دستور دادن

وی در کتاب خود قدرت نرم را ترغیب کردن دیگران برای انجام دادن کاری می داند که شما می خواهید. و البته این ترغیب کردن از جذاب بودن سرچشمه می گیرد. در حالی که قدرت سخت از منبع زور و اقتصاد سرچشمه می گیرد. به عبارت دیگر، هر گاه برای ترغیب دیگران به انجام کاری از زور و یا منابع مالی استفاده شود همانا از وجه سختقدرت بهره برده شده، و زمانی که از جذبه و هر چیزی که بدون هزینه خاصی باشد بهره برده شود، از قدرت نرم استفاده شده است.
در این حالت مخاطب شما به این دلیل که خودش می خواهد کاری را که شما اراده کرده اید را انجام می دهد. نای معتقد است هر کشوری برای اینکه بتواند از قدرت نرم و دیپلماسی کارامدی برخوردار باشد باید به سه منبع اصلی آن دست یابی داشته باشد[52]:
 
1-      فرهنگ عمومی و عقایدی جهان شمول.
2-      سیاست (داخلی و خارجی) قابل اعتماد و معتبر.
3-      کانالهای ارتباطی جهت انگاره سازی موضوعات روز.
Bottom of Form
2-7-11-نظریه شاخص سازی
نظریه شاخص سازی نشان می دهد که گزارش گران ،تحریف هایی را در پوشش خبری خود شاخص می کنند، تا بازتاب دهنده طیفی از نظرات موجود در دولت باشد در صورت صحت این فرضیه، رسانه ها در درجه اول به عنوان ابزاری در دست سیاست گذاران عمل می کنند اگرچه یافته های امروزی که مربوط به دوران پس از جنگ سرد می باشد نظریه شاخص سازی را با چالش مواجه کرده است.
2-7-12- نظریه ایجاد رضایت مندی یا مدل پروپاگاندا
این نظریه چنین استدلال می کند که هم رسانه و هم دولت به شکلی قدرتمند از طریق قدرت اقتصادی کنترل می شوند و در نتیجه این قدرت است که می تواند از رسانه ها به منظور بسیج حمایت عمومی برای سیاست های دولتی استفاده کند بنا بر این نظریه ، رسانه اساساٌ به عنوان بازویی حمایت کننده از دولت و نخبگان حاکم عمل می کند و به شدت بر موضوعاتی متمرکز است که می تواند از طریق آنها به دولت و نخبگان حاکم خدمت کند لذا مباحث مطرح شده در رسانه و نمایش های ارائه شده در آن در چارچوبهای پذیرفته شده از سوی مراجع قرار دارند.
2-8- تعریف دیپلماسی اقتصادی
دیپلماسی اقتصادی یک شکل ازدیپلماسی است. که یک دولت برای دستیابی به منافع ملی خود از یک سری ابزارهای اقتصادی استفاده کند دیپلماسی اقتصادی شامل تمام فعالیت های اقتصادی بین المللی است و فقط به صادرات و واردات منحصر نمی شود .به عنوان مثال استفاده از ابزار تحریم اقتصادی در خصوص ایران ، وضع تعرفه های گمرکی با کشور چین ، عضویت در سازمان جهانی تجارت ازاد و مقوله جهانی شدن و جهانی سازی نقش دیپلماسی اقتصادی را بسیار چشمگیر و برجسته ساخته است.دیپلماسی اقتصادی مفهوم جدیدی از دیپلماسی است که با گسترش رویکردهای جهانی شدن و جهانی سازی پس از دوران جنگ سرد ، در تعاملات بین المللی کشور ها شکل گرفته است ..جهاني شدن اقتصاد زماني تحقق پيدا مي كند كه حدود جغرافيايي وحاكميت ملي در فعاليت هاي اقتصادي ازقبيل تجارت،سرمايه گذاري وتوليد ونقل انتقالات مالي كم ترين نقش را داشته باشند . در روند جهاني شدن اقتصا د كشورهاي دنيا به هم وابسته مي شوند ،موانع گمركي و تجاري به حداقل ممكن كاهش مي يابند و نقل وانتقالات مالي بين كشورها هر چه آسانتر صورت مي گيرد. به عبارت ديگر ، كنترل ملت ها ودولت ها در نقل وانتقالات مالي وفن آوري به شدت كاهش مي يابد ودر بلند مدت حذف مي گردد. در اینجاست که دیپلماسی اقتصادی و موضوع جهانی شدن به یکی از مهمترین موضوعات دیپلماسی عمومی نوین مبدل گردیده شده است .
جدول شماره2-3– ارتباط حوزه های نفوذ دیپلماسی عمومی[53]

حوزه تاثیر ابزار اعمال نفوذ نوع دیپلماسی توضیح
روابط بین الملل قدرت نرم دیپلماسی فرهنگی قدرت نرم که می تواند در مولفه اول دیپلماسی عمومی یعنی دیپلماسی فرهنگی نقش آفرینی کنند.
ارتباطات