دانلود پایان نامه درمورد شرکت های پذیرفته شده، اندازه موسسه حسابرسی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

کننده بوسیله اقلام تعهدی غیر عادی بی علامت اندازه گیری شده می باشد، یکی از علت های انتخاب اقلام تعهدی غیر عادی به عنوان مبنایی برای اندازه مؤسسه حسابرسی کننده این می باشد که اقلام تعهدی غیر عادی کیفیت اطلاعات حسابداری را در مفهوم کلی تر کنترل می کند

براساس این فرضیه انتظار می رود که تعداد بالای اندازه مؤسسه حسابرسی کننده نشان از بزرگ بودن موسسه باشد و این عامل در جهت بهبود اندازه مؤسسه حسابرسی کننده باشد. نتایج نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% نتایج براساس مدل مرح شده نشان می دهد که اندازه مؤسسه حسابرسی کننده ارتباط مستقیم و معناداری با اقلام تعهدی غیر عادی دارد، این بدین معنی می باشد که اندازه مؤسسه حسابرسی کننده ارتباط معکوسی با اندازه مؤسسه حسابرسی کننده دارد و با افزایش تعداد صاحبکار(موسسات بزرگ) اندازه مؤسسه حسابرسی کننده کاهش مییابد. این در حالی می باشد که روابط مذکور براساس مدل کوتاری از نظر آماری معنادار نبوده می باشد. نتایج این پژوهش ناسازگار با نتایج پژوهش انجام شده توسط جونگ و همکاران (2009) می باشد. آن‌ها نشان دادند که فزونی اندازه مؤسسه حسابرسی کننده، نشان از بزرگی موسسه می باشد و موسساتی اندازه مؤسسه حسابرسی کننده بالایی دارند که تعداد صاحبکار بالایی دارند. باود و ویلکینز (2004) نیز از اندازه مؤسسه حسابرسی کننده به عنوان نماینده ای از اندازه موسسه حسابرسی بهره گیری کردندکه درنهایت نتایج پژوهش ایشان نشان داد، ارتباط معناداری بین تعداد صاحبکار حسابرس و کیفیت حسابرسی وجود ندارد.

نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین خدمات غیر حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی در سطح اطمینان 99 درصد ارتباط معنادار و مثبت وجود ندارد در واقع می توان گفت که  بین اقلام تعهدی غیرعادی ، اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی غیر سرمایه در گردش با خدمات غیر حسابرسی در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط معنادار و منفی هست.

 آزمون فرضیه چهارم

فرضیه چهارم پژوهش به صورت زیر میباشد:

تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

با در نظر داشتن نتایج اجرای مدل رگرسیونی ومقدار آماره تی که برابر 007/3 به دست آمده و همچنین سطح معنی داری به دست آمده (09941/0) می توان گفت که در سطح خطای پنج درصد بین تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد.

ناهنجاری اقلام تعهدی به عنوان یکی از مهم‌ترینیافته‌های تحقیقات حسابداری معرفی گردید.

اسلون(2013) نشان داد که بین سیاست تقسیم کار موسسه و ایجاد دقت و تمرکز بر روی محاسبه و مطالعه اقلام تعهدی شرکت ارتباط منفی و معنی داری هست زیرا که این تقسیم کار سبب ایجادعدم تمرکز معطوف حسابرس بر جزئیات مربوط به اقلام تعهدی شده می باشد.

 مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه