تحلیل عاملی تاییدی

دانلود پایان نامه

متغیر سوالات مربوطه کاملا مخالف مخالف بی نظر موافق کاملا موافق عدم پاسخ میانگین میانگین عامل
کیفیت خدمات 15. وقتی مسافران این هتل مشکلی دارند، کارکنان با دقت و اطمینان به آنها کمک
می کنند. 11 29 138 137 68 1 3.58 3.48
16. کارکنان این هتل در برخورد با مسافران، ادب و احترام را رعایت می کنند. 4 51 137 133 58 1 3.50
17. این هتل، خدمات مطلوبی به مسافران ارائه می دهند. 13 39 147 130 53 2 3.45
18. کیفیت خدمات این هتل با توجه به هزینه دریافتی اش از مسافران، مطلوب می باشد. 5 52 130 141 50 6 3.47
19. کارکنان این هتل، همیشه تمایل کمک و پاسخگویی به مسافران را دارند. 14 43 141 123 61 2 3.46
20. کارکنان این هتل، وقت کافی برای رسیدگی به امور مسافران اختصاص می دهند. 8 55 150 110 61 0 3.42
رضایت مشتری 21. از شیوه ارائه خدمات کارکنان این هتل رضایت دارم. 12 33 157 123 59 0 3.48 3.43
22. به طور کلی از استفاده از خدمات این هتل راضی هستم. 17 62 110 136 58 1 3.41
23. تجربه استفاده از این هتل، تجربه مطلوبی است. 5 52 123 138 66 0 3.54
24. کارکنان این هتل به درخواست های مسافران به خوبی رسیدگی می کنند. 12 63 151 104 54 0 3.33
25. کارکنان این هتل، تعهدات و قول های داده شده از سوی هتل در ارائه خدمات را برآورده
می کنند. 13 49 140 134 47 1 3.40
قصد استفاده مجدد 26. اگر بار دیگر به جزیره کیش بیایم باز هم در این هتل اقامت خواهم کرد. 5 41 144 131 61 0 3.53 3.53
27. این هتل را به هتل های دیگر ترجیح
می دهم. 5 42 130 142 63 2 3.57
28. استفاده از این هتل را به افراد دیگر نیز توصیه خواهم کرد. 6 47 134 137 58 2 3.51

همانطور که از جدول 4-5 پیداست سوال 3 دارای بالاترین میانگین(3.75) و سوال 24 دارای
پایینترین میانگین(3.33) می باشند. همچنین کلیه متغیرها در سطح بالای متوسط(بالاتر از3)(بین1تا5) قرار دارند و متغیر تصویر برند دارای بالاترین میانگین(3.69) و متغیر رضایت مشتری دارای پایین ترین میانگین(3.43) می باشد.
4-3) آزمون فرضیات تحقیق
در این بخش فرضیه های مطرح شده در تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. بدین منظور ابتدا میزان تبیین هر متغیر توسط هر یک از سوالات مرتبط با آن مورد بررسی قرار می گیرند، لذا بدین منظور از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. سپس به منظور بررسی فرضیه ها و رابطه هر یک از متغیرها از مدل تحلیل مسیر استفاده گردیده که در ادامه نتایج هر بخش بیان می شود.
4-3-1) تحلیل عاملی تاییدی
به منظور بررسی روایی متغیرهای مطرح شده در مدل تحقیق مذکور(میزان تبیین هر متغیر توسط سوالات مرتبط مطرح شده در مدل تحقیق مذکور)، شیوه تحلیل عاملی تاییدی(شکل4-1 و 4-2) مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیل عاملی تاییدی یک مدل آزمون تئوری است، که در آن پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می کند.