمایز کننده.
در تحقیق حاضر، از روش روایی محتوایی[۲۲۳] استفاده شده است. روایی محتوایی یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های پرسشنامه معرف ویژگی و مهارت ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته آزمون دارای اعتبار محتواست.روایی محتوا یک آزمون معمولا توسط افرادی مشخص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود( نورانی، ۱۳۸۷، ص۸۲). از توین چهارچوب اولیه پرسشنامه، جهت ارزیابی و اطمینان از این که سوال های پرسشنامه معرف ویژگی ها و مفاهیم مورد نظر است، از دیدگاه تعدادی از خبرگان و متخصصان استفاده گردید. این ارزیابی در اصل بر روایی محتوایی شاخص های ارائه شده، تمرکز داشته که اصلاحاتی در پرسشنامه با توجه به نظرات پیشنهادی، صورت گرفته است.
۳-۵-۲) پایایی
یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند( خاکی، ۱۳۸۲، ص۲۹۳) عوامل متعددی بر پایایی و روایی موثرند از جمله: ۱) تعریف نشدن اصطلاحات ۲) عدم توجیه پرسشگران ۳) عدم تجانس و همگونی پاسخگویان ۴) تغییر شرایط و زمینه های اجرای پرسشگری ۵) وضعیت ظاهری و درونی ابزار ۶) عدم تناسب مراحل مختلف فرآیند تحقیق پایایی ثبات درونی فقط با اجرای یک آزمون و بالاخره جلوگیری از بروز مسائل همراه تکرار اجرای آزمون ها برآورد می شود. برای محاسبه پایایی، شیوه های مختلفی به کار برده می شود، از آن جمله می توان به اجرای دوباره آزمون، روش موازی، روش تصنیف، و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد( خاکی، ۱۳۸۲، صص۲۹۹-۲۹۷).
در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه لا تاکید بر همسانی درونی سوالات، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که به وسیله نرم افزار لیزرل برای مجموع سوالات مرتبط با هر متغیر محاسبه شده است. در هنگام محاسبه ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ، تست یک نمونه اولیه مشتمل بر ۳۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های زیر مجموعه سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول (۳ـ۲) ضریب آلفا را محاسبه کرد.
(۳ـ۲)
که در آن، تعداد زیرمجموعهی سؤالهای پرسشنامه؛ واریانس زیر مجموعه سؤال ام؛ و واریانس کل پرسشنامه میباشد. (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۵، ص ۱۶۹).
پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به قرار جدول (۳-۴) است. جدول تطبیقی مربوط به متغیرها در پیوست آمده است.
جدول (۳ـ۳): ضرایب آلفای کرونباخ سؤالات پرسشنامه پژوهش محاسبه شده توسط نرمافزار spss.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.