دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان 

تکه ای از متن پایان نامه :

بهفرضمبتنیاستکهشرکتمیبایستبابهرهگیریازحواسپنجگانۀ انسانبهسطحیعمیقترازدستیافتههایبازاریابیانبوهورابطهایدستیابد؛ اینموضوع باجذبمشتریدربازاریابیانبوهوحفظمشتریدربازاریابیرابطهمندمتفاوتاست. برایناساسرفتاربامشتریورسیدگیبهویمیبایستبراساسمنطقوخردورزیبههمراه احساساتوارزشهاباشدتابهخلقبرندآگاهیوایجادیکتصویرذهنی پایدارازبرندمنجرشود. این تصویرذهنینتیجۀتجاربحسیِفردازبرنداست. بنابراینحواسانسان،کهنهدربازاریابیانبوهونهدر بازاریابیرابطهمندمورد توجهواقعشده، درکانونمقولهایاستکهآنرا »بازاریابیحسی« مینامیم(هولتن ، 2010 : 13).

1.3.1- استراتژی بازاریابی احساسی

بهره گیری از بازاریابیاحساسی بعنوان یک استراتژی بازاریابی ارتباطی، به ارتباط عمیق ازجنبه احساسی انجامیده و منجر به حفظ جایگاه رقابتی شرکت در بازار می گردد. این روزها برای هر گروه از محصولات، انتخاب های وسیعی هست، از این رو محصولی به فروش نمی رسد مگر اینکه مصرف کننده با نام و نشان تجاری محصول با بهره گیری از احساسات خویش ارتباط مستقر کند. در واقع می توان گفت، مشتریان تجربیات را به محصولات، اشتیاق و احساسات را به بهره گیری از ارزش ها ترجیح می دهند (فبریس[1]،2009: 29). امروزه بازاریابی احساسی کوشش می کند تا به سؤالات زیر پاسخ گوید:

  • توجه ها، رفتارها و احساسات چگونه رفتارهای خرید را می سازند؟
  • آیا می توان احساسات را قبل، در حین و بعد از فرآیند خرید اندازه گیری نمود؟
  • ذهن مصرف کنندگان زمانیکه در معرض تبلیغات و ترغیب قرار می گیرد چگونه واکنش نشان می دهد؟
  • مشتریان درکجا (در یک فروشگاه یا در یک سایت اینترنتی)، بدنبال پاسخگویی به انگیزه های بر انگیخته خویش هستند؟

اخیراً مطالعات بازاریابی نشان می دهد که حس بویایی در تصمیمات خرید بسیار حائز اهمیت می باشد. در بسیاری از موارد، بهره گیری از رایحه یا موزیک درفضای درون فروشگاه مهم می باشد.رایحه یک واسطه قدرتمند برای تأثیر بستن یک تصویر مطلوب بصورت طولانی مدت در حافظه مشتری می باشد.ضمن اینکه بسیاری از فروشگاه ها از رایحه مطلوب برای بیشتر نگه داشتن مشتریان در

  1. Fabris

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه