تحقیق با موضوع حمل و نقل، زنجیره تأمین، عدم قطعیت

دانلود پایان نامه

ق توسعه داده شده و سپس روش حل مناسب برای این دو مدل ارائه میشود.
1-6- محدودیتهای تحقیق
با توجه به خصوصیات زنجیره تأمین مورد بررسی در این تحقیق از مهمترین محدودیتهای مربوط به این تحقیق میتوان به نبود یک مطالعه موردی اشاره کرد. با این وجود، انجام این تحقیق نشان
میدهد که به منظور کاهش هزینهها و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان وجود زنجیرهای با این خصوصیات ضروری است. همچنین عدم دسترسی به منابع و پایگاههای داده مورد نیاز یکی دیگر از محدودیتهای پیشرو در انجام این تحقیق میباشد.
فصل دوم:
مروری بر ادبیات موضوع
2-1- مقدمه
در این فصل، مطالعات صورت گرفته در ارتباط با مسائل مورد بررسی در این تحقیق در سه زیر بخش مورد بررسی قرار میگیرند. در ابتدا به بررسی مطالعات صورت گرفته در زمینه استفاده از تئوری مجموعههای فازی در برنامهریزی زنجیره تأمین پرداخته شده و پس از بررسی تحقیقات انجام شده در ارتباط با استفاده از استراتژیهای فرابارانداز و ارسال مستقیم، مطالعات صورت گرفته در زمینه یکپارچه کردن مسیریابی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز مرور خواهند شد. علاوه بر این به منظور آشنایی بیشتر خواننده، توضیحاتی در ارتباط با استراتژیهای فرابارانداز و ارسال مستقیم و مسأله مسیریابی وسایل نقلیه ارائه خواهد شد.
2-2- کاربرد تئوری مجموعههای فازی در زنجیره تأمین
به دلیل وجود عدم قطعیت در مسائل مختلف زنجیره تأمین، تحقیقات متعددی از تئوری
مجموعههای فازی به منظور بیان این عدم قطعیت استفاده کردهاند. همچنین با توجه به اهمیت سه طرح تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع مطالعات زیادی به بررسی این سه طرح ضمن در نظر گرفتن منابع عدم قطعیت پرداختهاند.
لیو و کائو5 [9] با در نظر گرفتن هزینههای ارسال، عرضه و تقاضا به عنوان اعداد فازی و هزینههای حمل و نقل به عنوان تابع هدف، روشی را بر اساس اصول ارائه شده توسط زاده [10] برای تعیین تابع عضویت کل هزینههای حمل و نقل توسعه دادهاند. در این روش مسئله حمل و نقل فازی به دو مدل برنامهریزی ریاضی تبدیل میشود.
لیانگ6 [11] یک روش برنامهریزی خطی چند هدفه فازی به منظور حل مسئله
حمل و نقل با چندین هدف فازی ارائه میکند. در این تحقیق، برای نمایش دادن اهداف فازی از تابع عضویت خطی تکهای7 استفاده شده و به منظور حل مدل ارائه شده از مفاهیم تصمیمگیری فازی و روش برنامهریزی آرمانی استفاده شده است.
چن8 و همکاران [12] یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح آمیخته چند هدفه برای مکانیابی انبارها و مراکز توزیع در یک زنجیره تامین چندسطحی، چندمحصولی و چنددورهای توسعه دادهاند. عدم قطعیت در تقاضا به وسیله سناریوهای گسسته با احتمالهای مشخص نشان داده شده است. همچنین یک روش دو مرحلهای تصمیمگیری فازی برای حل مدل ارائه شده مورد استفاده قرار گرفته است.
گیل9 [13] با استفاده از تئوری مجموعههای فازی به بررسی نیازمندیهای سکوهای دریافت و ارسال در تسهیلات پرداخته و نتایج به دست آمده را به وسیله شبیهسازی مورد بررسی قرار میدهد.
قاطعی و هاشمی10 [14] مساله برنامهریزی حمل و نقل در شبکه توزیع مواد نفتی را تحت وجود شرایط عدم قطعیت در تقاضا و ظرفیت تولید و خطوط لوله مورد بررسی قرار میدهند. در این تحقیق به منظور تعیین مکان تسهیلات جدید انبار از رویکرد مساله حداقل جریان11 استفاده میشود. همچنین روش تابع رتبهبندی12 به منظور حل مساله حداقل جریان فازی مورد استفاده قرار میگیرد.
ساکاوا13 و همکاران [15] مساله تولید و توزیع را از طریق یک مدل برنامهریزی ریاضی به منظور حداقل کردن هزینهها با توجه به ظرفیتها و تقاضا مورد بررسی قرار میدهند. پس از ارائه یک مدل برنامهریزی فازی، یک طرح کلی بر اساس تئوری بازیها14 برای توزیع سود و هزینه ارائه میکنند.
