دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

واقع جریان سازش و انطباق فرد با محیط پیرامونش می باشد شامل ترکیبی از دو جریان دیگر می باشد. یکی جریان درون سازی[1] و دیگری جریان برون سازی[2]. درون سازی جریان برخورد فرد با محیط بر حسب ساختارهای فیزیکی و هوشی جاری فرد می باشد و برون سازی جریان تغییر ساختارهای موجود فرد به طریقی می باشد که با موقعیت جدید به نحو موثرتری روبرو گردد. (همان، ص127)

از نظر وی چهار مرحله اساسی در رشدذهنی هر فرد هست که به ترتیب ذکر می گردد:1- مرحله حسی- حرکتی[3](از تولد تا دوسالگی) –کودک زندگی را با توانایی دو نوع حرکت انعکاسی[4] آغاز می کند. الف-انعکاس هایی که غیرارادی هستند مانند حرکت زردپی زانو که به وسیله کسب تجربه تغییر داده نمی گردد.

ب- انعکاس هایی که ارادی هستند مانند چنگ زدن، مکیدن که به وسیله تجربه کودک تغییر می یابند. اعمال ابتدایی و تکراری کودک مانند حرکت دست ها و مکیدن به نظر غیر ارادی می رسند اما به محض این که کودک چنگ زدن اشیا، گرفتن و دست ورزی با آنها را یاد می گیرد و تجربه کار با اشیا را پیدا می کند، اعمالش شکلی هدف دار و ارادی به خود می گیرند. در این مرحله کودکان برای نامیدن اشیا و اعمال مختلف پیرامون خود از کلمات بهره گیری نمی کنند، برای به خاطر سپردن وقایع، به تجربیات لحظه ای و مستقیم خود همین جهت می توانند با یک درخت، یک سگ و یک غریبه در خیابان ارتباط مستقر نمایند و احساس خوبی هم داشته باشند.

2-کودکان به نتایج و اثرات حاصل از کلام و بهره گیری از مفاهیم زبانی بی علاقه اند و این زمانی می باشد که کودکان سنین پیش دبستانی به نحوی هیجانی از کلمات ناخوشایند مثلا لغات مورد بهره گیری برای حمام و توالت رفتن لذت می برند.

3-کودکان به تداعی آزاد تخیلات قادر می شوند و این گونه تخیل پردازی ها در بازی های آنها جلوه گر می گردد. آنها می توانند در بازی هابه وانمودسازی بپردازند.

4-یکی از ویژگی های دیگر سخنگویی کودکان در این مرحله سخنگویی  بدون مخاطب می باشد که پیاژه این نوع تکلم را ماننداصطلاح تاتری آن تک گویی[5] نامیده می باشد. (همان، ص135)

کوکان در این دوره سنی، ادراک کاملی از مفاهیم انتزاعی و غیرعینی ندارند و درک کودک از نظر کیفیتی متفاوت از میزان درک بزرگترهاست. به همین جهت آنها توانایی درک ضرب المثل ها و مفاهیم نمادین راندارند. پس ما می توانیم چنین نتیجه بگیریم که ساختار ذهنی کودکان درمرحله پیش عملیاتی، تاحدود زیادی شهودی، آزاد و بسیار تصویری و تخیلی می باشد و البته الگوی فکری کودکان در این دوره نباید به منزله اهمیت کمتر این دوره نسبت به دوره های دیگر تلقی گردد. بلکه شهود و برقراری تداعی آزاد و بهره گیری از تخیلات و تصورات  مانند جهات بسیار مهم خلاقیت، ابتکار، نوآوری و حل مساله می باشد. این نوع تفکر می باشد که به کودکان اجازه می دهد تا موانع موجود در دنیای واقعی را از سرراه خود بردارند. (همان، ص137)

[1]. Assimilation

[2]. Accormodation

[3]. Sensorimotor

[4]. Reflexive

[5]. Monolouge

 مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه روانشناسی گرایش پیش از دبستان: مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن