• . محمد حسین نجفی، پیشین، ج 26، ص 340. شهید ثانی، مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، پیشین، ج 4، ص 344.،شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، پیشین، ج 4، ص 212 ↑
 • . ابن زهره حلبی، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، ( قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول 1417 ه ق )، ص 267 ↑
 • . ابن حمزه، محمد بن علی بن حمزه طوسی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ( قم:،مكتبة آیة الله المرعشی النجفی- رحمه اللة، چاپ اول 1408 ه ق )، ص 264 ↑
 • . طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة پیشین،ج 3، ص 167 و 168 ↑
 • . ابن ادریس حلّی، پیشین، ج 2، ص 408 ↑
 • . محسن خرازی، پیشین، ص 42 و 43 ↑
 • . محمد حسین نجفی، پیشین، ج 26، ص 338 ↑
 • . توفیق عرفانی، پیشین، ص 134 ↑
 • . شوکت محمد علیاّن، پیشین، ص 100 و 105 ↑
 • . توفیق عرفانی، پیشین، ص 131 ↑
 • . عبد الرزاق سنهوری، پیشین، ج 7، جزء 2، ص 1087. شوکت محمد علیاّن، پیشین، ص 107 ↑
 • . محمد حسین نجفی، پیشین، ج 26، ص 367. ابو القاسم موسوی خویی، مبانی العروة الوثقی، ج 1، ( بی جا، بی تا )، ص 25 ↑
 • . محمد كاظم بن عبد العظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ‏پیشین، ج 2، ص 641. روح الله موسوی خمینی، پیشین، ج 1، ص 609 ↑
 • . محقق ثانی، علی بن حسین عاملی، پیشین، ج 8، 74 ↑
 • . روح الله موسوی خمینی، پیشین، ج 1، ص 611. ↑
 • . محمد حسین نجفی، پیشین، ج 26، ص 355 و 356 ↑
 • . شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، پیشین، ج 4، ص 219 ↑
 • . محقق ثانی، علی بن حسین عاملی، رسائل المحقق الكركی، ج 1،( قم: كتابخانه آیة الله مرعشی نجفی و دفتر نشر اسلامی، چاپ‏اول 1409 ه ق )، ص 198. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، پیشین،ج 3، ص 316 – محمد حسین نجفی، پیشین، ج 28، ص 135. روح الله موسوی خمینی، پیشین، ج 2، ص 88. محمد كاظم مصطفوی، فقه المعاملات، ( قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ‏اول 1423 ه ق )، ص 624 ↑
 • . شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، پیشین، ج 3، ص 197. محمد تقی بهجت، جامع المسائل، ج‏3، ( قم: چاپ‏اول )، ص:301. ↑
 • . توفیق عرفانی، پیشین، ص 226 و 227 ↑
 • . طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، پیشین، ج 3، ص 558 ↑
 • . مولا احمد نراقی، رسائل و مسائل، ج 1، ( بی جا، بی تا )، ص 288 ↑
 • . محمد كاظم بن عبد العظیم طباطبائی یزدی، سؤال و جواب، پیشین، ص 175 و 176 و 232 و 233 ↑
 • . توفیق عرفانی، پیشین، ص 227 ↑
 • . شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، پیشین، ج 3، ص 197. روح الله موسوی خمینی، پیشین، ج 2، ص 88 ↑
 • . توفیق عرفانی، پیشین، ص 228 ↑
 • . ناصر کاتوزیان، پیشین، ج 1، ص 2 ↑
 • . مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، پیشین، ج 1، ص 115 ↑
 • . حسن امامی، حقوق مدنی، ( کتابفروشی اسلامی، چاپ ششم، بی تا )، ص 267 ↑
 • . محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، ج 1، ( تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1363 ش )، ص 123 ↑
 • . محمود عبداللهی، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، ( قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول 1371 ش )، ص72 ↑
 • عکس مرتبط با اقتصاد

 • . محمد كاظم بن عبد العظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، پیشین، ج 2، ص 710 و 711 ↑
 • . مسعود امامی، « جدال تعبد و تعقل در فهم شریعت »، فقه اهل بیت(ع)، شماره 54،‏ ( سال چهاردهم تابستان 1387ش )، ص 214 ↑
 • . میرزا محمد حسین نائینی، منیة الطالب فی حاشیة المكاسب، ج1‏، ( تهران: المكتبة المحمدیة، چاپ اول 1373 ه ق‏ )، ص 104 ↑
 • . مرتضی مطهری، بررسی فقهی عقد بیمه، پیشین، ص 81 ↑
 • . سعید شریعتی، پیشین، ص 246 ↑
 • . مائده/1 ↑
 • . محمد مرتضی زبیدی، شرح تاج العروس من جواهر القاموس، ج 2، ( مصر: دار احیاء التراث العربی،چاپ اول 1306 ه ق )، ص 426 ↑
 • . فخر الدین طریحی، مجمع البحرین‏، ج 3، ( تهران: كتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم ‏1416 ه ق‏ )، ص 103. ‏ابن منظور، لسان العرب، ‏ ج 3، ( بیروت: دار صادر، چاپ سوم 1414 ه ق )، ص 297 ↑
 • . روح الله موسوی خمینی، كتاب البیع ‏، ج‏ 4، ( تهران: ‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، بی تا )، ص 41 ↑
 • . محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج 1، ( نجف: مطابع دار النعمان، چاپ دوم 1386ه ق )، ص 141 ↑
 • . مهدی شهیدی، مجموعه مقالات حقوقی، ( تهران: نشر حقوقدان، چاپ اول 1357 ش )، ص 21 ↑
 • . محمد رضا مظفر، پیشین، ج 1، ص 29 ↑
 • . محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ( مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم 1390 ه ق )، ص 158 ↑
 • . ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج 3، ( بیروت: دار الهادی، چاپ اول 1412 ه ق )، ص 95 ↑
 • . نساء / 28 ↑
 • . محمدرضا یقینی، « بررسی مبانی فقهی بیمه » ، ( پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام ، 1379 ش ) ، ص 62 ↑
 • . مهدی شهیدی، مجموعه مقالات حقوقی، پیشین، ص 22 ↑
 • . حرّ عاملی، محمد بن حسن بن علی، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، (بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ پنجم1403ه ق)، ص30 ↑
 • . محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ( تهران: گنج دانش، چاپ چهارم 1368 ش )، ص 107 ↑
 • . اسد الله امامی، « نقش اراده در قراردادها »، فصلنامه حق، دفتر چهارم، ( زمستان 1364 ش )، ص 76 ↑
 • . اسد الله امامی، همان، ص 77 ↑
 • . حسن بن آقا بزرگ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج‏ 3، ( قم: نشر الهادی، چاپ اول ‏1419 ه ق‏ )، ص 136 و 137 ↑
 • . زبیدی، پیشین، ج 3، ص 433 ↑
 • . اسماعیل جوهری، صحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه، ج 2، ( بیروت: دارالعلم للملایین، چاپ چهارم 1407 ه ق )، ص 768 ↑
 • . ابن منظور، پیشین، ( 1405 ه ق )، ج 5، ص 13 ↑
 • . فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، ج‏3، ( تهران: كتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم ‏1416 ه ق )، ص 423 ↑
 • . حسین راغب اصقهانی، المفردات فی غریب القرآن، ( بیروت و سوریه: دار العلم، الدار الشامیة، چاپ اول 1412 ه ق‏ )، ‏ص 604 ↑
 • . مولا احمد نراقی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام ‏، ( مركز نشر تابع مكتب الاعلام الاسلامی، 1417 ه ق )، ‏ص 89 ↑
 • . حرّ عاملی، محمد بن حسن بن علی، پیشین، ج 17، ص 448 ↑
 • “footnote-268″>. مرتضی انصاری، پیشین‏، ج ‏4، ص 178 ↑
 • . روح الله موسوی خمینی، كتاب البیع، پیشین، ج‏ 3، ص 296 ↑
 • . شهید اول، محمد بن مكی عاملی، القواعد و الفوائد، ج‏ 2 ‏، ( قم: كتابفروشی مفید، چاپ اول، بی تا )، ص 137 ↑
 • . میرزای قمی، ابو القاسم بن محمد حسن گیلانی، پیشین، ج 2.ص 16 ↑
 • . محمد حسین نجفی، پیشین، ج 22، ص 388 ↑
 • . حسن وحدتی شبیری، مجهول بودن مورد معامله، ( قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1379 ش )، ص 59 و 60 ↑
 • . شهید اول، محمد بن مكی عاملی، پیشین، ج‏ 2، ص 62 ↑
 • . احمد جمالیزاده، پیشین، ص 350 ↑
 • . محمد حسین نجفی، پیشین، ج 22، ص 406 و 417. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، پیشین، ج 3، ص 264. روح الله موسوی خمینی، كتاب البیع‏، پیشین، ج‏3، ص 353. محمد جواد مغنیه، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ج 3، (قم: مؤسسه انصاریان، چاپ دوم ‏1421 ه ق )، ص 127 ↑
 • . علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذكرة الفقهاء، ‏پیشین، ج 10، ص 53 – میرزای قمی، ابو القاسم بن محمد حسن گیلانی، پیشین،‏ ج 2، ص 16. مرتضی انصاری، پیشین، ج 4، ص 210 ↑
 • . مولا احمد ‏نراقی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ‏ص 83؛ میر عبد الفتاح مراغی، العناوین الفقهیة،‏ج‏ 2، ( قم: انتشارات جامعه‏ی مدرسین، ‏1417 ه ق )، ص 312 ↑
 • . حرّ عاملی، محمد بن حسن بن علی، پیشین، ج 17، ص 448 ↑
 • . میر عبد الفتاح مراغی، پیشین، ‏ج‏ 2، ص 312 ↑

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *