مهمترین نهاد و مسئول دیپلماسی عمومی وزاررت امورخارجه در کشور می باشد .درواقع وزارت امورخارجه هماهنگ کننده و کلیه فعالیتهای انجام شده در راستای دیپلماسی عمومی در کشور می باشد. در شکل شماره 1 ساختار تشکیلاتی دیپلماسی عمومی در وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران نمایش داده شده است
.
نمودارشماره 2-1-: ساختار مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران[55]
در جدول زیر همانطور که مشاهده می شود نهادها و انجمنها و موسسه های دولتی و غیر دولتی زیادی هستند که به نوعی در راستای دیپلماسی عمومی کشور ایران تلاش می کنند متاسفانه پراکندگی کارها و عدم وجود یک وحدت رویه و دیدگاه های مشترک نتیجه بخش بودن برخی تلاشها و خدمات این مراکز جندان رضایت بخش نبوده است .آین آمار از سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به یکی از مهمترین سازمانهای دولتی دست اندر کار دیپلماسی عمومی ، دیپلماسی رسانه ای و دیپلماسی فرهنگی استخراج شده است [56]
جدول شماره2-4–سایر نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی دست اندر کار دیپلماسی عمومی

بخش برون مرزی صدا و سیما
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مركز بين المللي گفتگوي تمدن‌ها(مركز ملی مطالعات جهانی شدن)
سازمان كنفرانس اسلامي
سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي اسلامي (ايسيسكو)
مركز تحقيقات تاريخ، هنر و فرهنگ اسلامي
مرکز آموزشی مطالعات آماری ، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی
شوراي گسترش زبان فارسي
مجمع جهاني اهل بيت (ع)
مجمع جهاني تقريب بين المذاهب اسلامي
انجمن های دوستی