• تکمیل تصاویر: در آزمون تکمیل تصاویر 10 تصویر ناتمام ارائه شده است که آزمودنی ها باید به جالب ترین شکلی که می توانند آن ها را تکمیل کنند و برای هر کدام عنوانی جالب بنویسند. مدت زمان لازم این فعالیت 10 دقیقه می باشد. این بخش چهار نمره به دست می دهد: نمره سیالی، نمره انعطاف پذیری، نمره اصالت، نمره بسط.
  • تصاویر تکراری(دایره ها): در آزمون تصاویر تکراری تعدادی دایره به دانش آموزان داده می شود و دانش آموزان با تکمیل دایره ها و یا ترکیب آن ها تصاویر را کامل می کنند. در این قسمت هر چهار عامل وجود دارند و نمره آن ها بر اساس جدول محاسبه می شود. مدت زمان لازم برای این فعالیت نیز 10 دقیقه می باشد.

روایی و پایایی آزمون تفکر خلاق تورنس
روایی محتوا: تورنس برای اطمینان دادن از روایی محتوایی آزمون ها، تلاش همسان و سنجیده ای بر اساس آزمون های محرک، تکالیف آزمون، دستورالعمل ها و رویه های نمره گذاری بر مبنای بهترین تحقیقات و نظریه هایی که تا به حال موجود بوده را صورت داده است. او در این کار از تحلیل زندگی افراد نابغه خلاق، تحقیقات مربوط به شخصیت افراد نابغه خلاق، ماهیت عملکردهایی که خلاق تلقی شده اند و نظریه های مربوط به ذهن انسان و نیز سایر موارد در تصمیم گیری برای انتخاب تکالیف آزمون بسیار سود برده است.
روایی همزمان: یکی دیگر از تلاش های بسیار سنجیده تورنس برای غنی کردن اعتبار محتوا به حفظ ساختار تکالیف آزاد بر می گردد. این عامل سبب شده است که فرم های کلامی و تصویری را بتوان در سطوح مختلف آموزشی به کار برد. به نظر تورنس ویژگی آزاد بودن محتوا تکالیف باعث می شود آزمون ها از اعتبار همزمان بالایی برخوردار باشد(تورنس، 1974، ترجمه قاسم زاده، 1381).
پایایی: بنابر اظهار تورنس(1974) در صورت استفاده از راهنمای نمره دادن در آزمون های تفکر خلاق، مشکل کمی در به دست آوردن سطوح بالایی از پایایی درونی و بیرونی وجود دارد. تورنس در تحقیق خود، ضریب همبستگی 80/. تا 99/. را از بین نمرات نمره دهندگان تعلیم دیده و تعلیم ندیده گزارش کرده است. در یک مطالعه دیگر با تأکید بر مطالعه دقیق راهنمای نمره دادن، میانگین ضریب پایایی برای آزمون های تصویری از 88/. تا 96/. و برای آزمون های کلامی از 94/. تا 99/. گزارش شده است. همچنین در زمینه بازآزمایی، مطالعات انجام شده بیانگر ضریب باز آزمایی 88/. بین دوبار اجرا است(تورنس، 1974، ترجمه قاسم زاده، 1381).
متغیر های تحقیق
متغیر مستقل: در این پژوهش روش تدریس یادگیری مشارکتی به عنوان متغیر مستقل می باشد.
متغیر وابسته: در پژوهش حاضر نمرات کسب شده در فرم B آزمون تصویری خلاقیت تورنس و آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم به عنوان متغیر وابسته محسوب می شوند.
متغیر کنترل: در پژوهش حاضر عوامل زیر به عنوان متغیر کنترل محسوب می شوند:

  1. پایه تحصیلی: در این پژوهش دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کوهدشت انتخاب شدند.
  2. جنسیت: که در این پژوهش دانش آموزان پسر انتخاب شدند.

متغیر مداخله گر: در این پژوهش تفاوت های فردی نظیر فرایند یادگیری در دانش آموزان، هوش، سن، وضعیت اقتصادی و فرهنگی، متغیر مداخله گر محسوب می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل داده ها
در این فصل پس از به دست آوردن نمرات آزمون ها به تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی شامل حجم نمونه، میانگین، خطای استاندارد میانگین و انحراف استاندارد پرداختیم و در ادامه از Tمستقل در سطح آمار استنباطی برای مقایسه دو گروه كنترل و آزمایش استفاده به عمل آمد.
تحلیل توصیفی داده ها
جدول1-4: مقایسه میانگین دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون خلاقیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای استاندارد میانگین
آزمایش 23 78/56 03/27 63/5
کنترل 22 68/55 83/26 72/5

جدول2-4: مقایسه میانگین دو گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون خلاقیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای استاندارد میانگین
آزمایش 23 08/74 13/32 69/6
کنترل 22 95/52 83/27 93/5

جدول3-4: مقایسه میانگین دو گروه کنترل و آزمایش در آزمون خلاقیت

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *