شیوه اجرای ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
فصل چهارم: یافته های تحقیق
توصیف آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳
آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱
یافته های مربوط با ابعاد متغیر جوّ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………..۱۳۲
یافته مربوط با ابعاد متغیر یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………..۱۳۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه یافته های توصیفی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶

فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۸
.فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۰
جمع بندی،بحث و تفسیریافته ها نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. ۱۵۲

پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۱۵۴

پیشنهاد های کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

پیشنهاد های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۸

.

.محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۰

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۴
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۸
فهرست نمودار
نمودار۲-۱٫ رودیکردها و ابعاد توانمندی……………………………………………………………………………………۹۰
نمودار ۲-۲٫ مدل توانمند سازی توماس و ولتهوس…………………………………………………………………….۹۲
نمودار ۲-۳٫ مدل توانمندسازی باون و لاولر……………………………………………………………………………..۹۳
نمودار ۲-۴٫ مدل توانمند سازی اسپریتزر…………………………………………………………………………………۹۴
نمودار ۲-۵ مدل توانمند سازی نوبلر………………………………………………………………………………………..۹۵
نمودار ۲-۶٫ مدل توانمند سازی کوئین و اسپریتزر……………………………………………………………………۹۷
نمودار ۲-۷٫ مدل توانمند سازی فورد و فوتلر…………………………………………………………………………….۹۷
نمودار ۲-۸٫ مدل توانمند سازی کانگر و کاننگو………………………………………………………………………….۹۸
نمودار۱-۴: نمودار توزیع جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………………….۱۱۰
نمودار۲-۴: نمودار توزیع وضعیت تاهل آزمودنی ها……………………………………………………………………………..۱۱۱
نمودار۳-۴: نمودار توزیع تحصیلات آزمودنی ها…………………………………………………………………………۱۱۲
نمودار۴-۴: نمودار توزیع گروه های سابقه کار آزمودنی ها…………………………………………………………………….۱۱۴
نمودار ۵-۴: نمودار توزیع وضعیت استخدامی آزمودنی ها…………………………………………………………………….۱۱۵
نمودار۴-۷ نمودار توزیع دسته فعالیت آزمودنی ها………………………………………………………………………………..۱۱۶
.
فهرست جداول
جدول شماره (۲-۱): تعاریف یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………..۱۶
جدول (۲-۲).ویژگی های انواع جو سازمانی در مدرسه…………………………………………………………………۱۸
جدول شماره(۲-۳) : سیمای ویژگی های سازمانی……………………………………………………………………۲۲