و زمینه های مشارکتی و عملکر شغلی فردی و سازمانی
مشارکت در هدفگذاری
ایجاد تعهد و افزایش حس مسئولیت پذیری
مشارکت در تصمیم گیری
مشارکت در حل مشکلات
کاهش مقاومت منفی در مقابل تغییرات
اثر بخشی کارکنان
اثر بخشی سازمان
افزایش انگیزش به کار در کارکنان
مشارکت در تغییر و تحول
شکل۲-۴ : الگوی نظری :نقش مدیریت مشاکتی در افزایش اثربخشی کارکنان
۲-۴- ۱۱ امیر کافی(۱۳۷۵) در تحقیق تحت عنوان اعتماد و عوامل مؤثر بر آن با روش پیمایش در سه منطقه تهران ، باوارد کردن متغییر هایی چون روابط اجتماعی ، سرمایه اجتماعی و امنیت و تعهد درونی ، مقبولیت اجتماعی و سنجیدن ابعاد اعتماد، نشان داده است که میزان اعتماد پاسخگویان درحد متوسط به بالا بوده است و همچنین نشان داده شده است میزان اعتماد در بین مردان بیشتر اززنان بوده و سطح تحصیلات افراد با متغییر رابطه معکوس داشته است
۲-۴-۱۲ طبق تحقیق جوزف و وینستون در سال ۲۰۰۵ در ایالات متحده امریکا صورت گرفته رابطه بین رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی و اعتماد رهبر در سازمان ها دولتی را در مورد مطالعه قرار داده است و به این نتیجه رسیدند که بین رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی و اعتماد رهبر رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.این تحقیق نشان می دهد ، سازمان ها دارای رهبری خدمتگزار نسبت غیر خدمتگزار از سطوح بالاتری از اعتماد سازمانی داشته اند .
۲-۴-۱۳ در تحقیقی در سال ۲۰۰۵ در ایالات متحده انجام شده رابطه متقابل رهبری خدمتگزار با رضایت شغلی مورد پژوهش قرار گرفته که نشان می دهد را بطه مثبت و معنا دارای بین رهبری خدمتگزار و رضایت شغلی کارمند وجود دارد. در سازمان هایی که از رهبری خدمتگزار داشتند ، رضایت شغلی کارکنان بالا می باشد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳ـ۱مقدمه
برای بررسی، درک و توصیف یک یا چند پدیده اجتماعی، اقتصادی و … باید به یک تحقیق مناسب و اصولی دست بزنیم. (گرینون و ویو، ۱۳۸۴، ۵)
تحقیق مستلزم یک رشته فعالیت هایی است که به درستی اندیشیده شده اند و به دقت به اجرا در می آیند و در نهایت این امکان را برای ما فراهم می آورند که بدانیم مشکلات سازمانی را چگونه باید حل کرد یا دست کم به حداقل رسانید.(سکاران ، ۱۳۹۰،۶)
دراین فصل روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزارهای اندازه گیری، روش جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار پژوهش، روش تحلیل داده ها و محدودیت های تحقیق بیان خواهد شد.
۳ـ۲ روش تحقیق
تحقیق حاضر رابطه بین مدیریت مشارکتی(در سطح مشارکت انفرادی و اجتماعی و اقتصادی/ استراتژیک ) را به عنوان متغیر مستقل با اعتماد سازمانی آنان به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می دهد. همچنین تاثیر متغیر تعدیل گر رهبری خدمتگزار بر رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل سنجیده می شود.
به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر و انسجام شایسته روش تحقیقی از روشهای زیر بهره گرفته شد:
تحقیقات میدانی ، در خصوص جمع آوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیه تحقیق و اطلاعات به دست آمده را با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد تحقیق حاضر از نظر طرح توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد.
۳ـ۳ جامعه آماری و نمونه
در تحقیق حاضر جامعه آماری عبارت است از کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان، که شامل ۸۴۴ نفر کارمند می باشد.
همانطور که گفته شد نمونه شامل کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان بوده و به منظور انتخاب نمونه، آمار واحدهای مالیاتی استان در دو سطح مدیران و کارشناسان می باشد. آمار تعداد کارکنان در ادارات ذیربط از امور اداری اداره کل امور مالیاتی استان گیلان تهیه شده است.
روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده است و براساس آن جامعه آماری را براساس سطوح شغلی طبقه بندی نموده و به نسبت مساوی از هریک از سطوح شغلی نمونه گیری انجام شده است.
جدول ۳-۱٫ طبقه بندی کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان بر اساس سطوح شغلی

سطح شغلی تعداد شاغلین (نفر)
مدیران ۱۳۳
کارشناسان ۷۱۳
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir