تکنیک های آماری

دانلود پایان نامه

با توجه به ماهیت تحقیق حاضر، روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است زیرا به توصیف هر آنچه که اکنون در سازمان موجود است پرداخته و بر اساس دیدگاه های افراد مورد بررسی مسئله تحقیق را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
تحقیق توصیفی آنچه را هست توصیف می کند . شامل توصیف، ثبت و تجزیه و تحلیل و تغییر شرایط موجود است این کار مستلزم گونه ای از مقایسه و مقابله است و در آن کوشش می شود تا روابط میان متغیر های دستکاری نشده کشف شود. در تحقیق پیمایشی نیز پژوهشگر برای کشف عقاید، افکار، ادراکات و تجربیات افراد مورد نظر از پرسشنامه و مصاحبه استفاده می کند (جان بست ،1376 ،ص 120) .
در این تحقیق فن تحقیق پرشسنامه ای ، به عنوان مناسبترین روش توصیه و مبنای کار قرار داده شده است. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار Spss اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری به کل افراد ،وقایع یا چیز های اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد (سکاران ،1386،ص 294) . جامعه آماری این تحقیق کارشناسان و کارکنان و مدیران گروه صنعتی سینا می باشد .تعداد افراد مذکور برابر 162 نفر می باشد.
4-3- نمونه و روش نمونه گیری
در انجام یک کار تحقیق ،همواره اندازه یک نمونه که از جامعه آماری انتخاب می گردد، حائز اهمیت است. چنانچه محقق برای کسب نتایج مورد نظر نسبت به انتخاب نمونه های بزرگتر از حد نیاز اقدام نمایند منجر به اتلاف منابع خواهد بود.این در حالی است که نمونه های خیلی کوچک تر نیز اغلب پژوهشگر را به سمتی سوق می دهد که فاقد کاربرد های علمی است . لذا بهره گیری از تکنیک های آماری همواره به محقق توصیه می گردد.
تکنیک نمونه گیری تصادفی خوشه ای، ،متد نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق می باشد. در این تحقیق حجم نمونه آماری تحقیق برابر با 162 نفر محاسبه گردید به منظور محاسبه از روش برآورد نسبی برای تعیین حجم نمونه بهره گرفته شده است تعداد نمونه به روش تصادفی شده برای برآورد نسبت P به صورت زیر بدست می آید:
اگر هیچ برآورد اولیه از P نباشد آن را برابر 5. اختیار می کنیم که در این حالت نمونه ماکزیمم برآورد می شود.
فرمول برآورد حجم نمونه عبارت است از :

که در این فرمول :
N: حجم جامعه مورد مطالعه
n: حجم نمونه
P: نسبتی از جامعه که دارای صفت مورد مطالعه تحقیق می باشد و q=1-p
d: حاشیه خطا
: عدد متناظر با صدک از توزیع نرمال استاندارد می باشد.
Q در سطح اطمینان قابل قبول 1-α همواره به گونه ای تعیین می شود که:

در برآوردن حجم نمونه مقدار p=Q=0.5 اختیار شده است تا مقدار حجم نمونه به طور محافظه کارانه به بیشترین مقدار خود میل کند و امکان اینکه نمونه کوچک غیر قابل استنباط، استحصال شود از بین برود.
d=0.06 N=162 α=.05 p=.5,q=.5
N ≈ 162
حجم نمونه تحقیق نیز برابر 162 نفر می باشد که با توجه به ترکیب جامعه از نظر رده سازمانی به سه گروه که کارشناسان 32درصد ، کارکنان 50 درصد و مدیران 18 درصد از کل جامعه انتخابی ما را تشکیل می دهد پس نسبت نمونه انتخابی ما از سه گروه مورد بررسی به تفکیک شامل 52 نفر کارشناسان 81 نفر کارکنان و 29 نفر مدیران برآورد گردیده است.
5-3- محدوده زمانی تحقیق
برای جمع آوری داده ها به روش های مختلف گردآوری اطلاعات و ابزارهای گوناگونی نیاز هست تا پژوهشگر با این ابزارها داده های لازم را از جامعه (نمونه) آماری جمع آوری نماید و با تحلیل ، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات به آزمون فرضیه ها بپردازد . نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت وروش تحقیق است(خاکی،1387،ص 239) .