Posted on

 

۲-۱۶-۲-۲: شکلای دیگه CBT:

مثالی دیگه از یه مدل گروهی، درمان گروهی متمرکز بر زمونه که به وسیله اندروز[۲] و همکارنش پیشرفت پیدا کرده (اندروز و همکاران، ۱۹۹۴) یه دوره سه هفته ای شامل ۸۰ ساعت درمان و یه­سری مداخلات رفتاری اساسی: ۱)آموزش در مورد اضطراب و ترس اجتماعی ۲)کنترل تنفس و نفس نفس زدن ۳)آموزش تمدد اعصاب ۴)بازسازی شناختی (افکارمنطقی در مقابل افکار غیر منطقی) ۵)نمایش مدرج[۳] (خوگیری منطقی)  ۶)آموزش عزت نفس. تو یه کلینیک خاص وابسته به بیمارستان، این نوع برنامه به شکل برنامه روزانه ارائه شد و اثرات اون طی یه مطالعه کنترل نشده گزارش گردید (هانت[۴] و اندروز، ۱۹۹۸). شکل متمرکز، نمایشی متمرکز تر وطولانی تر رو ارائه میده که بنظر میاد در شکست دادن ترس دوری، نسبت به درمان هفتگی موثرتره. نوع محدودیت وقتی (۴۱ ساعته) این مدل در کلینیکی روانپزشکی در کانگالو[۵] سوئد استفاده کرده شد (دست نوشته های چاپ نشده جانسون[۶]، ۱۹۹۵).

اضطراب

تحقیقات مقدماتی درمان گروهی شناختی رفتاری هیمبرگ درنسخه کوتاه مدت ۶ هفته ای نتایجی برابر با درمان قبلی که ۱۲ هفته به طول رسید، نشون داد (هربرت[۷] و همکاران، ۲۰۰۲). هم اینکه هربرت و همکاران، مدل هیمبرگ موافق با درمان فوری رو به جای ۱۲ هفته به ۱۸هفته بالا بردن، اما یافته های مثبتی به دلیل گسترش وقتی ایجاد شده مشاهده نشد و پیشنهاد شد که اینطور بسطی ممکنه واقعا منتهی به افزایش احتمال پایان نابهنگام شه (هربرت و همکاران، ۲۰۰۴).

پیشرفتای گذشته برنامه های خود کمک ارائه شده به وسیله اینترنت خاطر نشون ساخت که شاید این برنامه ها درآینده مکمل برنامه های مدیریتی دکتر هستن. دراین زمان، مطالعه ای آزاد و مطالعه کنترل شده تصادفی درمورد خود کمک ومبتنی بر اینترنت با دست کم پشتیبانی دکتر انجام شد که بعد از ۹ هفته درمان، یافته های معتبری رو در بر داشت و فواید اون بعد از درمان حفظ شد (اندرسون[۸] و همکاران، ۲۰۰۸،  کارلبرینگ[۹] و همکاران، ۲۰۰۶).

۱۲Cognitive Behavioural Group Therapy

۱Andrews G.

۲Graded Exposure

۳Hunt C.

۴Kungalv

۵Jonsson J.E.

۱Herbert J.D.

 

۲Andersso G.

۳Carlbring P.