افکار عمومی

دیپلماسی رسانه ای

رسانه و افکار عمومی که می تواند در مولفه دوم دیپلماسی رسانه ای کارساز باشد. روابط عمومی

تصویر سازی

دیپلماسی اقتصادی

تصویر سازی وجهه سازی که می تواند در مولفه سوم دیپلماسی عمومی که دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی مانند برند سازی ،تجاری سازی ، تحریم های یکجانبه و مولفه جهانی سازی اقتصادی بکار گرفته شود.

2-8-مولفه های کاربردی دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی
همانطور که قبلا گفته شد پارامترها و عواملی بسیاری در شکل دهی و گسترش دیپلماسی عمومی یک کشور نقش آفرینی می کنند معهذا با توجه به اینکه این پژوهش در صدد تحلیل گفتمان رویدادهای است که طی 3 اخیر در فضای دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا روی داده است به مهمترین شاخصها و متغیرهای که در گفتمانی ایران و آمریکا روی داده است می پردازد .
از مهمترین موارد کاربردی دریپلماسی عمومی در سیاست خارجی می توان به موارد زیر اشاره کرد[54]:

 • سفرهای خارجی رهبران
 • حضور در مجامع بین المللی
 • ادبیات گفتگوی شخصیتهای سیاسی
 • نامه نگاری و تبریکات
 • سخنرانیها و مصاحبه های خبری
 • گسترش زبان ملی کشور
 • ترجمه آثار برجسته ادبی
 • فیلم های سینمائی
 • سخنرانی فرهنگی رهبران دو کشور
 • حضور در مراسم و جشنهای ملی
 • پیام تبریک به مناسبتهای ملی
 • موسسات فرهنگی در کشور
 • کمکهای انسان دو ستانه
 • استفاده از شبکه های اجتماعی توسط رهبران سیاسی
 • توسعه شبکه های ماهوار های غیر سیاسی
 • کسترش مسابقات ورزشی

2-9- دیپلماسی عمومی ایران و سیاست خارجی