۲-۲-۲-۲-۴- دلیلای بین شخصی

۲-۲-۲-۲-۴- ۱-روابط با همسالان و نارضایتی بدنی

نظریه پردازان تحولی و محققان بالینی هر دو تاکید کردن که در دوران جوونی آدما به نگرشا، عقاید و رفتارای همسالانشون اهمیت میدن (کولمن [۸]۱۹۸۰، به نقل از هاتچینسون و رپی، [۹]۲۰۰۶). نظریه پردازان نشون دادن که همسالان در تشکیل صفات شخصیتی افراد، ویژگیای جسمی و تمایلات رفتاری مخصوصا در دوران جوونی موثر هستن. تحقیقات تجربی نشون دادن که افراد جوون تمایل دارن که از نظر ظاهر، اسنادهای اجتماعی، چیزهای مورد علاقه، نگرشا و رفتارها مثل دوستان شون باشن. آشکاره که مشابهتا در نگرشای افراد در تعیین جذابیتای بین شخصی مهم هستن. یافته هانشان دادن که تاثیر درک شده از همسالان در نگرشای بدنی افراد جوون مهمه، اونا از راه مکالماتی که با دوستان شون درباره ظاهر می کنن، روش های پردازش  وضعیت ظاهری رو فرا می گیرندف این مکالمها مستقیما متوجه

دسته‌ها: علمی