پایان نامه ارشد رایگان درباره استانداردهای حسابداری، شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

اقتصادی به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعداد دیگری از شرکت‌ها که به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای اداره کننده انجامید تشکیل موسساتی را ضروی ساخت که حسابرسی شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده‌دار شوند و تشکیل موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی بنیاد شهید در سالهای 1359 تا 1361ناشی از این نیاز بود. موسسات مزبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکت‌ها به عهده گرفتند.

در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید.با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366، موسسات حسابرسیموجود،دربخشدولتیادغاموسازمانحسابرسیتشکیلگردید.

در قانون و اساسنامه قانونی مزبور وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آنها مرتبط می باشد منحصرا به سازمان حسابرسی محول گردید. علاوه بر آن سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین گردید. بدین ترتیب برای نخستین بار وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی عملا با یکدیگر تلفیق، سازمانی برای انجام حسابرسی موسسات انتفاعی بخش عمومی معین و مرجعی رسمی برای تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مقرر گردید اما موضوع حسابرسی شرکت‌ها و موسسات انتفاعی، ایجادنظام حرفه‌ای حسابداری، چگونگی تشکیل وقلمرو فعالیت موسسات حسابرسی غیر دولتی نامشخص باقی ماند.

2-2-3- انواع حسابرسی

انواع حسابرسیبه توضیح زیر می‌باشد:

حسابرسی صورت‌های مالی: هدف این نوع حسابرسی این می باشد کهحسابرس بتواند درمورد اینکه صورتهای مزبور از تمام جنبه‌های با اهمیت طبقاستانداردهای حسابرسی تهیه شده‌می باشد یا خیر. تایید وجود، ارزشیابی، مالکیت، کاملبودن و نحوه ارائه و افشا اهداف کلی حسابرسی اقلام مندرج در صورت‌های مالیاست. حسابرسیرعایت: این نوع حسابرسی به میزان انطباق صورت‌های مالی با قوانین وضع شده،ضوابط، دستورالعمل‌ها و بخشنامه می‌پردازد. رسیدگی میزان مالیاتی به اظهارنامه‌هایمالیاتی، رسیدگی ذی‌حسابان و حسابرسان دیوان محاسبات کشوربه قوانین مالی و بودجهشرکت‌ها و موسسات دولتی نمونه‌هایی از حسابرسی رعایت می‌باشند. این نوع حسابرسیمی‌تواند به صورت پروژه مجزا و یا

2-2-4-2 استاندارهای اجرای عملیات

  1. عملیات حسابرسی بایستی به میزان کافی برنامه‌ریزی گردد و در صورت وجود کارکنان، بر کار آنان به گونه‌ای مناسب نظارت گردد.