دانلود پایان نامه: تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان 

تکه ای از متن پایان نامه :

ثبت کرده بودند، به یاد بیاورند. آزمودنیهایی که در آنها حالت شاد ایجاد شده بود رویدادهایی را بیشتر به خاطر آوردند که در گزارش خود آنها را شادی بخش دانسته بودند ام آزمودنیهایی که در آنها حالت اندوهگین ایجاد شده بود رویدادهایی را بیشتر به خاطر به آوردند که در گزارش خود آنها را اندوهبار تلقی کرده بودند. همانگونه که انتظار می رفت میزان یادآوری در مواردی بیشتر بود که هیجان غالب در جریان بازیابی همانن هیجان غالب در زمان رمزگردانی بود (بیک،1385: 302).

  1. سرکوبی : دیدگاه دیگر در مورد هیجان و حافظه، نظریه ی فروید درمورد ی ناهشیار می باشد که بر اصول تازه ای متکی می باشد. فروید بر آن بود که بعضی از تجارب هیجانی دوران کودکی چنان آسیب زا هستند که حتی پس از گذشت سالها، وقتی که به هشیاری راه یابندشخص را به شدت دچار اضطراب می کنند. گفته می گردد که اینسرکوب شده یا در ناهشیاری اندوخته می شوند، و تنها هنگامی قابل بازیابی می شوند که مقداری از بار هیجانی خود را از دست داده باشند. پس سرکوبی نشانگر ناتوانی کامل در بازیابی می باشد و در واقع راه دستیابی به چنین خاطراتی مسدود شده می باشد(بیک،1385: 302).

7.18.1- فراموشی

این واقعیت که بعضی از فراموشی ها ناشی از نارسایی بازیابی می باشد بدین معنا نیست که همه فراموشی ها ناشی از آن باشد. نامحتمل به نظر می رسد که همه ی آموخته های شخص در حافظه بماند و نشانه ی بازیابی مناسبی حتما بتواند آن را فراخواند و به احتمال قریب به یقین مقداری از اطلاعات از انباره ی حافظه حذف می گردد (براهنی،1385: 298).

به مقصود بهبود بخشیدن به یادآوری آگهی ها از حافظه، بایستی فرایندی را که افراد طی آن مطلبی را فراموش می کنند مطالعه نمود. مانند عواملی که می تواند بر یادآوری ایجاد مشکل کند فرایند تداخل[1] می باشد، هراندازه مطالب فرگرفته شده دارای شباهت محتوایی زیادی باشند تداخل افزایش می یابد از این رو اگر مصرف کنندگان، مجموعه ای از آگهی های بازرگانی که در آن ادعاهای مشابهیخاطرآورده میشوند.بنابرایناستفادهازنمادهایاموضوعاتموردعلاقهمخاطبدرآگهیموجب تداعیمحصولمعرفیشدهدرآگهیمیگردد (فرجی نیا، 1386 :111-109).

 

9.18.1- یادآوری به عنوان معیار ارزیابی میزان تأثیر تبلیغات

[1].Interference Process

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه