تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه

فهرست جداول، اشکال و نمودارها
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….9
شکل (2-1) شمای ارزش مدل اسکاندیا…………………………………………………………………………………………………………19
شکل (2-2) طبقهبندی اجزای سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………..22
شکل (2-3) مدل تکنولوژی بروکر………………………………………………………………………………………………………………….32
شکل (2-4) مدل مفهومی تحقیق با جزئیات…………………………………………………………………………………………………51
شکل (3-1) نمودار قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….57
جدول (4-1) نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………71
جدول (4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………73
جدول (4-3) نتایج آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل فرضیههای اصلی……………………………………………..76
جدول (4-4) نتایج آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل فرضیههای فرعی 7 و 8 و 9……………………………76
جدول (4-5) نتایج آزمون ناهمسانی واریانسها…………………………………………………………………………………………….77
جدول (4-6) نتایج آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………….78
جدول (4-7) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو…………………………………………………………………………………………79
جدول (4-8) نتایج آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………………………….80
جدول (4-9) نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………81
جدول (4-10) خلاصهای از نتایج آزمونها و انتخاب مدل نهایی…………………………………………………………………82
جدول (4-11) نتایج مدل نهایی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………84
فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
اندیشمندان و صاحبنظران برای توصیف عصر کنونی، اصطلاحات گوناگونی مانند عصر فراصنعتی، عصر اطّلاعات، موج سوم یا جامعه دانشی را به کار بردهاند. اصطلاحات و واژگان به کار رفته، تماماً در یک چیز مشترک هستند و آن اهمیت دانش در عصر کنونی است؛ دراکر اندیشمند معروف مدیریت میگوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع مهم اقتصادی دیگر شامل سرمایه مالی، منابع طبیعی، نیروی کار و … نیستند و منبع اصلی اقتصادی، دانش خواهد بود. قرن 21، قرن دانش محوری است. در عصری که اطّلاعات و دانش اهمیت چندانی پیدا کرده است سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا میکند (بونتیس، 1998). امروزه برای فراهم نمودن حداکثر شرایط لازم برای دستیابی به اهداف و استراتژیها، سازمانها نه تنها باید داراییهای نامشهود خود را شناسایی، اندازهگیری و مدیریت کنند بلکه میبایست همواره سعی کنند تا این گونه داراییها را به طور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. واقعیت این است که سازمانهایی که نتوانند داراییهای دانشی خود را به طور مستمر ارتقا دهند، بقا خود را با خطر از دست دادن و فنای خود، مبادله خواهند کرد. بنابراین انتظار میرود شرکتهایی که از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند، عملکرد مالی آنها نیز بالاتر باشد. سرمایه فکری سرمایهای فراتر از داراییهای فیزیکی و داراییهای مشهود است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطّلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش میتواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاههای اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکتها میتواند تحت تأثیر داراییهای فکری و سرمایه انسانی قرار گیرد. در سازمانها و شرکتهای پیشرو امروزی، سهم دانش نسبت به سایر منابع روز به روز در حال افزایش بوده به طوری که امروزه تداوم فعالیت و سودآوری اکثر سازمانها و شرکتها وابسته به دانش است. بنابراین هرچقدر سازمانها و شرکتها به لحاظ داراییهای نامشهود و سرمایه فکری غنی باشند، بهتر و سریعتر میتوانند به سطوح بالای رشد و توسعه دست یابند.
به لحاظ واژه شناسی سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی (Working Capital) آورده شده است و در تعبیر انگلیسی آن مترادف (Circulated Capital) است، چون بخشی از سرمایه شرکت را شامل میشود که نقشی مشابه خون در رگها را دارد. به طورکلی، سرمایه در گردش به سرمایهگذاری شرکت در داراییهای کوتاهمدت از قبیل وجه نقد، اوراق بهادار کوتاهمدت، حسابهای دریافتنی و موجودیهای کالا اطلاق میشود و خالص سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری.