ضریب t برای این مسیر ۶۴/۲ میباشد، بنابراین این فرضیه تأیید میگردد. یعنی کارآفرینی با قابلیتها رابطه دارد. با توجّه به تخمین استاندارد مدل، ضریب بتای استاندارد این مسیر ۳۹/۰ میباشد که بیانگر تأثیر مستقیم و مثبت کارآفرینی بر قابلیتها است. یعنی به ازای یک واحد افزایش در کارآفرینی، به میزان ۳۹/۰ واحد بر قابلیتها افزوده میگردد. ضریب تعیین این مسیر نیز ۱۵/۰ میباشد. بدین معنی که ۱۵ درصد از تغییرات قابلیتها توسط کارآفرینی توضیح داده میشود.
فرضیه ۳- بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی ارتباط مثبت وجود دارد.
ضریب t برای این مسیر ۶۱/۲ میباشد، بنابراین این فرضیه تأیید میگردد. یعنی سرمایه فکری با مزیت رقابتی رابطه دارد. با توجّه به تخمین استاندارد مدل، ضریب بتای استاندارد این مسیر ۷۶/۰ میباشد که بیانگر تأثیر مستقیم و مثبت سرمایه فکری بر مزیت رقابتی است. یعنی به ازای یک واحد افزایش در سرمایه فکری، به میزان ۷۶/۰ واحد بر مزیت رقابتی افزوده میگردد. ضریب تعیین این مسیر نیز ۵۷/۰ میباشد. بدین معنی که ۵۷ درصد از تغییرات مزیت رقابتی (مخصوصاً سازههای زمان و هزینه) توسط سرمایه فکری توضیح داده میشود.
فرضیه ۴- بین قابیلت ها و مزیت رقابتی ارتباط مثبت وجود دارد.
ضریب t برای این مسیر ۴۱/۴ میباشد، بنابراین این فرضیه تأیید میگردد. یعنی قابلیتها با مزیت رقابتی رابطه دارد. با توجّه به تخمین استاندارد مدل، ضریب بتای استاندارد این مسیر ۳۶/۰ میباشد که بیانگر تأثیر مستقیم و مثبت قابلیتها بر مزیت رقابتی است. یعنی به ازای یک واحد افزایش در قابلیتها، به میزان ۳۶/۰ واحد بر مزیت رقابتی افزوده میگردد. ضریب تعیین این مسیر نیز ۱۲/۰ میباشد. بدین معنی که ۱۲ درصد از تغییرات مزیت رقابتی توسط قابلیتها توضیح داده میشود.
فرضیه ۵- بین کارآفرینی و مزیت رقابتی ارتباط مثبت وجود دارد.
ضریب t برای این مسیر ۴۲/۳ میباشد، بنابراین این فرضیه تأیید میگردد. یعنی کارآفرینی با مزیت رقابتی رابطه دارد. با توجّه به تخمین استاندارد مدل، ضریب بتای استاندارد این مسیر ۲۱/۰ میباشد که بیانگر تأثیر مستقیم و مثبت کارآفرینی بر مزیت رقابتی است. یعنی به ازای یک واحد افزایش در کارآفرینی، به میزان ۲۱/۰ واحد بر مزیت رقابتی افزوده میگردد. ضریب تعیین این مسیر نیز ۰۴/۰ میباشد. بدین معنی که ۴ درصد از تغییرات مزیت رقابتی توسط کارآفرینی توضیح داده میشود.
فرضیه ۶- بین سرمایه فکری و کارآفرینی ارتباط مثبت وجود دارد.
ضریب t برای این مسیر ۱۸/۱۱ میباشد، بنابراین این فرضیه تأیید میگردد. یعنی سرمایه فکری با کارآفرینی رابطه دارد. با توجّه به تخمین استاندارد مدل، ضریب بتای استاندارد این مسیر ۸۶/۰ میباشد که بیانگر تأثیر مستقیم و مثبت سرمایه فکری بر کارآفرینی است. یعنی به ازای یک واحد افزایش در سرمایه فکری، به میزان ۸۶/۰ واحد بر کارآفرینی افزوده میگردد. ضریب تعیین این مسیر نیز ۷۳/۰ میباشد. بدین معنی که ۷۳ درصد از تغییرات کارآفرینی (مخصوصاً سازههای ریسک پذیری و پیشگامی) توسط سرمایه فکری توضیح داده میشود.
۵-۳) بحث
با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل علی تحقیق و بحث های مرتبط با آن می توان گفت بانک ها برای دست یابی به مزیت رقابتی پایدار می توانند از تقویت سرمایه فکری، کارآفرینی و قابلیت ها در سازمان استفاده کنند.برای نیل به این هدف باید سه جز سرمایه فکری شامل سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای مورد توجه قرار گیرد.در عمل سرمایه فکری مجموع سرمایه انسانی و ساختاری نظیر دانش، تجربه کاربردی، فن آوری سازمانی، روابط و مهارت های تخصصی است که با خلق مزیت رقابتی، حیات سازمات را در بازار به ارمغان می آورد.کارآفرینی نیز فرآیندی است که در آن فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصت های جدید و با بسیج منابع، مبادرت به ایجاد کسب و کار جدید، سازمان های جدید و نوآور و رشد یابنده که توام با پذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصول جدید و یا خدمت جدید به جامعه می گردد . همچنین قابلیت ها عبارتند از مهارت های مورد نیاز یک شرکت برای کسب مزیت کامل از منابع در اختیارش .یک قابلیت توان و ظرفیت مجموعه ای از منابع جهت انجام یک وظیفه یا اقدام می باشد مانند قابلیت بازاریابی و توزیع . لذا باید تلاش کرد با بکارگیری سرمایه فکری، کارآفرینی و قابلیت ها موجب ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بین رقبا شد.با توجه به یافته های تحقیق باید گفت سرمایه فکری می تواند موجب ایجاد مزیت رقابتی پایدار شود در این تحقیق رابطه بین سرمایه فکری و قابلیت ها ارتباط مثبت می باشد.ابعاد قابلیت ها شامل قابلیت های نوآوری و بازاریابی هستند.تحقیقی که توسط زرنلر و همکاران در سال ۲۰۰۸ ،کابریتا و همکاران در سال ۲۰۰۸ انجام شد نشان داد هر سه جز سرمایه فکری ارتباط مثبتی با قابلیت ها شامل بازاریابی و نوآوری دارند.در این تحقیق بین سرمایه فکری و کارآفرینی ارتباط مثبت وجود دارد.تحقیقی که توسط میچالسکی و همکارانش در سال ۲۰۰۸ انجام شد نیز نشان داد که کارآفرینی و اجزای سرمایه فکری بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند و موجب موفقیت شرکت می شوند.در این تحقیق بین کارآفرینی و قابلیت ها ارتباط مثبت وجود دارد.تحقیقی که توسط لی و هسیه در سال ۲۰۱۰ انجام شد نشان داد که کارآفرینی به طور مستقیم با نوآوری و بازاریابی ارتباط مثبت دارند. در این تحقیق بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی ارتباط مثبت وجود دارد.تحقیقی که توسط باتانی و همکاران در سال ۲۰۱۱ انجام شد نشان داد که بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی ارتباط مثبتی وجود دارد. در این تحقیق بین قابلیت های سازمان و مزیت رقابتی ارتباط مثبت وجود دارد.در تحقیقی که توسط لی و هسیه در سال ۲۰۱۰ انجام شد نشان داد که بین قابلیت های بازاریابی با مزیت رقابتی به طور مستقیم ارتباط وجود ندارد اما بر مزیت رقابتی به طور غیر مستقیم از طریق قابلیت نوآوری تاثیر می گذارد.همچنین این تحقیق نشان داد که بین قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی ارتباط مثبت وجود دارد.در تحقیق حاضر بین کارآفرینی و مزیت رقابتی ارتباط مثبت وجود دارد.در تحقیقی که توسط لی و هسیه در سال ۲۰۱۰ انجام شد نشان داد که بین کارآفرینی و مزیت رقابتی ارتباط مستقیم وجود دارد.
۵-۴) پیشنهادها بر مبنای یافته های تحقیق
با توجه به نتایج و بحث های انجام شده در این تحقیق، برای دست یابی به مزیت رقابتی پایدار در صنعت بانکداری، پیشنهاد های زیر در نظر گرفته شده است:
نتایج آزمون حاکی از آن بود که سرمایه با قابلیت ارتباط مثبت دارد.
با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری شده پیشنهاد می گردد جهت تقویت نوآوری بانک ها انعطاف پذیر باشند، کیفیت محصولات و خدمات خود را پیوسته بهبود بخشند و بتوانند با ارائه محصوات و خدماتی جدید در بازار پر رقابت، مزیت رقابتی پایدار کسب کنند.در این حالت باید کارکنان را به نوآوری و ایجاد تغییر و تحول تشویق کنند و هم چنین به مشتریان خارجی توجه کنند.در واقع بانک ها باید شرایطی را فراهم سازند تا خلاقیت و نوآوری به شکلی مداوم و پیوسته ظهور یابد و ایجاد چنین شرایطی یکی از وظایف سرمایه فکری است.در واقع می توان گفت که تلاش های نوآورانه در سازمان، نتیجه سرمایه گذاری در سرمایه های فکری است.مدیریت سازمان می تواند با مدیریت صحیح خلاقیت و نوآوری کارکنان دانشی خود، این امکان را برای آن ها به وجود آورد که در مسائل سازمانی که نیاز به راه حل های جدید دارند، از این افراد و سرمایه های دانشی و فکری بهره گیرند.
با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری پیشنهاد می گردد جهت تقویت قابلیت بازاریابی باید کارکنان یک سازمان شایسته و خبره باشند، بهتر نیازهای مشتریان را درک کرده و با توسعه سرمایه مشتریان، رضایتمندی و وفاداری آن ها را در قالب مراجعه دوباره به بانک، تبلیغ خدمات و… حفظ کنند. همچنین به کارگیری سیستم های اطلاعاتی، طراحی ساختارهای سازمانی اثربخش و پژوهش و توسعه ضمن ارتقای رضایتمندی و وفداری مشتریان و بهبود کیفیت خدمات، سهم بازار و سودآوری را افزایش می دهد.
نتایج آزمون حاکی از آن بود که بین کارآفرینی و قابلیت ها ارتباط مثبت وجود دارد.با توجه به سازه های سوالات اندازه گیری پیشنهاد می گردد سازمان ها به دنبال افزایش ظرفیت رقابت پذیری خود و کسب مزیت رقابتی باشند، به نوآوری و کارآفرینی روی آورند.کارآفرینی مستلزم پیشگام بودن در نوجویی و نوآوری کردن، ورود به کسب و کارهای جدید، پذیرش ریسک و یشگام بودن است که نهایتا بر روی عملکرد بانک تاثیر می گذارد.در واقع برای مطابقت با محیط در حال تغییر، بانک ها نیازمند افزایش گرایش کارآفرینی برای ایجاد انعطاف پذیری به منظور بهبود عملکرد بانک می باشند چرا که گرایش کارآفرینی باعث بهبود رفتار نوآوری در بانک می شود.نوآوری به عنوان عنصری است که به بانک ها با معرفی خدمات جدید و ایجاد تنوع در خدمات برای پیشگامی و کسب مزیت رقابتی کمک می کند.
بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی ارتباط مثبت وجود دارد.
با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری جهت تقویت سرمایه انسانی جهت کسب مزیت رقابتی موارد زیر پیشنهاد می گردد: شناسایی مشاغل استراتژیک سازمان ، اندازه گیری مستمر سطح شایستگی کارکنان و استفاده از برنامه های بهبود ، طراحی و ایجاد سیستم اندازه گیری رضایت شغلی در سازمان ، استفاده از اطلاعات عملکردی افراد به هنگام ارتقای آن ها ، ارائه آموزش ها ، مشاوره ها و فرصت های سازمانی برای کمک به بهبود وضع آتی کارکنانی که دارای عملکرد مناسب هستند.
با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری جهت تقویت سرمایه ساختاری جهت کسب مزیت رقابتی موارد زیر پیشنهاد می گردد: استفاده از ساختارهای پیشرفته م ومدرن هم چون ساختارهای تیمی و پروژه ای در قسمت های مختلف سازمان ، استفاده اط سیستم های اطلاعاتی که دست یابی به اطلاعات را ساده می سازد ، اختصاص بودجه و زمان بیشتر به امر تحقیق و توسعه ی کاربردی و همکاری با مراجع و محافل علمی و استفاده از تجربیات رقبا ، استفاده از سیستم پیشنهاد ها در داخل سازمان برای دریافت نظرهای کارکنان و در خارج از سازمان برای دریافت نظرهای مشتریان.
با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری جهت تقویت سرمایه مشتری جهت کسب مزیت رقابتی موارد زیر پیشنهاد می گردد: آموزش رفتار مشتری مداری مناسب به کارکنانی که ارتباط مستقیمی با مشتریان دارند ، شناسایی نیازهای مشتریان ، توزیع بازخوردهای مشتریان در سراسر سازمان ، مشارکت تمامی بخش های سازمان در فرآیند بازاریابی خدمات ، وارد کردن نظرهای مشتریان در نحوه طراحی و ارائه خدمات ، تقویت نگرش مشتری مداری در بین تمامی اعضای سازمان ، پیگیری مستمر و پاسخ گویی به موقع به انتظارات و شکایات مشتریان ، اتوماسیون برخی امور مشتریان ، استفاده از بانکداری الکترونیکی.
بین قابلیت ها و مزیت رقابتی ارتباط مثبت وجود دارد. با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری شده نشان می دهد این بعد از قابلیت ها نقش زیادی در افزایش عملکرد تجاری دارد . از این رو پیشنهاد می شود مدیرانی خلاق و نوآور برای پست های سازمانی انتخاب شوند و در گزینش مدیران و هم در ارزیابی عملکرد آن ها این شاخص مورد توجه قرار گیرد .از سوی دیگر برای شکل گیری نوآوری در سازمان ، ترغیب و تشویق ایده های جدید ، استقبال از روش های جدید ، پذیرش تغییر ، شناسایی و توسعه خدمات جدید از جمله اقداماتی است که به توسعه خلاقانه عملکرد در سازمان کمک خواهد کرد.
بین کارآفرینی و مزیت رقابتی ارتباط مثبت وجود دارد.
با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری پیشنهاد می گردد مدیران ریسک پذیر به ارتقا عملکرد تجاری از طریق افزایش کارآفرینی در سازمان اقدام کنند. از این رو از اولویت های بانک در انتخاب مدیران باید استفاده ار مدیران ریسک پذیر باشد .اقدام به انجام کارهای دشوار و تصمیم گیری های توام با خطر و ایجاد نگرش مثبت نسبت به ریسک پذیری از جمله اقداماتی است که با ارتقا روحیه ریسک پذیری جهت افزایش عملکرد آن کمک خواهد نمود.
با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری متوجه می شویم که پیشگامی در کار از ویژگی های مثبت مدیریتی تلقی می شود .این ویژگی به اقدامات متکبرانه ، پیشرو بودن در توسعه و ارائه خدمات منجر می شود. نتایج بررسی حاضر نیز تاثیر این ویژگی را بر عملکرد نشان می دهد. تمرین و آموزش این ویژگی به بهبود کارایی افراد و به تبع آن ایجاد مزیت رقابتی پایدار کمک خواهد نمود.
با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری پیشنهاد می گردد تلاش به منظور ایجاد یک فرهنگ حمایتی از طریق طراحی سیستم های تشویقی و انگیزشی برای تقویت خلاقیت و نوآوری ، یادگیری و توسعه منابع انسانی سازمان انجام گیرد.
بین سرمایه فکری و کارآفرینی ارتباط مثبت وجود دارد. با توجه به سوالات سازه های اندازه گیری موارد زیر پیشنهاد می گردد: طراحی چهارچوب شایستگی های کارکنان و مدیران شامل دانش، مهارت ها و توانایی هایشان و برنامه ریزی توسعه آن ها مبتنی افکار خلاق و کارآفرین همچنین اقدام به طراحی سیستم حمایت و تشویق از فکرهای برتر کارکنان به منظور به کارگیری به موقع آن ها در فرآیند عملیاتی سازمان.انجام اصلاحات ساختاری، اصلاح فرآیندها، اجرای برنامه های عملیاتی، تقویت راهبردها، اصلاح زیرساخت ها و بهبود تشکیلات و روش های کاری.
۵-۵) پیشنهاد برای تحقیقات آینده
برخی از موارد و پیشنهاداتی که می توان برای تحقیقات آتی مد نظر قرار داد به شرح ذیل می باشد:
از آنجا که مدل های گوناگون کثیری پیرامون سرمایه فکری و کارآفرینی ارائه گردیده است ، پژوهش گران می توانند در پژوهش های خود از مدل های دیگر نیز برای اثبات رابطه با مزیت رقابتی در شرکت های تولیدی و سازمان های آموزشی استفاده کنند.
جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارمندان شعبات بانک ها در استان گیلان بودند .به پژوهش گران آینده نیز پیشنهاد می شود پژوهش هایی را در همین راستا در استان های دیگر و یا در سازمان های دیگر به انجام رسانند و نتایج آن را با نتایج این پژوهش مقایسه نمایند.
به پژوهش گران آینده پیشنهاد می شود مدل تحقیق استفاده شده در پژوهش حاضر را در شرکت های تولیدی در استان گیلان مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.
پژوهش گران آینده از ابعاد دیگر مزیت رقابتی در این مدل استفاده کنند.
۵-۶) محدودیت های تحقیق
عمده مشکلاتی که در مسیر انجام تحقیق وجود داشت و کسب نتایج مطلوب را با مشکلاتی مواجه می کرد این موارد بود:
پژوهش هایی که ارتباط دو متغیر سرمایه فکری و قابلیت ها ، سرمایه فکری و کارآفرینی ، کارآفرینی و قابلیت ها را در کنار هم بررسی کرده باشند بسیار اندک بود بنابراین دسترسی به پیشینه مرتبط با پژوهش از جمله مهمترین محدودیت های این پژوهش به شمار می آید.
ما تنها با جمعآوری اطلاعات از بانکهای استان گیلان در تابستان ۱۳۹۲ به بررسی نمونهی مورد مطالعه پرداختیم و تغییرات را بررسی نمودیم. سایر جوامع آماری در شهرستانها و استانهای مختلف ممکن است به نتایج دیگری منتهی شوند.
به علت محدودیت زمانی و مکانی و به نوعی عدم دسترسی به تمامی شعبات بانک ها ، جمع آوری پرسش نامه با زحمات فراوانی انجام شد.
به خاطر عدم همکاری و محرمانه انگاشتن اطلاعات کاملا علمی توسط برخی مدیران بانک ها و نیز وجود نظام بیش از حد بوروکراسی ، جمع آوری و گردآوری داده ها با کندی و سختی طاقت فرسایی انجام گرفت.
با توجّه به این که جامعهی آماری پژوهش، شعب بانکها استان گیلان میباشد، در ابتدا به شعبه مرکزی هر یک از بانکها مراجعه کردیم تا از نظر حراست، پرسشنامه بررسی شود. پس از نامه موافقت ایشان، به مدیران شعب مراجعه نمودیم تا با ارائهی توضیحاتی جلب موافقت و کسب اجازه از ایشان حاصل شود و سپس به پخش پرسشنامهها میان کارکنان آن بانکها بپردازیم. خوشبختانه اکثر بانکها با اهمیت انجام تحقیقات علمی و میـدانی آشنایی داشتند و همکاری نمودند. امّا برای پر کردن پرسشنامه توسط کارمندان، زمانی باید به آنها مراجعه میشد که وقت آنها نسبت به سایر زمان کاری، آزادتر باشد مانند اوّل وقت بازگشایی بانک. برخی از آنها حتّی وقت آزاد نداشتند. تکرار توضیحات برای تک تک نمونهها کمی سخت بود. برخی از آنها به گزینه فرقی ندارد اکتفا مینمودند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.