تقویت ریسک پذیری
توسعه مهارت ها و آماده سازی و اتخاذ سبک مناسب مدیریت
از طریق قابلیت اعتمادی که بر شایستگی بنا نهاده شده است.(Joseph Winston, 2005)
۲-۳-۴مؤلفه های رهبری خدمتگزار :
رهبری خدمتگزار را متفاوت از سایر اشکال رهبری بدانیم لذا می باید ویژگی ها و رفتار های متمایزی را برای آن بیابیم سازهای رهبری خدمتگزار طبق نظر پترسون عبارت از:
۲-۳-۴-۱ خدمت رسانی:
رهبران ، خدمت رسانی به دیگران را در رفتارها و نگرش ها و ارزش های خود نشان می دهند .رهبر خوب کسی است که به دیگران خدمت می کند تا این که دیگران به او خدمت کنند. کارکنان در برابر کسانی که به آن ها خدمت می کنند احساس مسئولیت می کنند . خدمت رسانی در مباحث رهبری کمتر مورد توجه قرار گرفته و کمتر به آن پرداخته شده است و آن بدین دلیل است که همواره این بدگمانی وجود داشته که هر فردی صرفاً بر اساسمنافع شخصی خود عمل می کند و دیگر جایی برای توجه به منافع دیگران وجود نخواهد داشت.
۲-۳-۴-۲ تواضع و فروتنی:
فروتنی بدین معناست که فرد تنها به خودش توجه نداشته ، بلکه به دیگران نیز توجه دارد و توانایی ها و استعدادهای سایرین را مورد توجه قرار می دهد. رهبران خدمتگزار این ویژگی ها را به کمک درجه به سایرین و الویت دادن نیازهای پیروان خود عملی می سازند.
۲-۳-۴-۳ قابلیت اعتماد:
اعتماد به واسطه تعامل مستقیم رهبر ، پیروان به وجود می آید. ایجاد و حفظ اعتماد در سازمان لازم و ضروری می باشد . اعتماد ریشه ی رهبری محسوب می گرددو یکی از مهمترین عوامل نفوذ در رابطه پیرو ، رهبر و اثربخشی رهبری و بهره وری است. (Dennis. 2004)
همچنین اعتماد در ارتباط بین فردی مهم ترین عامل است. رهبران بایستی توجه زیادی به افراد نشان دهند و صداقت را بکار گیرند تا بتوانند اعتماد ایجاد کنند . صداقت و رواستی باری ایجاد اعتماد بین فردی و سازمانی بسیار مهم هستند. در غیاب اعتماد ترس سازمان ها را فرا می گیرد و متنع بهره وری
می شود.(حضرتیو محمدی، ۱۳۸۹)
۲-۳-۴-۴ مهرورزی:
اساس رابطه ی پیرو و رهبر خدمت گذار بر اساس عشق و محبت بنا نهاده شده است . این عشق ، عشق به مفهوم اخلاقی ، اجتماعی و معنوی است این عشق سبب می گردد که رهبران هر فرد را تنها به عنوان ابزار و برای دستیابی به اهداف در نظر نگیرند بلکه هر فرد به عنوان یک انسان کامل ، انسانی با نیاز ها و خواسته ها و تمایلات گوناگون دیده شود. (Dennis. 2004)
۲-۳-۵ ویژگی رهبران خدمتگزار عبارت است از:
وجود فلسفه حمایتی دو سویه
روابط ورای ساختار رسمی و بطور دوستانه وبه طور آرمانی
موقعیت قدرت رهبری بیشتر به صورت فرهمندی است
وجود اصول اخلاقی فی مابین رهبر و کارکنان
۲-۳-۶ ویژگی های عملیاتی:
ایجاد چشم انداز:یکی از ویژگی های اصلی رهبر خدمتگزار ایجاد یک چشم انداز الهام بخش و استراتژیک برای سازمان است.
درست کاری و کمال جویی:درست کاری ، بیشتر با صادق بودن و راستگویی ارتباط دارد و کمال جویی تبعیت از کدهای عمومی اخلاقی را منعکس می کند.
اعتماد:اعتماد به واسطه تعامل مستقیم رهبر با پیروان به وجود می آید. در غیاب اعتماد ، ترس سازمان را فرا می گیرد و مانع بهره وری می شود . رهبران به منظور ایجاد اعتماد باید کمال جو و درست کار باشند.
خدمت رسانی: در درجه نخست و مقدم تر از هر کاری ، یک رهبر خوب به دیگران خدمت
می کند. . انگیزه اساسی و بنیادین برای رهبری باید علاقمندی به خدمت رسانی باشد .
الگو سازی : رهبران از طریق انجام برخی از اقدامات و نمونه ها ، مدل رفتاری خود را در معرض دید پیروان قرار می دهند.
پیش گاهی :رهبران ، لازم است در ریسک پذیری، ایجاد روش ها و مسیر های جدید، به کارگیری رویکرد های جدید نسبت به مسائل قدیمی پیش گام باشند.
قدردانی از دیگران: رهبران خدمتگزار به صورت آشکارو قابل مشاهده از پیروان خود قدردانی
می کنند، آنها ارزش می دهند ، آنها را ترغیب می کنند و به آنها توجه دارند ، آنها از موفقیت دیگران لذت می برند.
توانمند سازی : رهبران خدمتگزار توان رهبری خود را از طریق توانمند ساختن افراد برای هدایت ، چندین برابر می کنند ، توانمند سازی بر کار تیمی تاکید می کند.
۲-۳-۷ اهمیت رهبری خدمتگزار:
رهبران خدمتگزار در سازمان هایی می توانند عملکرد مطلوب را داشته باشند و به خوبی عمل کنند که در آن سازمان ها ، فرهنگ به نوعی عامل این نوع سبک رهبری باشد. بعضی از قوانین رویه ها و سیاست ها ممکن است باعث گردند که اقدامات رهبر خدمتگزار با شکست مواجه شود.
محققین و تئوریسین های بسیاری سعی کرده اند که با دلایل و شواهد محکم ، سازمان ها را تشویق به بکارگیری سبک های رهبری و مدیریتی انسان محور کنند . اگرچه این به طور مستقیم به رهبری خدمتگزار اشاره کرده اند ولی در بسیاری از موارد رفتار ها و ویژگی ها ی رهبر خدمتگزار را مورد خطاب قرار
داده اند.سبک رهبری خدمتگزار می تواند چهارچوب محکمی باشد که در بر گیرنده بسیاری از فوائد باشد این فوائد عبارتند از:
بهبود فرایند تصمیم گیری و به وسیله تقسیم اطلاعات و مشارکت کارکنان
بهبود پاسخگویی و عملکرد سازمان به وسیله افزایش رضایت شغلی ، انعطاف پذیری
ریسک پذیری ، ثبات و همچنین ایجاد ظرفیت های بالقوه برای تغییرات نوآورانه
بهبود برنامه حفظ و نگهداری کارکنان به وسیله ایجاد جو مناسب در سازمان
بهبود تعهد سازمانی از طریق تعهد به ارزش های سازمان ، مشارکت کارکنان در ب

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ر
نامه های مختلف ، بهبود رفتار شهروندی سازمانی و ایجاد مسئولیت مشترک در انجام کار
بهبود جو سازمان به وسیله کاهش استرس ، ایجاد تنوع و در ایده ها و نظرات بهبود و اعتماد در سازمان وبهبود یادگیری سازمانی
جذب و نگهداری کارکنان توانمند در سازمان