از میان ایرانیان شرکت‌کننده در نظرسنجی گالوپ نزدیک به نیمی از آنان، یعنی ٤٧ درصد، ایالات متحده آمریکا را بابت تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران مسئول دانسته‌اند. ١٠درصد نیز گفته‌اند مسئولیت این تحریم‌ها متوجه حکومت ایران است.
علاوه بر این اسرائیل (٩درصد)، “کشورهای اروپای غربی” (٧درصد) و سازمان ملل متحد (٧درصد) از گزینه‌های دیگری هستند که شرکت‌کنندگان در نظرسنجی مسئول تحریم‌ها قلمداد کرده‌اند.
63% مردم ایران موافق ادامه برنامه هسته ای هستند.گزارش تازه گالوپ می‌گوید که ٦٣درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند به رغم ابعاد تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، خواهان ادامه برنامه هسته‌ای ایران هستند..
نمودارشماره 4-11-9علی رغم تحریم ها آیا انرژی هسته ای ادامه یابد.نظر سنجی گالوپ
 
تنها ١٧درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌انکه ایران باید برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند.
تروریسم و تسلیحات اتمی ایران بزرگترین تهدید علیه آمریکا است.آمریکایی هااز تروریسم وتسلیحات اتمی ایران به عنوان بزرگترینتهدید علیه آمریکا نام بردند. از نظر پاسخ دهندگان درگیری هند و پاکستان کمترین تهدید را برای آنان دارد.
February 28, 2014
Terrorism, Iran’s Nuclear Weapons Most Critical Among Threats to U.S .Americans ranked international terrorism and Iran’s nuclear weapon development as the most critical threats in a list of possible threats to vital interests of the U.S., says Gallup Editor-in-Chief Frank Newport. At the other end of the list, respondents said the conflict between India and Pakistan was the least critical.
ایرانیان هفتمین ملت ضدآمریکایی جهان هستند.موسسه افکارسنجی گالوپ در تازه ترین تحقیق خود با موضوع جایگاه آمریکا در افکار عمومی جهان، ایرانیان را در رتبه هفتم قرار داد. | خبر گزاری ایرنا 25/1/1393
به گزارش نشریه تایم آمریکا، نتیجه نظرسنجی مشترک گالوپ و موسسه آمریکایی میریدیان، نشان می دهد که ایرانیان به لحاظ مخالفت عمومی با واشنگتن در رتبه هفتم فهرست کشورها قرار دارند.براساس یافته های این نظرسنجی، 56 در صد ایرانیان پرسش شده، مخالفت خود را با سیاست های واشنگتن اعلام کردند. براساس این گزارش، فلسطینیان، پاکستانی ها، لبنانی ها، یمنی ها، عراقی ها و مصری ها در ردیف اول تا ششم ملت های ضد آمریکایی قرار دارند.مداخله آمریکا در درگیری های خارجی و تداوم رابطه تنگاتنگ واشنگتن با رژیم صهیونیستی از جمله انگیزه های شرکت کنندگان در این نظرسنجی است.
نظر ایرانیان در خصوص رابطه با آمریکا.بر اساس این گزارش مصاحبه شوندگان در خصوص چشم انداز رابطه با آمریکا 46 درصد خواستار قطع رابطه با کشور های هستند که آنها را تحریم کردهاند و 31 درصد مخالف. تحلیل موسسه این است که 31 درصد اقلیت قابل توجهی در ایران هستند که موافق برقراری رابطه هستند.
جدول شماره 4-11-10نظر سنجی گالوپ از مردم ایران در خصوص قطع یا عدم قطع رابطه با آمریکا
 
Opinion Briefing: Iranians’ Outlook for U.S. Relations
While 46% support cutting ties to countries that impose sanctions, 31% do not
نظر سنجی اخیر موسسه گالوپ از سطح زندگی مردم ایران یکی از تکنیکهای جالب این موسسه پس اعلام نقطه نظرات ایرانیان در خصوص تحریم بود که آنها آمریکا را مقصرمشکلات اقتصادی خود می دانستند.گالوپ با مطرح کردن سه پرسش از متقاضیان درخواست کرده که آیا در طول سال گذشته پول کافی برای تامین حداقل غذای مورد نیاز داشته ای؟ و سوال دوم اینکه در تامین سر پناه و مسکن دچار مشکل شده اید؟ و به عبارت دیگر:در طول سال گذشته اتفاق افتاده برای خودت یا اقوام پول کافی برای خرید غذایا سرپناه نداشته باشی ؟بیش از 50% ایرانیان به این دوسوال پاسخ مثبت داده اند و بازتاب ناخوشایندی را از وضعیت زندگی مردم ایران نزد افکار عمومی مردم آمریکا به تصویر کشیده است. در نمودارهای زیر این داد های آماری نشان داده شده است.
مطابق نمودار شماره 4-6 این نظر سنجی در طی فاصله زمانی سال های 1390 ، 1391 و 1392 بوده است
نمودار شماره 4-11-12 نظر سنجی گالوپ ، آیا در طی 12 ماه گذشته آیا پول کافی برای غذا و سر پناه داشه اید:
جدول شماره 4-11-13خلاصه نمودار 4-11-12

سال
46% پرسش شوندگان پول کافی برای تامین غذا نداشته اند. 1390
42% پرسش شوندگان قادر به تامین سرپناه مناسب نبوده اند.
46% پرسش شوندگان پول کافی برای تامین غذا نداشته اند. 1391
46% پرسش شوندگان قادر به تامین سرپناه مناسب نبوده اند.