2-6-1-دیپلماسی عمومی از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل…………………………………………………………….. 31
2-6-2-نظریه واقع‌گرایی……………………………………………………………………………………………………………………. 31
2-6-3-نظریه نو واقع گرائی ………………………………………………………………………………………… 33
2-6-4-دیپلماسی عمومی ازدیدگاه نظریه واقع گرائی و نو واقع گرائی……………………………………………………. 33
2-6-5-نظریه لیبرالیسم . …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
2-6-6-نظریه نولیبرالیسم ………..………………………………………………………………………………………………………………………………..34
2-6-7-دیپلماسی عمومی از دیدگاه نظریه لیبرالیسم و نو لیبرالیسم ………………………………………………….. 34
2-6-8-ساختارگرایان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-6-9-دیپلماسی عمومی از دیدگاه ساختارگرایی………………………………………………………………………………… 36
2-6-10-نظریه تاثیر سی ان انی…………………………………………………………………………………………………………… 36
2-6-11-نظریه برجسته سازی ……………………………………………………………………………………………………………… 42
2-6-12-نظریه برجسته سازی در تاثیر سی ان انی ………………………………………………………………………………. 43
2-6-13-نظریه شاخص سازی ……………………………………………………………………………………………………………. 44
2-6-14-نظریه ایجاد رضایت مندی یا مدل پروپاگاندا ……………………………………………………………………………. 45
2-7-تعریف دیپلماسی اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-8 –مولفه های کاربردی دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی …………………………………………………………. 46
2-9 -دیپلماسی عمومی ایران و سیاست خارجی …………………………………………………………………………………. 47
2-10 – اقدامات ایران در بخش دیپلماسی رسانه ای……………………………………………………………………………….. 50
2-11 – دیپلماسی عمومی آمریکا………………………………………………………………………………………………………….. 54
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 – روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
3-2- تاریخجه گفتمان…… ……………………………………………………………………………………………. 63
3-3- مبانی نظری گفتمان …………………………………………………………………………………………… 63
3-3- 1- نظریه گفتمان در زبان شناسی …………………………………………………………………………… 63
3-3-2- ساختارگرائی و زبان……………………………………………………………………………….. ……… 62
3-3-3- پسا ساختارگرائی و گفتمان ……………………………………………………………………………… 63
3-4- نظریه های تحلیل گفتمان ……………………………………………………………………………………. 64
3-4-1- نظریه تحلیل گفتمان میشل فوکو ………………………………………………………………………… 65
3-4-2- دریدا و پساساختارگرائی………………………………………………………………………………….. 65
3-4-3- نظریه گفتمان لاکلاو موفه…………………………………………………………………………………………………………….. 65
3-5- اجزاء تشکیل دهنده گفتمان ………………………………………………………………………………… 66
3-6- چگونگی تکوین گفتمان از دیدگاه لاکلاو و موفه ………………………………………..…………………….. 68
3-6-1- غیریت سازی ………………………………………………………………………………………………. 68
3-6-2- قابلیت دسترسی ………………………………………………………………………………………….. 69
3-6-3- قابلیت اعتبار……………………………………………………………………………………………….. 69
3-6-4- هژمونی ……………………………………………………………………………………………………… 70
3-7- کاربرد تحلیل گفتمان…………………………………………………………………………………………. 71
3-8- روش تجزیه و تحلیل دادها…………………………………………………………………………………… 72
فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1-گفتمان های هژمونیک در دیپلماسی عمومی و رسانه ای آمریکا نسبت به ایران ..……………………… 74
4-2-گفتمان ایران هراسی ………………………………………………………………………………………….. 75
4-3-ساختارهای ثابت گفتمانی در دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران نسبت به آمریکا …………………… 76