چن15 و همکاران [16 و 17] یک مدل برنامهریزی غیر خطی عدد صحیح آمیخته چند هدفه به منظور بررسی مساله تولید-توزیع در یک زنجیره تأمین چندمحصولی، چندسطحی و چنددورهای ارائه میکنند. حداکثر کردن سود هر یک از اعضای زنجیره، حداکثر کردن سطح خدمتدهی به مشتریان و سطوح اطمینان موجودی و توزیع عادلانه سود بین اعضای زنجیره تأمین اهداف مورد نظر در مدل ارائه شده هستند. در این تحقیق به منظور حل مدل مذکور از یک رویکرد بر اساس تئوری
مجموعههای فازی استفاده میشود.
چن و لی16 [18 و 19] به منظور بهینه کردن فرآیند مدیریت زنجیره تأمین، عدم قطعیت موجود در تقاضای بازار را به وسیله تعدادی از سناریوها با احتمالات مربوطه و عدم قطعیت موجود در قیمت محصولات را با استفاده از تئوری مجموعههای فازی مورد بررسی قرار میدهند.
آلیو17 و همکاران [20] یک مدل یکپارچه تولید-توزیع برای یک زنجیره تأمین چندمحصولی و چنددورهای به منظور ایجاد تعادل بین سود و نرخ برآورده نکردن تقاضای فازی ارائه میکنند. برای حل مدل ارائه شده از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.
سلیم18 و همکاران [21] به منظور بررسی مسأله تولید-توزیع در زنجیرههای تأمین متمرکز و نامتمرکز، رویکردهای برنامهریزی با اهداف فازی را ارائه میکنند. در این تحقیق، برآورده کردن اهداف مختلف (شامل حداکثر کردن سود تولیدکنندهها و مراکز توزیع با توجه به حداقل کردن هزینههای خرده فروش و حداقل کردن تأخیر مربوط به تقاضای خرده فروشها) به صورت فازی در نظر گرفته شدهاند.
لیانگ [22] به منظور یکپارچه کردن طرحهای تولید و توزیع در یک زنجیره تأمین چندمحصولی و چنددورهای، یک مدل برنامهریزی ریاضی چند هدفه فازی توسعه میدهد. در این تحقیق، سطح نیروی انسانی در دست، ظرفیت ماشینآلات تولیدکنندگان و تقاضا مشتریان به صورت پارامترهای فازی در نظر گرفته شده و همچنین برای نمایش اهداف فازی از تابع عضویت خطی تکهای استفاده شده است. به منظور حل مدل ارائه شده از مفاهیم تصمیم گیری فازی و روش برنامهریزی آرمانی استفاده شده است. متعاقبا، لیانگ و چنگ19 [23] مسأله مذکور را مورد بررسی قرار داده و به منظور حل مدل ارائه شده از عملگر حداقل استفاده میکنند.
بیلجن20 [24] یک مدل برنامهریزی فازی برای یکپارچه کردن طرحهای تولید و توزیع در یک زنجیره تأمین چندسطحی (شامل چندین خط تولید، چندین تولیدکننده و چندین مرکز توزیع) ارائه کرده است. به منظور تبدیل مدل فازی به یک مدل قطعی از سه رویکرد مختلف شامل عملگر حداکثر-حداقل21، ترکیب محدبی از عملگرهای حداقل و حداکثر و عملگر “و” فازی22 استفاده شده است. در این تحقیق از تئوری مجموعههای فازی برای برطرف کردن عدم قطعیت موجود در ظرفیت تولید و وسایل نقلیه و سطوح آرمانی هزینهها استفاده شده است.
با این وجود تعداد خیلی کمی از مطالعات صورت گرفته به بررسی مسأله یکپارچه کردن سه طرح تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع با در نظر گرفتن سه منبع عدم قطعیت پرداختهاند. در ادامه این مطالعات مورد بررسی قرار میگیرند.
چن و چانگ23 [25] با در نظر گرفتن هزینه مواد اولیه، هزینه حمل و نقل و تقاضای محصولات به عنوان منابع ایجاد عدم قطعیت در زنجیره، با استفاده از تئوری مجموعههای فازی رویکردی را به منظور تعیین تابع عضویت حداقل کردن کل هزینههای یک زنجیره تامین چندسطحی، چندمحصولی و چنددورهای توسعه دادهاند.
ترابی و حسینی24 [26] یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیص آمیخته چند هدفه برای یکپارچه کردن طرحهای تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع در یک زنجیره تامین سه سطحی (شامل چندین تامینکننده، یک تولیدکننده و چندین مرکز توزیع) توسعه دادهاند. در مدل ارائه شده تقاضای بازار، ضرایب زمانی و هزینه و نیز سطوح ظرفیتی به صورت پارامترهای فازی در نظر گرفته شدهاند. در این تحقیق از یک رویکرد دو مرحلهای برای حل مدل استفاده شده است بدین صورت که در مرحله اول مدل اصلی به یک مدل قطعی تبدیل شده و در فاز دوم با استفاده از یک رویکرد ابتکاری برنامهریزی فازی، مدل چند هدفه به مدل یک هدفه تبدیل میشود.
پیدرو25 و همکاران [29-27] یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح آمیخته فازی برای
برنامهریزی زنجیره تأمین در افق زمانی میان مدت به منظور یکپارچه کردن فعالیتهای تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع ارائه کردهاند. مدل ارائه شده به وسیله گروهی از پارامترها شامل میانگین سطح خدمتدهی، سطوح موجودی، عدم ثبات در برنامهریزی در ارتباط با دوره برنامهریزی شده و هزینه کل ارزیابی شده است. همچنین مدل توسعه داده شده به وسیله اطلاعات به دست آمده از یک زنجیره تأمین اتومبیل مورد ارزیابی قرار گرفته است.
یک دستهبندی کلی از مطالعات صورت گرفته در زمینه برنامهریزی زنجیره تأمین ضمن استفاده از تئوری مجموعههای فازی برای بیان کردن عدم قطعیت موجود در زنجیره به وسیله جدول (2-1) ارائه شده است.
جدول 2-1: مطالعات صورت گرفته در ارتباط با استفاده از تئوری مجموعههای فازی در برنامهریزی زنجیره تأمین
2-3- استفاده از استراتژیهای فرابارانداز و ارسال مستقیم در زنجیره تأمین
یکی از مهمترین وظایف مدیریت زنجیره تأمین کنترل جریان فیزیکی محصولات در زنجیره است. در سسیستم توزیع معمولی از انبارهای میانی برای توزیع محصولات استفاده میشود. چهار تابع هزینه در سیستم انبارداری معمولی عبارتند از: دریافت کردن، انبار کردن، چیدمان و ارسال محصولات. توابع انبار کردن به دلیل بالا بودن هزینههای نگهداری و چیدمان به دلیل بالا بودن هزینه مربوط به نیروی انسانی، عمدهترین بخش از هزینههای سیستم انبارداری معمولی را شامل میشوند. مشخص است که بهترین روش برای کاهش این هزینهها و افزایش کارایی حذف این توابع هزینه است [30]. استراتژی فرابارانداز با حذف توابع فوق به عنوان یک روش موثر و کارا برای توزیع محصولات در زنجیره تأمین شناخته شده است. در این استراتژی سه فعالیت عمده در بارانداز میانی صورت میگیرد: (1) دریافت و تخلیه محصولات از وسایل نقلیه ورودی ارسال شده از تأمین کنندگان مختلف، (2) دستهبندی کردن محصولات مطابق با مقصدهای آنها و (3) بارگیری و تحویل محصولات دستهبندی شده به مشتریان توسط وسایل نقلیه خروجی. در سسیستم فرابارانداز محصولات وارد شونده به بارانداز میانی در ظرف مدت 1 الی 24 ساعت بدون اینکه به صورت موجودی نگهداری شوند به سمت مقصدهای مربوطه ارسال میشوند. شکل (2-1) شمای کلی از عملیات استراتژی فرابارانداز را نشان میدهد.
مزایای استفاده از استراتژی فرابارانداز عبارتند از:
• کاهش هزینههای موجودی و فضای مورد نیاز برای انبار کردن محصولات.
• کاهش هزینههای حمل و نقل به وسیله دستهبندی کردن محصولات و دستیابی به مقدار اقتصادی حمل و نقل.
• کاهش زمان تحویل محصولات به مشتریان و در نتیجه افزایش سطح رضایتمندی مشتریان.
بسیاری از شرکتها از جمله شرکتهای هوم دیپات26 و فدکس27 به دلیل کاهش هزینههای حمل و نقل، شرکت وال مارت28 به منظور کاهش و یا حذف هزینههای نگهداری و شرکت کاسکو29 به منظور کاهش هزینههای نیروی کار از استراتژی فرابارانداز استفاده میکنند [31].
یکی دیگر از استراتژیهای مورد استفاده در فرآیند توزیع محصولات، استراتژی ارسال مستقیم است. در روش ارسال مستقیم شبکه حمل و نقل طوری ساختار بندی میشود که ارسالها از تأمین کننده به خریدار به صورت مستقیم و بدون واسطه صورت میگیرد. در این روش مسیر ارسال هر مجموعه مشخص بوده و فقط باید در مورد مقدار کالای ارسالی و شیوه حمل و نقل مورد استفاده تصمیم گیری شود. بزرگترین مزیت این روش این است که با حذف انبارهای میانی از ایجاد یکسری هزینههای اضافی (از جمله هزینه تخلیه و بارگیری در انبارها) جلوگیری شده و همچنین کار هماهنگی راحتتر میشود [1].
شکل 2-1: عملیات استراتژی

دیدگاهتان را بنویسید