تحقیق درمورد عملکرد کارکنان، ارائه خدمات، اشاعه اطلاعات

دانلود پایان نامه

گیری
محقق بایستی باتوجه به مقتضیات روش تحقیق ، ماهیت داده ها، نوع ابزار و گرداوری آنها، و ساختار جامعه آماری … نمونه ای را که معرف کیفیت و کمیت جامع باشد انتخاب نماید (حسن زاده ،133:1389)در ابتدا ازروش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده ازجدول نمونه گیری کرجسی و مورگان حجم نمونه بیمارستانهای دولتی 250 نفردر نظر گرفته شده است و در ادامه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شده است یعنی از هر بیمارستان به نسبت حجم جامعه آن نسبت به کل جامعه آماری بیمارستانهای دولتی به صورت تصادفی ، نمونه ها انتخاب شده است. حجم نمونه کارکنان بیمارستانهای خصوصی از طریق جدول فوق الذکر 148نفر می باشدکه به منظور همسان سازی با حجم نمونه کارکنان بیمارستانهای دولتی صورت کامل(250نفر) در نظر گرفته شده است
جدول شماره(3-1)اسامی بیمارستانهای دولتی و خصوصی عضو نمونه
نام بیمارستان
تعداد پرسنل
حجم نمونه
بیمارستان امام گرمسار(دولتی)
98
38
بیمارستان رضایی دامغان(دولتی)
261
100
بیمارستان امیر سمنان(دولتی)
114
44
بیمارستان امداد سمنان(دولتی)
56
21
بیمارستان فاطمیه سمنان(دولتی)
57
22
بیمارستان 15خرداد (دولتی)
64
25
بیمارستان خاتم الانبیاء(خصوصی)
250
250
3-5روش جمع آوری اطلاعات
گرد آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یکی از مراحل اساسی تحقیق است و روشهای گردآوری اطلاعات را به طور کلی به دو طبقه می توان تقسیم کرد:الف -روش کتابخانه ای ب- روش میدانی .
از روش کتابخانه ای برای تهیه پیشینه تحقیق ، دستیابی به چارچوب نظری و شناسایی متغیر ها و …
روش های میدانی که از اهمیت بیشتری بر خوردارند عبارتند از روش پرسشنامه ای، روش مصاحبه ، روش مشاهده ، بررسی اسناد و مدارک( حافظ نیا ، 162:1389)
برای استفاده از روش میدانی در پژوهش حاضر با توجه به نوع تحقیق از روش های پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارک بهره گرفته شده است .
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی عبارت است از مجموعه ای از پرسش های هدفدار ، که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر ، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. ( خاکی ، 242:1387)
در تحقیق حاضر در طراحی سوالات و پاسخها از مقیاس لیکرت استفاده شده است. . دراین مقیاس از پاسخگو تقاضا نمی شود که صرفاً موافقت یا مخالفت خود را به سؤال ابراز دارد( یا صرفاً زیاد یا کم را تائید نماید) بلکه خواسته می شود از میان چند دسته جوابها ، انتخاب انجام دهدو شدت جوابها را نیز مشخص کند. سپس به هریک از جوابها نمره داده شده و نظر پاسخگو از طریق جمع نمراتش که مجموع نمرات جوابهای وی به هریک از سؤال داده است سنجیده می شود .
در تحقیق حاضر از طیف لیکرت چهار گزینه ای استفاده گردیده است که نحوه امتیاز دهی آن به هریک از گزینه ها به صورت زیر است :
بسیار زیاد زیاد کم بسیار کم
4 3 2 1
نحوه ارزشگذاری گزینه های پرسشنامه سوالات با توجه به مطالعات کتابخانه ای ، تئوریهای وچارچوب نظری توسط محقق و با راهنمایی استاد راهنما طراحی گردید. جدول زیر شاخص های مورد استفاده برای طراحی سوالات را نشان می دهد.
عوامل حفظ و نگهداری
شاخص های مشترک در بیمارستان های دولتی و خصوصی استان سمنان
خدمات رفاهی
– وسایل و امکانات ورزشی و تفریحی
– ارائه خدمات بیمه خودرو(ثالت و مسولیت و بدنه)
– ارائه تسهیلات بانکی ( قرض الحسنه، خرید خودرو، خرید لوازم با دوام و…)
– پرداخت هدیه به دانش آموزان ممتازکارکنان توسط سازمان
– ایجاد شرکت های تعاونی مصرف
– برنامه ریزی جهت دسترسی کارکنان به خدمات اینترنتی
– بازدید های رفاهی( عیادت بیمار- شرکت در مراسم عزاداری )
– پرداخت کمک های نقدی ( مانندحق اولاد و همسرو یا پرداخت هزینه لباس….)
– کمک های غیر نقدی( پرداخت کمک های غیر نقدی به صورت بن کالاهای ضروری ویا تحویل مستقیم کالا به کارکنان توسط سازمان)
– پرداخت هزینه رفت و آمد به صورت نقدی به کارکنان
بیمه و بازنشستگی
– وجود کانون بازنشستگی و فرصت ارتباط با همکاران سابق در سازمان در زمان بازنشستگی
– وجود شرایط بازنشستگی (سن بازنشستگی و سنوات خدمت و…)
– برقراری انواع بیمه (بیمه خدمات درمانی، بیمه تکمیلی ،بیمه عمر و …)
– مزایای بازنشستگی سازمان
تندرستی
– مبارزه با مصرف الکل و مواد مخدر
– ممنوعیت کشیدن سیگار در محل کار
– رعایت ارگونومی(وضعیت روشنایی و تناسب نور در محیط کار،وضعیت سیستم تهویه ،سرمایش …)
– ایمنی محیط کار( استحکام ساختمان ووجود وسایل کمک های اولیه و سیستم اعلام حریق …)
– وضعیت بهداشت محیط کار( تجهیز و نظافت سرویس بهداشتی و …)
– وجود برنامه هایی جهت کاهش فشار های روحی و استرس کاری در سازمان(تشکیل جلسات برای رفع ابهام مسایل موجود وبر طرف کردن آنها…)
عوامل حفظ و نگهداری
شاخص های غیر مشترک در بیمارستان های دولتی و خصوصی استان سمنان
خدمات رفاهی
– ایجاد غذا خوری و تسهیلات مربوط به آن در محیط کار
– تأمین سرویس و وسایل ایاب و ذهاب کارکنان
– ایجادمهد کودک یا پرداخت هزینه استفاده ازمهد کودک
– ایجاد تسهیلات خانه سازی و تامین مسکن(ایجادتعاونی مسکن ،واگذاری وام خرید مسکن،واگذاری خانه های سازمانی
– فعا لیت های فرهنگی(کارهای ذوقی و سرگرم کننده،تسهیلات کتابخانه ای ،انتشار نشریه های مختلف سیاسی،فرهنگی،فنی و غیره)
– خدمات مشاوره ای(کمک حقوقی و قانونی ،توصیه و مشورت مالی،مساعدت در جهت بهبود فکری و هدایت حرفه ای)
– مرخصی تحصیلی و یا پرداخت شهریه تحصیلی به کارکنان
بیمه و بازنشستگی
– امکانات استفاده از وسایل رفاهی و ورزشی بعد از بازنشستگی
– میزان استفاده از وجود بازنشستگان با تجربه و شایسته به صورت پاره وقت
تندرستی
– پخش و اشاعه اطلاعات ایمنی و تندرستی کارکنان در سازمان
– آموزش پیشگیری از سانحه
– انجام معاینات و آزمایشات پزشکی قبل از استخدام
– بهره گیری از تابلو های آگاه کننده در زمینه ایمنی و بهداشت کار
– میزان تمایل کارکنان به مشارکت در حل مشکلات واحد محل کار
هریک از متغیر ها با سوالات جدول زیر بررسی می گردد .
شماره متغیرها در بیمارستان های دولتی
خدمات رفاهی: سوالات 1 تا 17
بیمه و بازنشستگی:: سوالات 25 -26- 30 -31 -32 -33
تندرستی کارکنان: سوالات 19 تا 24 – 27 – 28 – 29
شماره متغییرها در بیمارستان های خصوصی
خدمات رفاهی: سوالات 1 تا 11
بیمه و بازنشستگی: سوالات 20 تا 24
تندرستی کارکنان : سوالات 12 تا 19
دو مورد پرسشنامه تهیه گردید ، یک مورد برای بیمارستانهای دولتی و مورد دیگر برای بیمارستان های خصوصی ، شامل سوالات مشترک وهمچنین سوالات غیر مشترک بر اساس شاخص هایی که موردمطالعه و بررسی قرار گرفته اند.
با توجه به اینکه اسناد و مدارک یکی از ابزار های روش میدانی جمع آوری اطلاعات می باشد در پژوهش حاضر مدارک مورد استفاده ، مدارک مربوط به ارزشیابی عملکرد کارکنان در پایان سال 1392 می باشد.
3-6 متغیر های تحقیق
متغیر عبارت است از تعیین ماهیتی که ارزشهای مختلف را قبول می کند به سخن دیگر ، متغیر چیزی است که تغییر می پذیرد.(خاکی ،74:1387 )
در طبقه بندی متغییر ها می توان از متغیر های مستقل و وابسته نام برد
متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش روی متغیر وابسته مشاهده شود. .
متغیر وابسته ، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغیییر پذیری در آن است. .(همان منبع:275 )
در پزوهش حاضر شاخص های خدمات رفاهی، بیمه و بازنشستگی،تندرستی کارکنان متغیر های مستقل و عملکرد کارکنان متغیر وابسته قلمداد می گردد .
3-7پایایی و روایی پرسشنامه
3-7-1پایایی(Reliabilty): پایایی ابزاری که از آن به دقت ، اعتماد پذیری یا تکرار پذیری نتایج آز مون نیز تعبیر می شود ، عبارت است از اینکه اگر وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل می شود .( حافظ نیا ،155:1389 )
روش های پایایی متنوع اند که از روش مصححان ، روش باز آزمایی ،روش فرم های هم ارز ، روش های همسانی درونی ( روش دونیمه کردن آزمون ، روش آلفای کرانباخ ، ریچاردسون ) . در روش همسانی درونی بر همسانی یا یکنواختی اجزای تشکیل دهنده یک آزمون تأکید می شود . برای این منظور آزمونی را که می خواهند ضریب پایایی اش را تعیین کنند یک بار با گره واحدی از آزمون شوندگان اجرا می کنند و بعد با یکی از روشهای همسانی درونی به تعیین ضریب پایایی آن می پر دازند ( سیف ،451:1389 )
یکی از روش های تعیین ضریب پایایی با تأکید بر همسانی درونی روش ضریب آلفا نام دارد که به آن ضریب آلفای کرانباخ گفته می شود.
در تحقیق حاضر برای پایایی ، پرسشنامه بعد از اصلاحات بین 30 نفر از کارکنان توزیع شد و با استفاده از روش ضریب آلفای کرانباخ و بابهره گیری از نرم افزارspss ضریب همبستگی پرسشنامه سوالات بیمارستان های دولتی94.7% و پرسشنامه بیمارستان های خصوصی 92.8 % برآورد گردیده که با خطایی در سطح 5% پرسشنامه ها پایا قلمداد تلقی میگردد.
همچنین همسانی درونی سوالات نیز تعیین گردید، که با توجه به اعداد بدست آمده همسانی درونی سوالات تأیید شدونتیجه بدست آمده گویای همسویی سوالات است.
3-7-2 روایی( Validity ) :
مقصود از روایی آن است که به وسیله اندازه گیری ، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد.اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر می گردد. .(خاکی،:288:1387 )
در تحقیق حاضر جهت حصول اطمینان از اعتبار محتوایی پرسشنامه های اولیه بر اساس مطالعه منابع ،تدوین و پس از آن نسبت به انجام یک مطالعه مقدماتی در سازمان وبین آندسته از کارکنانی که دارای شرایط یکسان با همکاران عضو جامعه تحقیق بودند اقدام شد و سپس باراهنمایی استاد راهنما ،پس از تعدیل یا حذف سؤالات نامفهوم و لحاظ نمودن پیشنهادات ارائه شده ، پرسشنامه های اصلی تنظیم گردید.
3-8 روش تجزیه و تحلیل
برای تعیین روشهای تجزیه و تحلیل ، به نوع روش تحقیق توجه می گردد ، در این تحقیق با توجه به نوع و ماهیت فرضیات از روشهای تحلیل توصیفی و استنباطی مناسب تجزیه تحلیل آماری انجام می شود.
روشهای تجزیه وتحلیل آماری اطلاعات این تحقیق دردوسطح توصیفی واستنباطی صورت می گیرد
درسطح توصیفی از شاخص های آماری،درصدونمودار استفاده می گردد.همچنین در این تحقیق از تجزیه و تحلیل مقایسه ای نیز استفاده می شود. درتجزیه و تحلیل مقایسه ای علاوه بر اینکه اطلاعات جمع آوری شده به صورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند؛ با یکدیگر نیز مقایسه می شوند. درسطح آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون رابطه همبستگی

دیدگاهتان را بنویسید