شرکت های پذیرفته شده، اقلام تعهدی غیرعادی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

تحقیقات متعددی برای کشف علت این ناکارایی انجام شده و اندازه و پایداری این ناهنجاری نیز مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.در اکثر این مطالعات، اقلام تعهدی از طریق سیاست تقسیم کار به صورت ناکارآمدی تری نسبت به سیاست تمرکز مورد سنجش قرار گرفته شده می باشد.

اقلام تعهدی، باعث ایجاد تفاوت بین سود و جریان وجوه نقد می‌گردد. در نتیجه با فرض اینکه جریان‌های نقدی دستکاری نشوند، تنها راه دستکاری سود افزایشیا کاهش اقلام تعهدی اختیاری می باشد. یکی از راه‌های موثر در کنترل دستکاری اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیریتتمرکز دادن یک حسابرس بر روی محاسبه این اقلام می باشد. بدین‌صورتیک پل ارتباطی بینیافته‌های حسابرسان مستقل در مطالعه هریک از اقلام تعهدی با افراد خارج و داخل شرکت به‌صورت اظهارنظر حسابرسی به‌وجود می‌آید که تأثیر مهمی در هشدار به بهره گیری‌کنندگان از صورتهای مالی نسبت به شناخت معضلات پیش‌روی شرکت ایفا می‌کند.

آزمون فرضیه پنجم

فرضیه پنجم پژوهش به صورت زیر میباشد:

نظارت  مؤسسه حسابرسی کننده بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

مطالعه نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده می باشد که مشاوره شرکت های حسابرسی کننده توانسته بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و صدور گزارش مشروط توسط حسابرس ارتباط معناداری داشته می باشد.

آزمون فرضیه هفتم

فرضیه هفتم پژوهش به صورت زیر میباشد:

کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

با در نظر داشتن نتایج اجرای مدل رگرسیونی ومقدار آماره تی که برابر 39/2 به دست آمده و همچنین سطح معنی داری به دست آمده (04944/0) می توان گفت که در سطح خطای پنج درصد کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیردارد.

 

5-4- نتیجه­گیری

اقلام تعهدی یکی از موضوع­های پر­طرفدار بین سرمایه­گذاران، قانون­گذاران، تحلیل­گران و عموم کاربران صورت­های مالی می باشد. به گفته­ی فیشر اقلام تعهدی دخالت هدفمند مدیران در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی می باشد. یکی از راه­های کاهش اقلام تعهدی ارتقای کیفیت حسابرسی می باشد. زیرا، شرکت­هایی که اقلام تعهدی را دستکاری و مدیریت می­کنند، بیشتر مستعد این هستند که گزارش حسابرسی تعدیل‌شده(غیر­مقبول) داشته باشند.

با در نظر داشتن پژوهش­ها و مباحث پیش­گفته، می­توان نتیجه گرفت، کیفیت حسابرسی میزان اقلام تعهدی اختیاری را کاهش می­دهد. محققان برای اندازه­گیری کیفیت حسابرسی معمولا از متغیرهای هشت، شش،

 مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91