کمبود زمان و بالا رفتن هزینه
منابع و ماخذ
منابع و ماخذ:
ـ آذر، عادل، (۱۳۸۱)، «تحلیل مسیر و علّتیابی در علم مدیریت»، مجلّه مجتمع آموزش عالی قم، سال چهارم، شماره پانزدهم، زمستان ۸۱، صص ۹۶ـ۵۹٫
ـ آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور، (۱۳۸۹)، «آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوّم: تحلیل آماری)»، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ چهاردهم.
ـ آشنا، مصطفی ، یوسفی، حمید رضا، صادقی ،فرزانه، “سرمایه فکری ،سرمایه ای ارزشمند و موثر در سازمان امور مالیاتی کشور” فصلنامه تخصصی مالیات ،۱۳۸۸، دوره جدید،شماره ۶ .
ـ آقایی ، عبدلله ، تقوی ، عاطفه ، ” ارائه مدلی پیرامون بازاریابی نوآورانه در مدیریت زنجیره تامین با رویکرد فناوری اطلاعات : برای خلق ارزش بالاتر ” .ص ۱-۱۶.
ـ ابراهیم پور ، حبیب ، صالحی ، جمشید ، خلیلی ، حسن ، ” بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد تجاری شرکت پتروشیمی تبریز ” پژوهش های مدیریت عمومی ، ۱۳۹۰ ، شماره ۱۳ ، ص ۱۲۱-۱۳۸.
ـ احمد پور داریانی ، محمود ، عزیزی ، محمود ، ۱۳۹۱ ، ” کارآفرینی ” ، تهران : موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم.
ـ ایمانی پور، نرگس، زیوردار، مهدی. ، ” بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی شرکتی و عملکرد ” ، توسعه کارآفرینی، ۱۳۸۷، شماره ۲، ص ۱۲٫
ـ باقری ، مسعود ، نمازیان ، مریم ، ” موانع کارآفرینی در ایران ، نقش بومی سازی و راهکارها ” ، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب وکار های دانش بنیان .
ـ باقری ، مهزاد ، ” تبیین عوامل مرتبط با مزیت رقابتی پایدار در شرکت های صنایع غذایی استان مازندران ” دانشگاه آزاد اسلامی رشت ، ۱۳۹۱٫
ـ بهرامی ، سوسن ، رجایی پور ، سعید ، حسینی ، تقی ، نصرآبادی ، حسنعلی ، یار محمدیان ، محمد حسین ، ” تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی ” ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در
آموزش عالی ، شماره ۶۱ ، ۱۳۹۰ ، ص ۲۷ – ۵۰٫

ـ پورتر ، مایکل ، (۱۳۹۱)،استراتژی رقابتی ، ترجمه جهانگیر مجیدی ، عباس مهر پویا ، تهران : چاپ رس.
ـ چوپانی،حیدر،زارع،مجتبی،قاسمی،عقیل،غلام زاده،حجت،”بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی( مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه )، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، ۱۳۹۱، شماره۱، ص۲۷-۵۸٫
ـ حاجی پور، بهمن، مومنی ، مصطفی، ” بازشناسی رویکرد منبع محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار مورد مطالعه : شرکت تولیدی ساران” اندیشه مدیریت ، ۱۳۸۸،سال سوم ،شماره اول،ص۷۷-۱۰۲.
ـ حافظ نیا، محمّد رضا، (۱۳۸۹)، «مقدّمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی»، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ هفدهم.
ـ حسینی ، سیده الهام ، حسینی ، سیده راحله ، ” توانمند سازی کارکنان : گامی به سوی ترویج و توسعه کارآفرینی در سازمان ها ” کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان ، ۱۳۹۱.
ـ حسینی ، حمید ، آذر ، عادل ، شاه طهماسبی ، اسماعیل ، ” اندازه گیری کارایی نسبی مزیت رقابتی ایران بر اساس مدل کمی الماس گون پورتر در مقایسه با کشورهای منتخب – رویکرد DEA ” ، مدیریت بازرگانی ، شماره ۹ ، ص ۹۱-۱۱۲٫
ـ حمیدی زاده ، محمد رضا ، حسین زاده شهری ، معصومه ، ” طراحی مدل تعیین شایستگی های محوری سازمانی ( مورد کاوی : شرکت ایران خودرو ) ” چشم انداز مدیریت ، ۱۳۸۷ ، شماره ۲۹ ، ص ۵-۳۰.
ـ خاکی ، غلام رضا ، ( ۱۳۸۷ ) ” روش تحقیق در مدیریت ” ، چاپ ششم ، تهران ، انتشارات بازتاب.
ـ خزایی پور ، مرتضی ، زارعی ، هادی ، دهقان ، محمد صادق ، کریمی ، امیر حسین ، زرنگاریان ، یوسف ، ” کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی ” ، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان ، ۱۳۹۱ .
ـ خیرخواه، هوشیار( ۱۳۹۰ )،” بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان( مطالعه موردی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان )؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج.
ـ داستانی، مهدی ، ” بررسی سه مدل مدیریت استراتژیک نوآوری در خدمات ” مجله تدبیر ، ۱۳۸۸، شماره ۲۱ ، ص ۳۱ ـ ۳۵ .
ـ دستگیر ، محسن ، محمدی ، کامران ، ” سرمایه فکری ، گنج تمام نشدنی سازمان ” تدبیر ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۸-۳۴.
ـ دهاقین ، علی اکبر ، ” فرهنگ کارآفرینی ” اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ، ۱۳۹۱ .
ـ دهدشتی شاهرخ، زهره؛ بحرینی زاده، منیجه، (۱۳۸۹)، «تحقیقات بازاریابی»، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ اوّل.
ـ دهقان نجم ، منصور ، ” مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی ” ، مهندسی خودرو و صنایع وابسته ، ۱۳۸۸ ، شماره ۱۰ ، ص ۴۷- ۵۲.
ـ راسخی ، سعید ، ذبیحی ، لهرمی ، المیرا ، ” مزیت رقابتی در سطح بنگاه : مفهوم و تئوری ” ، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ” علوم اقتصادی ” ، ۱۳۸۷ ، شماره ۲۸ ، ص ۳۱-۵۴.
ـ رامین مهر، حمید؛ چارستاد، پروانه، (۱۳۹۲)، «روش تحقیق کمّی با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (نرمافزار لیزرل)»، تهران، انتشارات ترمه، چاپ اوّل.
ـ رضایی ، فرزین ، همتی ، حسن ، زمانی ، رامین ، ” ارزیابی تاثیر سرمایه فکری در ایجاد ارزش افزوده (اقتصادی و بازار)” ، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ، ۱۳۸۸،شماره اول ، ص ۵۹-۷۱.
ـ رضایی دولت آبادی ، حسین ، خائف الهی ، احمد علی ، ” مدلی برای تعیین میزان تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت های بازاریابی در صنایع شیمیایی ” ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، ۱۳۸۵ ، شماره ۱ ، ص ۱۳۱-۱۶۱.
ـ رضاییان ، علی ، ( ۱۳۸۵ ) ، ” مبانی سازمان و مدیریت ” ، چاپ نهم ، تهران ، انتشارات سمت.
ـ رفیعی ، مجتبی ، کهن ، نبی اله ، (۱۳۹۰) ، ” مدیریت جامع سرمایه های فکری ، سنجش ، اندازه گیری و گزارش دهی”، چاپ اول ،اراک ، آی سانا.
ـ رنجبر،احمد،عنابستانی،مینا،شریعت جعفری،اسماعیل،”بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارآفرینی درون سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران)، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، ۱۳۹۱ .
ـ روز بهان ، محمد ولی ، (۱۳۹۱ ) ، ” کارآفرینی ، راهبرد توسعه ” چاپ اول ،رشت : نشر حق شناس
ـ سرمد، زهره؛ بازرگان، عبّاس؛ حجازی، الهه، (۱۳۸۵)، «روشهای تحقیق در علوم رفتاری»، تهران، نشر آگه، چاپ دوازدهم.
ـ سکاران ، اوما ، ( ۱۳۹۰) ، ” روش های تحقیق در مدیریت “، ترجمه محمود شیرازی و محمد صائبی ، چاپ هشتم ، تهران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.
ـ ساعدی ، مهدی ، یزدانی ، حمید رضا ، ” ارائه مدل فرآیندی برای پیاده سازی مدیریت دانش مبتنی بر یادگیری سازمانی در ایران خودرو : نظریه برخاسته از داده ها ” ، نشریه مدیریت فن آوری اطلاعات ، ۱۳۸۸ ، شماره ۲ ، ص ۶۷-۸۴٫

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.