مقاله شرکت های پذیرفته شده، اقلام تعهدی غیرعادی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

-6- دامنه پژوهش

یکی از شرایط موفقیت هر پژوهشی تعیین دامنه پژوهش می‌باشد چراکه انجام پژوهش به صورت کلی و عام تا حدی غیر عملی بوده و اگر هم بتوان آن را انجام داد از نتایج جامعی برخوردار نخواهد بود.

لذا بایستی کوشش نمود که پژوهش را تا حد ممکن محدود نمود و قلمرو آن را مشخص کرده و سپس اقدام به انجام آن نمود. در این فصل به قلمرو پژوهش از سه بعد پرداخته می‌گردد.

1-6-1- قلمرو موضوعی

مباحث مربوط به این پژوهش از نظر قلمرو موضوعی به مطالعه تأثیر ویژگیهای کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی می­پردازد.

1-6-2- قلمرو مکانی

محدوده مکانی پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

1-6-3- قلمرو زمانی

در این پژوهش از نظر زمانی، دوره زمانی سال‌های 1388تا 1391 مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

 

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها

مؤسسه حسابرسی (تعریف مفهومی):

مؤسسه حسابرسی عبارت می باشد از شراکت حداقل سه نفر حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که معمولاً به صورت تضامنی به ثبت می رسد(قاسمی،1392).

مؤسسات حسابرسی دارای ویژگی هایی هستند که تعاریف مفهومی آن‌ها به توضیح زیر می‌باشد:

  • اندازه مؤسسه: