ـ سلاجقه ، سنجر ، حسینی ، مریم ، ” رابطه کارآفرینی با چالش های اقتصادی ” ، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان ” .
ـ سلجوقی ، سید محمد ، ۱۳۸۹ ، ” کارآفرینی : ایجاد و توسعه کسب و کار جدید ” چاپ چهارم ، کرمان ، انتشارات خدمات فرهنگی کرمان.
ـ سید جوادین،سید رضا،ابراهیمی،عباس،”ارایه مدل تبیین نقش سهم بازار بانک های ایرانی در رقابت پذیری آن ها” چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی.
ـ سید جوادین ، سید رضا ،ابراهیمی ، عباس ، صفری ، حسین ، ” استخراج شاخص های کلیدی مزیت رقابتی در بین بانک های ایرانی : رویکرد ترکیبی ” ، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک .
ـ شجاعی، عبدالناصر، باغبانیان ، مصطفی ،” بررسی ارتباط سرمایه فکری و عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی استان کردستان” مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ،۱۳۸۸ ، شماره ۹ ، ص۱۰۸.
ـ شکیبا،غدیر،جلالی،حسین،”شناسایی عوامل تاثیرگذار در ایجاد مزیت رقابتی پایدار با استفاده از جهت گیری استراتژیک نسبت به کارآفرینی”اولین کنفرانس سالانه مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی ،۱۳۸۹.
ـ شهایی ، بهنام ، خائف الهی ، احمد علی ، ” بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک سپه در تهران ” ، مدیریت دولتی ، ۱۳۸۹،شماره ۵ ، ص ۷۳-۹۰.
ـ صالحی ، سید رضا ، شاه حسینی ، علی ، ” نوآوری ، کارآفرینی و چالش های پیشاروی آن در کشور ” ، پژوهشنامه نوآوری و کارآفرینی ، تهران : پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ، ۱۳۸۷ ، شماره ۲۰٫
ـ عارف نژاد ، محسن ، سبحانی ، محمد ، بالویی ، هادی ، طغرایی ، مهدی ، ” ارزیابی کارایی بازاریابی خدمات در بانک ها از روش تحلیل پوششی داده ها ” سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها ، ۱۳۹۰٫
ـ عالم تبریزی ، اکبر ، حاجی بابایی ، علی ، رجبی فرد ، ایمان ، ( ۱۳۸۸ ) ، ” سرمایه فکری ” تهران : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
ـ عاملی ، آنژلا ، ” تبیین و ارائه الگوی مناسب بازاریابی خدمات به منظور افزایش کارایی سازمان امور مالیاتی کشور ” ، پژوهشنامه اقتصادی ، ۱۳۸۱ ، ص ۵۷-۹۲.
ـ عباس زاده ، حسن ، درویش ، حسن ، الوانی ، مهدی ، صالحی ، جمشید ، ” الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ایران ” ، مطالعات راهبردی ، ۱۳۹۰ ، شماره ۷ ، ص ۹۹-۱۱۶٫
ـ عبدالوند ، محمد علی ، ” بازاریابی خدمات ” ، مجله بازاریابی ، ۱۳۸۱ ، شماره ۲۱.
ـ عقیقی ، منصوره ، سلیمی نمین ، محمد حسین ، ” مفاهیم و شاخص های اساسی نوآوری در ارائه محصول و خدمات “، کنفرانس بین المللی استراتژی ها و تکنیک های حل مساله ، ۱۳۸۵٫
ـ علی احمدی ، علیرضا ، اللهیاری ، احمد ، ( ۱۳۸۲ ) ، ” استراتژی رقابت و نوآوری در کسب و کار ” ، تهران ، انتشارات تولید دانش.
ـ علیقلی، منصوره، عسکری، سعید، سعیدی، نیما، زنده باد، سعیده،” بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی( مطالعه موردی شرکت سایپا)”، پایگاه مقالات علمی مدیریت،۱۳۹۱٫
ـ فکور ، امیر محمد ، ” پویایی نوآوری در صنعت بانکداری ” مدیریت ، ۱۳۸۷، شماره ۴۰ ، ص۳۵٫
ـ فکور ، امیر محمد ، ” پویایی نوآوری در صنعت بانکداری ” مجله مدیریت ، ۱۳۹۰ ، شماره ۱۴ ، ص ۳۵ – ۳۹ .
ـ فلاح ، حمید رضا ، ” بررسی تاثیر اعمال کارآفرینی بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی ” ، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۳۸۶.
ـ فیض بخش ، علیرضا ، ” بازاریابی و کارآفرینی ” فصل نامه صنایع ، ۱۳۸۱ ، شماره ۳۳ ، ص ۱۰-۲۰.
ـ قره چه،منیژه،ابوالفضلی،ابوالفضل،”بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل راهبردی داخلی برای کسب مزیت رقابتی “پیام مدیریت،۱۳۸۶،شماره ۲۵،ص۳۳-۶۵.
ـ قلیچ لی ، بهروز ، هجاری ، زیاالدین ، رحمان پور ، لقمان ، حبیب اله وردی ، یزدانی ، سودابه ، ” طراحی مدل اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری ” ، چشم انداز مدیریت ، ۱۳۸۸ ، شماره ۳۲ ، ص ۱۳۳٫
ـ قلیچ لی ، بهروز ، مشبکی ، اصغر ، ” نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان ” فصلنامه دانش مدیریت ، ۱۳۸۵ ، شماره ۷۵ ، ص ۱۲۵-۱۴۷.
– قلیچ لی،بهروز،حسینی،حمید،مشبکی،اصغر،”نقش سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی”رفتار دانشور،۱۳۸۶،شماره ۳۲ ص۱۰۹-۱۲۴٫
ـ کاتلر ، فیلیپ ، ( ۱۳۸۵ ) ، ” مدیریت بازاریابی ، تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی ، اجرا و کنترل “، ترجمه بهمن فروزنده ، اصفهان ، نشر آموخته.
ـ کاتلر ، فیلیپ ، ( ۱۳۸۲ ، مدیریت بازاریابی ، تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی ، اجرا و کنترل ، ترجمه بهمن فروزنده ، تهران : نشر آتروپات.
ـ قلی پور ، رحمت الله ، مدهوشی ، مهرداد ، جعفریان ، وحید ، ” تحلیل رابطه و تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی ” ، فرهنگ مدیریت ، ۱۳۸۷ ، شماره ۱۷ ، ص ۱۱۱-۱۳۰.
-کاظمی ، مصطفی ، مهارتی ، یعقوب ، ” سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت ، مطالعه موردی : استان خراسان ” ، مجله دانش و توسعه ، ۱۳۸۶ ، شماره ۲۰ ، ص ۱۶۷-۱۸۲٫
ـ کیاکجوری ، کریم ، رودگر نژاد ، فروغ ، ” کارآفرینی استراتژیک : مفاهیم و ضرورت وجودی ” ، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک .
ـ کیگان ، وارن ، ( ۱۳۸۰ ) ، مدیریت بازاریابی جهانی ، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی ، تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی .
ـ گرجی ، محمد باقر ، سمیعی ، روح اله ، ” بررسی رابطه میان واگذاری فعالیت های دولتی و توسعه بستر کارآفرینی سازمانی ” ، فرهنگ مدیریت ، ۱۳۸۷، شماره ۱۸ ، ص۹۵-۱۲۱.
-موون،جان سی، اس مینور، میشل، (۱۳۹۰)،” رفتار مصرف کننده ” ، تهران، انتشارات اتحاد-آیلار،چاپ سوم.
ـ مدبرنیا ، یاسمن ، ۱۳۸۶، ” بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک داخلی برای کسب مزیت رقابتی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار ” ، رساله کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی رشت.
ـ مشدئی ، علی ، تقوی ، زهرا ، ” نوآوری باز مهمترین مزیت رقابتی شرکت ها در بازار ” ، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران ، ۱۳۸۹ .
-معصومی ، عذرا ، ” بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رقابت پذیر شدن بانک ( مطالعه موردی بانک کشاورزی استان گلستان) ” ، اسلام و پژوهش های مدیریتی ، ۱۳۹۰ ، شماره ۲ ، ص ۱۵۶-۱۲۷٫
ـ مقیمی، سید محمد، رمضان، مجید، (۱۳۹۰ )،”پژوهشنامه مدیریت”، چاپ اول، تهران، انتشارات راه دان.
ـ مومنی ، علی ، حاجی پور ، بهمن ، ” بازشناسی رویکرد منبع محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار ، مورد مطالعه : شرکت تولیدی ساران ” ، اندیشه مدیریت ، ۱۳۸۸ ، شماره اول ، ص ۷۷-۱۰۲٫
ـ مهدی نیای رودپشتی ، مریم ، ۱۳۸۶ ،” جایگاه ابعاد مزیت رقابتی و تاثیر آن بر میزان صادرات شرکت های تولید کننده لوازم خانگی ” ، رشت : دانشگاه آزاد اسلامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی.
ـ نوری ، پیمان ، محمودی ، محمد ، کلایی ، کاظم ،” سنجش مدل های کمی ارزیابی سرمایه فکری با استفاده از متغیرهای مالی ” ، مجله حسابداری مدیریت ،۱۳۸۹، شماره پنجم ، ص ۳۱-۴۳.
ـ نیک بخش ، پیام ، ” تبیین عملکرد صادراتی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در قالب یک مدل علی ” ، دانشگاه پیام نور ، ۱۳۹۱٫

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.