منابع و ماخذ مقاله شرکت‌های پذیرفته شده، شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده

هدف این مقاله مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر اقلام تعهدی و مطالعه متغیر‌های مختلف در این زمینه می باشد. اقلام تعهدی اقلام تعهدی از یک سو به مدیران اجازه می‌دهند تا اقلام تعهدی را طوری محاسبه کنند که گویای ارزش واقعی بنگاه اقتصادی باشد و از سوی دیگر این اقلام به مدیران اختیار می‌دهند تا از انعطافپذیری روش‌ها و اصول پذیرفته شدهحسابداری سوء بهره گیری کرده و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی را مخدوش کنند. ذی‌نفعان خارج از شرکت مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، نمی توانند به طور مستقیم این رفتار فرصتطلبانه مدیران را کنترل کنند. پس، حسابرسان با رسیدگی های دقیق و با کیفیت خود می توانند اقلام تعهدی مورد بهره گیری مدیران را کاهش و اقلام تعهدی را محدود کنند. نتایج تحقیقای انجام شده نیز، نشاندهنده همین موضوع می باشد. هدف اصلی در این پژوهش تعیین ارتباط بین بعضی ویژگی‌های حسابرس مستقل، تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی می باشد و در این پژوهش فرضیه اصلی اظهار می‌دارد که بین ویژگی‌های حسابرس مستقل و تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی ارتباط مثبت و معناداری هست. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در مطالعه اوراق بهادار تهران در صنایع و گروه‌های مختلف می‌باشد. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و بر مبنای روش، از نوع پژوهش و توصیفی و شاخه همبستگی می‌باشد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری همبستگی متغیرها از رگرسیون چند متغیره و برای نشان دادن معنی‌دار بودن الگو از آزمون فیشر و برای معنی‌دار بودن ضریب رگرسیون از آماره t بهره گیری می‌گردد. مطالعه نتایج پژوهش نشان داده می باشد که بین اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و در آماره تی که برابر24/2 و همچنین سطح معنی داری به دست آمده (0009/0) هست.  بین رقابت میان مؤسسات حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 91/2-و سطح معنی داری به دست آمده (03603/0) ارتباط هست. بین خدمات غیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 48/4و سطح معنی داری (06259/0) وجود ندارد. بین تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 007/3وسطح معنی داری (09941/0) وجود ندارد.  بین نظارت  مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 71/3و سطح معنی داری (04769/0) هست. بین مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی 23/4 و معنی داری به دست آمده (02162/0) هست. بین کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی 39/2و سطح معنی داری (04944/0) هست.

کلمات کلیدی: اقلام تعهدی غیر عادی، ویژگی های حسابرس مستقل، موسسه حسابرسی، خدمات غیر حسابرسی، رقابت میان مؤسسات حسابرسی.

 

 

 

 

 مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91