منبع مقاله درباره عملکرد حسابرسی داخلی، شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

ارائه تعاریف عملیاتی برای متغیرهای تحقیق ضروری می‌باشد بویژه در مورد متغیرها و مفاهیمی که تعریف یکسانی از آن‌ها در دسترس نباشد و توافق عام در مورد آن‌ها وجود نداشته باشد.

به مقصود حصول توجه واحد به متغیرهای تحقیق و احتراز از برداشت‌های متفاوت، تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ارائه می‌گردد.

اتکاء به عملکرد حسابرسی داخلی: قبول نتایج حاصلـه از حسابرسی داخلی به عنوان جایگزین نتایج حاصلـه از آزمون‌های محتوا که توسط حسابرسان مستقل انجام می‌گیرد (مهام، 1388، 25).

حسابرس مستقل(تعریف مفهومی)

شخصی که به حرفه حسابرسی مشغول می باشد و کارمند سازمان مورد حسابرسی نمی‌باشد(حساس یگانه  1388، 53).

حسابرس مستقل(تعریف عملیاتی)

یک مدل رگرسیونی چند متغیره با 2 متغیر پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

Y = β +β1 X1 +β2 X2 +ε

این مدل برای هر دو فرضیه تحقیق مورد بهره گیری قرار می گیرد که در آن:

Y: متغیر اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسان داخلی

X1: متغیرتجربه حسابرسان مستقل

X2: متغیر ویژگی های کیفی حسابرسی داخلی

β i,j:ضرایب متغیر های مستقل

 

 

تأمین کنند از کیفیت مناسبی برخوردار خواهند بود (آبودی، 2013)[1]؛ اما دو عامل تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان باعث می‌گردد که مدیران اقدام به تحریف اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی نمایند (راجگوپال،2013)[2]. زیرا از یک طرف مدیر خود مالک شرکت نیست و آثار اقتصادی تصمیمات خود را تجربه نمی‌کند (آرترام و همکاران، 2009)[3]، و از طرف دیگر به دلیل همسو نبودن منافع مدیران و مالکان، بعضی از تصمیمات مدیران برخلاف منافع مالکان اتخاذ می‌گردد. علاوه‌ بر این، وجود عدم تقارن اطلاعاتی موجب می‌گردد که سهامداران نتوانند به درستی عملکرد مدیران را شناسایی و پاداش آن‌هارا بر مبنای عملکردشان تعیین نماید. پس، مدیران برای افزایش حقوق و مزایای خود اقدام به مدیریت سود می‌کنند؛ و سود مورد انتظار سهامداران را گزارش می‌کنند تا امنیت شغل خود را نیز حفظ نمایند. اعمال مدیریت سود در نهایت باعث می‌گردد صورت‌های مالی وضعیت واقعی شرکت را به‌طور مناسبی افشا نکند و نتوان با بهره گیری از این صورت حساب‌ها تصمیم درستی اتخاذ نمود،‌ در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی کاهش می‌یابد(حبیب، 2012)[4].