تحقیق با موضوع نابهنجاری اقلام تعهدی، شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-2-9- الگوی تعدیل شده جونز

در ادبیات مربوط به اقلام تعهدی، چندین الگو برای تخمین اقلام تعهدی غیر عادی[1] پیشنهاد شده می باشد. در مطالعات صورت گرفته در این حیطه، محققان همواره به دنبال بهبود روش های تخمین این اقلام بوده‌اند (دیچو و همکاران[2]، 1995؛ دیفاند و پارک[3]، 2001؛ کوتاری و همکاران[4]، 2005؛ یونیت ال[5]، 2006 و جونزپژوهش‌های صورت گرفته در ادبیات حسابداری و مالی، بیانگر وجود یک ارتباط ی منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده‌ی سهام می باشد. این ارتباط‌ی منفی در ادبیات معاصر«نابهنجاری اقلام تعهدی» نامیده می‌گردد که اولین بار توسط اسلون (1996)[6] معرفی گردید. درحقیقت به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی، شرکت‌هایی با حجم بالای اقلام تعهدی، در دوره‌های آینده بازده‌هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیرعادی منفی) و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بازده‌هایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیرعادی مثبت) کسب خواهند نمود. مطالعاتی نظیر زای[7] (2001)، زاچ[8] (2003) و فدیک و همکاران[9] (2011) در مطالعه علت نابهنجاری اقلام تعهدی به قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی توسط سرمایه‌گذاران اشاره می‌کنند. به عبارت دیگر، وجود سرمایه‌گذاران بی تجربه در بازار، سبب قیمت‌گذاری نادرست اوراق بهادار می گردد؛ به نحوی که واکنش نادرست سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی باعث می‌گردد که سهام شرکت‌هایی با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه‌ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش‌گذاری گردد.

 

2-2-10- حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی

در مطالعه‌های انجام‌شده بر مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری یعنی اقلامی که مدیریت می‌تواند آن‌را دست‌کاری کند، تأثیر مهمی دارند. اقلام تعهدی، باعث ایجاد تفاوت بین سود و جریان وجوه نقد می‌گردد. در نتیجه با فرض این‌که جریان‌های نقدی دست‌کاری نشوند، تنها راه دست‌کاری سود افزایش یا کاهش اقلام تعهدی اختیاری می باشد. یکی از راه‌های موثر در کنترل دست‌کاری اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیریت که همان مدیریت سود می باشد، حسابرسی می باشد. بدین‌صورت یک پل ارتباطی بین یافته‌های[1] Abnormal Accruals 13. Dechow

[2] Dechow

[3] DeFond and Park

[4] Kothari

[5]Unit

[6] Eslon

[7] Xie

[8] Zach

[9]Fedyk

 مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91