۵-۶-۱- از آنجا که جامعه آماری این پژوهش گردشگران سفر نکرده به مقصد ایران بودند.لازم است که پژوهشی با هدف استخراج ریسک های ادراک شده ی گردشگران سفر نموده به ایران صورت پذیرد و ریسک های ادراک شده ی حاصل از تجربه ی سفر با ریسک های این یافته مقایسه شود.به پژوهشگران آینده توصیه می شود با استفاده از روش مصاحبه های کیفی و رویکرد پدیدارشناسی ابعاد تجربه ی سفر به مقصد را اکتشاف نموده و سپس نظریه ای مبتنی بر داد های میدانی را در خصوص ریسک های حاصل از تجربه ارائه نمایند.یکی از جنبه های قابل مطالعه در این خصوص بررسی ادراکات ریسک گردشگران سفر کرده در ایران در خصوص جنبه های تجربه شده ی مقصد می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
۵-۶-۲- یکی از دیگر از پژوهش هایی که لازم است در خصوص مسئله ی توسعه گردشگری صورت پذیرد رفتار جستجوی اطلاعات گردشگران سفر کرده به ایران می باشند.شناسایی منابع اطلاعاتی از حیث کمی و کیفیتی که ساختار دانش گردشگران سفر کرده را شکل می دهد از اهمیت برخوردار است.نتایج مطالعه کیفی این پژوهش نشان می دهد که تصورات و برداشت های گردشگران بیشتر تحت تاثیر اطلاعات کلی از مقصد است که توسط رسانه ها پوشش داده شده است.لذا به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود تا به تحلیل محتوای اخبار منتشره در رسانه های خارجی بپردازند و نتایج آن مطالعه را با یافته های مطالعه حاضر مقایسه کنند.
۵-۶-۳- به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود تا تصویر ذهنی ادراک شده ی دو دسته از گردشگران بالقوه و سفر کرده را با یکدیگر مقایسه کنند.
۵-۶-۴- بررسی و مقایسه‌ی اثربخشی انواع استراتژی ارتباطات بازاریابی گردشگری جهت تغییر نگرش گردشگران غربی نسبت به کشور نیز موضوعی است که می تواند به تدوین استراتژی اثر بخش برای بازاریابی مقصد کمک می کند.
۵-۶-۵- به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود که سازه ی فاصله روانی که در این پژوهش مفهوم سازی شده است را ابتدا با یک پژوهش کیفی و سپس کمی مورد مطالعه مجدد قرار دهند.
۵-۶-۶- به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود که با استفاده از روش های تقسیم بازار مانند خوشه بندی،تحلیل ممیزی بر مبنای ریسک ادراک شده بازارهای گردشگران را تقسیم بندی نمایند و مشخص کنند که گردشگران کدام کشور ها در گروه کم ریسک و کدام کشور ها در گروه ریسک بالا قرار دارند.

خلاصه فصل:

نتایج این پژوهش در فصل حاضر ارائه شد.گردشگران سفر نکرده ریسک هایی از جمله نقض حقوق بشر، پوشش نامناسب، جرائم، رضایت، اجتماعی ، ارتباطات، مواجهه با بی پولی و ریسک ویزا را در خصوص مقصد ایران ادراک می کنند. دیگر نتایج پژوهش نشان داد که بجز فرضیه تاثیر ریسک بر نیت سفر سایر روابط در مدل مفروض پژوهش تایید شده است. مبتنی بر یافته های پژوهش ،استراتژی های تغییر نگرش گردشگران، توسعه زیر ساخت های گردشگری کشور،توسعه دانش گردشگر،مشارکت بخش خصوصی با طرف های خارجی در صنعت گردشگری پیشنهاد شد. ازجمله محدودیت‌های این پژوهش وابستگی جمع آوری اطلاعات توسط وب می باشد که ممکن است تعمیم یافته ها را با محدودیت مواجهه کند. در انتهای فصل نیز با پژوهشگران آتی پیشنهادهایی ارائه شده است.

منابع

ایمانی خوشخو محمد حسین ، ایوبی یزدی (۱۳۸۹). عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شهر یزد ، فصلنامه مطالعات گردشگری ، شماره ۱۳ ، ص ۱۱۴-۱۳۷
حامد، بیتا (۱۳۶۲). شناسایی و بررسی دلایل عدم گسترش گردشگری در کرمانشاه ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی .
دهقانی ، سمیرا (۱۳۸۷). بررسی روابط ساختاری میان تصویر مقصد گردشگری، رضایت مندی گردشگر و وفاداری او نسبت به آن منطقه(مورد پژوهشی: استان کردستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی .
رنجبریان ،بهرام . زاهدی، محمد(۱۳۸۸). شناخت گردشگری ، انتشارات چهار باغ ، چاپ پنجم.
رنجبربان ، بهرام .جلیلوند، محمد رضا(۱۳۹۱). نقش ویژگی های جمعیت شناختی در ریسک ادراک شده گردشگران خارجی سفر کرده با ایران، مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره ی ۱- ۲۸ شماره ی ۱ .ص ۳
رنجبریان بهرام (۱۳۸۵). وجهه استنباط شده از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان،جلد بیست و یکم ـ‌ شماره۲، ص ۶۹-۸۰٫
شمس الله زاده، یاسر (۱۳۸۹). بررسی عوامل موثر بر تصویر گردشگران داخلی از شهر تبریز در قبل و بعد از سفر به این شهر،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم – سبزواردانشکده جغرافیا.
قاسمی ، وحید(۱۳۸۹)، مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش های اجتماعی ، تهران: نشر جامعه شناسان.
گوهریان،محمد(۱۳۹۰)، بازاریابی گردشگری، تهران، نشر دفنر پژوهش های فرهنگی،چاپ اول.
ملکی ، حسین (۱۳۸۰). بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر رضایتمندی توریستی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز ، بخش جامعه شناسی .
محمد پور،احمد (۱۳۹۰) روش تحقیق کیفی ضد روش ۲، تهران، نشر جامعه شناسان.
ناصری ، مسعود (۱۳۷۵). شناسایی موانع موثر بر توسعه صنعت توریسم ایران و طراحی الگوی تبیین برای گسترش جذب توریست ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده ی علوم انسانی.
هومن، حیدر علی (۱۳۸۷)، مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، تهران: نشر سمت.
Abooali .G & Mohamed. B. (2012). Operationalizing psychological distance in tourism Marketing, International Journal of Business and Management, 7(12), 173-183, doi:10.5539/ ijbm.
Ajzen.I. (1991).The theory of planned behavior, Journal ofOrganizational Behavior and Human Decision Process. vol. 50, pp179-211
Alcaniz, I. S and Bigne´ S.S.B. E. (2009). The functional-psychological continuum in the cognitive imageof a destination: A confirmatory analysis, Tourism Management,30, 715–۷۲۳٫
Anderson, N.(1981). Foundations of Information Integration Theory. New York: Academic Press
Arnould. É. J , Price L. L. , Zinkhan G. M. (۲۰۰۵),Consumers, McGraw-Hill Education.
Aschauer.W, (2010), Perceptions of tourists at risky destinations. A model of psychological influence factors,,Tourism Review, 65,(2) , 4 – ۲۰
Bagozzi, R., and Y. Yi (1988) On the Evaluation of structural equation model . Journal of the Academy of Marketing Sciences ۱۶(۱),۷۴–۹۴٫
Baloglu, S. and McCleary, K.W. (1999), A model of destination image formation, Annals of Tourism Research26 (4), 868-897.
Barber.n.(2006). How Self-Confidence and Knowledge Effects the Sources of Information Selected During Purchase Situations, A DISSERTATION in HOSPITALITY ADMINISTRATION, Texas Tech University.
Bauer, R. A. (1967). Source effect and persuability: A new look. In D. F. Cox (Ed.), Risk taking and information handling in consumer behavior (pp. 559–۵۷۸). Boston:Harvard University Press.
Beckerman, W. (1956).Distance and the pattern of inter-European trade, The Review of Economics and Statistics, 38 (1):31-40.
Bettman, J.R. (1979). Memory Factors in Consumer Choice: A Review, Journal of Marketing (Spring; 43, 000002; ABI/INFORM Global ,p37.
Boylu .Y . Tasci A .A. D Gartner .C. W, (2009). Worker and consumer face-off on cultural distance and satisfaction, TOURISM REVIEW,64(4) ,37-52
Brewer, P.A. (2007).Operationalizing psychic distance: a revised approach, Journal of International Marketing, 15 (1):44-66.
Beerli, A. and Martı´n, J.D. (2004).Tourists’ characteristic and the perceived image of tourist destinations: a quantitative analysis – a case study of Lanzarote, Spain, Tourism Management, 25 (5), 623-636.
Cameron R. C and Elliott G. R.. (1994).Consumer Perception of Product Quality and the Country-of-Origin Effect, Journal of International Marketing, 2( 2), 49-62.
Chandler, J. A., & Costello, C. A. (2002). A Profile of visitors at heritage tourism destinations in east tenessee according to plog’s lifestyle and activity level preferences model,Journal of Travel Research, 41, 161-166.
Cheron, E. J., & Ritchie, J. R. B. (1982). Leisure Activities and Perceived Risk,Journal of
Leisure Research, ۱۴, ۱۳۹-۱۵۴٫
Chen, J. (2000). A comparison of information usage between business and leisure travelers ,Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 7(2), 65-76.
Chen. H.J. , Chen P.J. , Okumus F.(2013). The relationship between travel constraints and destination image: A case study of Brunei, Tourism Management,35,198-208.
Cho, M.-H. (2001). The role of prior knowledge, need for information and credibility of information sources in tourists’ information search behavior. Unpublished Ph. D., The Pennsylvania State University.
Coopersmith .S,( 1967) The Antecedents of Self-Esteem ,San Francisco: W. H. Freeman and Co.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir