دانلود پایان نامه

[2] –   الزام خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، همان، ص 336.

[3] –   حقوق مدنی، مازو لاروس: جلد 2، تعهدات ش 442 نقل از دکتر کاتوزیان، همان، ش 147.

[4] –   الزام خارج از قرارداد، دیوید اوون، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، ص 336.

[5] –   رساله حقوق مدنی، ریپر وبولانژ: ج 2، ش 899، ص 322، نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، همان.

[6] –   دکتر ناصر کاتوزیانف همان، ش 148.

[7] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 152.

[8] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 152.

[9] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 152.

[10] –   دکتر مجید غمامی، همان، ص 87.