دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرکت های پذیرفته شده، اقلام تعهدی غیرعادی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

با کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی، می‌توانند ارزیابی کنند که آیا ساختار مزبور می‌تواند از بری بودن صورت‌های مالی از اشتباهات و تخلفات بااهمیت اطمینان دهد یا خیر؟ نوع دیگری از شواهد اصلی، اطلاعاتی می باشد که مبالغ مندرج در صورت‌های مالی مورد رسیدگی را اثبات می‌کند. نمونه‌هایی از چنین شواهدی عبارت می باشد از تاییدیه‌های کتبی که از اشخاص خارج از شرکت دریافت می‌گردد و اطلاعات دست اولی که با مشاهده دارایی‌ها توسط حسابرسان به دست می‌آید.

 

2-2-4-9 برنامه‌ریزی و سرپرستی کافی

برنامه‌ریزی کافی برای یک حسابرسی رضایت‌بخش، ضروری می باشد. بعضی از بخش‌های رسیدگی می‌تواند قبل از پایان سال مورد رسیدگی اجرا گردد و بعضی از اطلاعات می‌تواند توسط کارکنان صاحبکار گردآوری گردد و برای مطالعه در دسترس حسابرسان قرار گیرد. تعداد مناسب کارکنان از رده‌های مختلف مهارت و مدت مورد نیاز از کار هر رده، بایستی قبل از شروع کار تعیین گردد. این‌ها تنها چند نمونه از عوامل برنامه‌ریزی حسابرسی می باشد.

بیشتر عملیات یک حسابرسی، ‌توسط کارکنان کم‌تجربه اجرا می‌گردد. رمز بهره گیری موفقیت‌آمیز از کارکنان به نسبت جدید، نظارت از نزدیک بر کار هر رده می باشد. دامنه این نظارت از مرحله تهیه دستورالعمل کتبی خاص برای کارکنان تا مرحله مطالعه نهایی توسط شریک مسئول کار رسیدگی، گسترده می باشد.

 

2-2-4-10  شناخت کافی از کنترل‌های داخلی

یک سیستم کنترل داخلی عالی، نسبت به قابل اتکا بودن مدارک صاحبکار و محافظت دارایی‌های آن اطمینان زیادی به وجود می‌آورد. حسابرسان هنگامی که با این نوع کنترل‌های داخلی قوی روبرو می‌شوند، در مقایسه با زمانی‌که کنترل‌ها ضعیف می باشد، به مقدار کمتری از انواع دیگر شواهد نیاز خواهند داشت. پس، ارزیابی حسابرسان از کنترل‌های داخلی بر مدت، نوع و ماهیت فرایند حسابرسی تأثیر زیادی دارد.

 

2-2-5-  ویژگی‌هایحسابرسموفق

آیاتابهحالدرباره‌یویژگی‌هایحسابرسموفقفکر کرده‌اید؟چهحسابرسیبرازنده‌یاینعنواناست؟آیاشما حسابرسموفقیهستید؟آنچهمسلماستمهارت‌هایموردنیاز برایتبدیلشدنبهحسابرسموفقفراترازیادگیریبدهکار/ بستانکاروپرکردنچک‌لیست‌هایازپیشتعیین شدهاست. ارنستشوماخر،اقتصاددانمعروفونویسنده‌یکتابکوچک زیباستجمله‌یمعروفیبدینمضموندارد “:می‌توانیدمطلبیرا بهمنظوراطمینانازدرککلیه‌یمفاهیمآن،بارهاوبارهامطالعه کنیدیامی‌توانیدابتدااهدافخودراتعریفکرده،سپسفنونیرا بهکارگیریدکهبهشمااطمینانمی‌دهدمطالبموردنیازخودرا دریافتکرده‌اید”.اگراینجمله‌یشوماخربامفاهیمحسابرسی آمیخته شودجملاتپیش گفته‌ این‌گونهمی‌شودکه

 مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: