دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان 

تکه ای از متن پایان نامه :

موسیقی،طرح،طعموبافتمیتواندبهشفافسازیهویتیکشرکتیابرندکمککنند. اینحقیقتازلحاظعلمیکاملاًمبرهناستکهحواسپنجگانهیانسانرویرفتارش تأثیرمیگذارد و بیانهایحسیمختلفدرشکلگیریتصویریابرداشتذهنیفردازشرکتیابرندتأثیرقابل توجهیدارند (هولتن و همکاران،2010: 6).درحالیکه که امروزه مصرف کنندگان به طور مداوم در معرض سیل آسای پیامهای سنتی و مکرر تبلیغاتی – پیامهائی که آنان را به صورت روزمره بمباران و دیدن برنامه های تلویزیونی آنان را قطع می‏کند یا در فعالیتهای روزانه بر سر راه آنان قرار می گیرد- قرار دارند و دنیای امروز صحنه‌ی کارزار رقابت می باشد،شاید بتوان گفت که در این کارزار رقابتی سنگین دشمنی هست که از دیگران خطرناک‌تر می باشد و حرکات او کمتر قابل پیش‌بینی می باشد، نام این دشمن سرسخت ”بی‌تصمیمی” می باشد. طبق گزارش یکی از شرکت‌های مشاوره فروش[1]، نزدیک به شصت درصد مخاطبان حائز شرایط مطلوب، قربانی وضع موجود و حالت بی‌تصمیمی خود هستند (دن هیل ، 2010: 281) .اما چه بایستی نمود؟ برای آنکه وضعیت موجود را در هم شکنیم و طرحی نو دراندازیم بایستی عادات گذشته را کنار بگذاریم، اگر بخواهیم به بشر مدرن امروزی چیزی بفروشیم، بایستی آغاز امیال و اشتیاقات آنها را بشناسیم و تحت تأثیر قرار دهیم (فیلیپس،1385: 39). در واقع مردم محصول نمی‎خرند، بلکه تنها شکلی تغییر یافته از هیجانها و احساسات خود را خرید می‌کنند برای مثال آنها برای ارضای کودک درون خود، در خرد سالی سوار بر تاب و سرسره می‎شوند و در بزرگسالی محصول تاب و سرسره تبدیل به محصولی بلوغ یافته‎تر مثل شهربازی و سینما می‎گردد، لذا اگر فروشنده‎ای بتواند ما را مجاب کند که در صورت خرید محصول او به یک شرایط احساسی مثبت دست خواهیم پیدا نمود، آن گاه می باشد که رغبت به خرید را نشان داده و آن جنس را می‎خریم (درگی،1391: 66). بنابراینکنجکاوشدیمتاازنقشحواسپنجگانهیانسانبیشتربدانیمودرعملبازاریابی حسیرابیشترموردکاوشقراردهیم و با تاکید بر تبلیغاتی که احساسات و هیجانات انسانی را تحت تأثیر قرارمی دهد و در او انگیزش ایجاد می کند تا به آن واسطه سبب یادآوری موضوع تبلیغ در موقع خرید شده و اقدام خرید را منجر گردد به پژوهش بپردازیم.

1.The Sales Benchmark Index

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه