ابتکار14/8/92
بگذارید 13آبان امسال طعم اعتدال بگیرد! شاید هیچکدام از وقایع انقلاب به اندازه رخداد 13آبان 58 تأثیرتعیین کننده درشکل دهی،جهت گیری انقلاب و آرایش سیاسی داخلی نداشته است. این روز نقطه عطف نوع رابطه ایران پس از انقلاب با دولت آمریکا شد.در شرایطی که دولت دکتر حسن روحانی با شعار اعتدال فرمان اداره کشور را بدست گرفته و عزمش برای پایان بخشیدن پرونده هسته ای و بن بست شکنی از بن بست های روابط خارجی ایران جزم است . بسیج رسانه ای و نهاد های خاص و گروههای رقیب در حال تدارک برگزاری 13 آبانی متفاوت با 35 سال گذشته است. این حساسیت بیش از حد نشان می دهد که تدارک کنندگان و بسیج کننده ها به هدف مصارف داخلی این چنین عزم میدان نموده اند.این در حالی است که همواره این روز مهم و این واقعه سرنوشت ساز گرفتار افراط و تفریط بوده و از فلسفه وجودیش دور افتاده. این روز می توانست پیام وحدت و انسجام داشته باشد و نیروههای انقلابی را زیر یک تابلو جمع نماید. اما عملکرد پیش گفته آنرا به نقطه افتراق و بهانه ی تسویه حساب های داخلی تبدیل کرد. اکنون هم برخی از رسانه های مخالف دولت تدبیر و امید چنان برخوردی با 13 آبان دارند که متاسفانه القاء حاکمیت دو گانه می کنند.می خواهند سکه استکبار ستیزی را با نام خود و مهر استکبار پذیری را به نام رقیبان خود ثبت کنند. واقعیت اینست که گردانندگان مراسم صلاحیت اداره این مراسم را در قامت نظام و متناسب با منافع ملی کشور ندارند. اگر بگذارند این مناسبت ها طعم اعتدال بگیرد و با رویکرد اعتدال این وقایع پاس داشته شود هم به فلسفه اولیه نزدیک می شود و هم عنصر زمان و مکان در آن لحاظ خواهد شد و در مسیر منافع ملی کاربرد پیدا می کند. شرق14/8/92 تبری از آمریکا با تنفر از آن فرق دارد
گروگانگیری در ایران به جنبش ضد جنگ در آمریکا لطمه زد قانون14/8/92 گروگان آن گروگان گیری شدیم اصغر زاده
اعتراض به سخنران 13 آبان اعتماد تابلوی صداقت آمریکائی به پایتخت بازگشت
تهران امروز خروش ملی علیه استکبار جهانی مطهری: تصمیم حذف شعار مرگ بر آمریکا با مردم است
آمریکا ارتباطش را با ما قطع کرد ولی طولانی شدن این قطع ارتباط به نظر من درست نبود
قطع ارتباط ما با آمریکا در اثر تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در کشور رقم خورد که اصل این اقدام بسیار خوب بود مناظره‌اي در باره شعار مرگ بر آمریکا دردانشگاه تهران،13/5/92 آمریکاستیزی در ایران چه منفعتی را برای جمهوری اسلامی داشته است؟