مقاله با موضوع شرکت های پذیرفته شده، اندازه موسسه حسابرسی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

نظارت: هر مرحله از کار حسابرسی بایستی چنان هدایت، سرپرستی و مطالعه گردد که از انجام شدن کار با کیفیت مناسب، اطمینانی معقول بدست آید.

مشاوره: در موارد لزوم بایستی به کارشناسان مربوط، اعم از داخل و خارج مؤسسه، مشورت گردد.

و متغیر وابسته شامل اقلام تعهدی غیرعادی می‌شده می باشد.

جامعه آماری در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و گروه های مختلف می باشد. اطلاعات و داده های آماری شرکت های نمونه آماری در فاصله زمانی سالهای 1388 الی 1391 می باشد.

در این پژوهش برای اندازهگیری همبستگی متغیرها از رگرسیون چند متغیره بهره گیری میشود و برای نشان دادن و معنیدار بودن الگو از آزمون فیشر و برای معنی دار بودن ضریب رگرسیون از آماره تی بهره گیری می‌گردد.

 

5-3- بحث و مطالعه نتایج فرضیات پژوهش

با عنایت به مدل مفهمومی ارائه شده در فصل دوم، از مدل رگرسیون ترکیبی بهره گیری گردیده می باشد. دادههای ترکیبی به دلیل آنکه هم تغییرات زمانی و هم تغییرات درون مقطعی را منعکس می‌کند، می‌تواند اطلاعات بیشتری را منعکس نماید.

مطالعه نتایج حاصل از آزمون اثرات ثابت مقطعی، زمامی و زمانی مقطعی:

با در نظر داشتن نتایج اجرای مدل رگرسیونی ومقدار آماره تی که برابر 24/2 به دست آمده و همچنین سطح معنی داری به دست آمده (0009/0) می توان گفت که در سطح خطای یک درصد بین اندازه موسسه حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و معناداری هست.

در این پژوهش اندازه مؤسسه حسابرسی کننده از طریق اقلام تعهدی غیر عادی و اندازه موسسه از طریق تعداد حجم فعالیت‌های هر موسسه و جمع حق الزحمه های کسب شده توسط هر موسسه اندازه گیری شده می باشد. نتایج نشان می‌دهد که پس از کنترل اندازه موسسه حسابرسی در سطح ملی و تخصص صنعت در سطح موسسه، انداره موسسه ارتباط مثبت با اهمیتی با اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و حق الزحمه حسابرسی دارد، این ارتباط مثبت از این نظریه طرفداری می کند که موسسات حسابرسی بزرگ در مقایسه با موسسات حسابرسی کوچک، اندازه مؤسسه حسابرسی کننده بالایی دارند و اینتفاوت کیفیت در بازار برای خدمات حسابرسی دارای ارزش می باشد.

در این پژوهش اولین اندازه، تعداد صاحبکار موسسه حسابرسی می‌باشد و دومین اندازه، سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک در نظر گرفته شده می باشد. اندازه مؤسسه حسابرسی

 مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: