از نظر تاجی یوری[۷۲] ،جو سازمانی شامل چهار بعد است :
۱- محیط فیزیکی: که به عوامل مادی و فیزیکی در داخل سازمان اشاره دارد.
۲- محیط داخلی انسانی: بعد اجتماعی در سازمان است.این بعد هر چیزی را که با افراد در سازمانها ارتباط دارد در بر می گیرد .
۳- سیستم اجتماعی: به ساختار سازمانی و مدیریتی سازمان اشاره دارد .
فرهنگ: به ارزشها، سیستم های اقتصادی،هنجارها و شیوه های فکرکردن که ویژگی افراد در سازمان است اشاره دارد(گودرزی و همکاران۱۳۸۱)
شکل(۲-۵)مدل تعاملی ابعاد جو سازمانی(گودرزی و همکاران،۱۳۸۱)
ویژگی های روانی
اجتماعی. هنجارها
سیستم اعتقادات و
ارزشها
جو سازمان
سازمان. ساختارسازمانی
برنامه آموزشی. اعمال
تصمیم گیری
الگوهای ارتباطی
محیط فیزیکی
عوامل فیزیکی مادی
اندازه ساختمان
طراحی ساختمان
تکنولوژی
محیط داخلی
انسانی. ویژگی های افراد. انگیزش
رضایت شغلی
روحیه
۲-۲-۳-۲٫ جو سازمانی از منظر استرن[۷۳] و استینهوف[۷۴]
جرج استرن و کارل استینهوف شخصیت انسان و شخصیت سازمان را قابل مقایسه می دانستند و با تکیه بر کار روان شناس دیگری به نام موری[۷۵] مفهوم نیاز _ فشار[۷۶] را به عنوان شکل دهنده شخصیت آدمی مطرح نمود. موری می پنداشت که شخصیت حاصل تعامل پویایی میان نیاز (درونی ) و فشار که به تقریب برابر فشارهای بیرونی است .موری حدود ۳۰ نیروی راتشخیص داد که نیازهای روانی یا نیروی درونی فرد را تشکیل می دهد. همین نیروها ،قرینه های بیرونی یا محیطی دارند که به عنوان فشار اجتماعی یا نیروی بیرونی عمل می کنند .بنابراین رفتار فرد نتیجه تعامل پویایی میان نیازهای روان شناختی و فشار محیطی برابر شکل(۲-۲) است (اونز ۱۹۹۱).
شکل(۲-۶). الگوی نیاز – فشار(اونز،۱۹۹۱)
نیازها
فشارها
رفتارها
۲-۲-۳-۳٫ جو سازمانی از نگاه هاجتس[۷۷]
هاجتس عوامل تشکیل دهنده جو سازمانی را به دو دسته عمده طبقه بندی کرده است. او جوسازمانی را با یک توده یخ مقایسه کرده که قسمتی از آن روی آب است و دیده می شود(قسمت بیرونی) و قسمتی از آن قابل رؤیت نیست ودر زیر آب است(قسمت درونی یا نامرئی)می باشد.درشکل ذیل این دو دسته عوامل که برروی هم جو سازمانی را ایجاد می کنند به صورت یک توده یخ شناور نشان داده شده اندگودرزی و همکاران،۱۳۸۱).
شکل(۲-۷)عوامل مرئی و نامرئی جو سازمانی از نظر هاجتس(گودرزی و همکاران،۱۳۸۱)
 
۲-۲-۳-۴٫ جو سازمانی از نگاه هریسون[۷۸]
هریسون : چهار نوع جو را در سازمانهای امروزی با توجه به سبک رهبری فرد مدیر، تشخیص داده است. این چهار نوع جو عبارتند از :
جو قدرت محور[۷۹] : سازمانهایی که به وسیله رهبری دستوری ،اداره می شوند،در این نوع سازمانها ساختار قدرت به میزان بالایی قابل رؤیت می باشد و زیردستان برای امنیت داشتن و پیشرفت شغلی به سرپرستان خود متکی هستند، همه تصمیمات سازمان در رأس سازمان گرفته می شود .
جو نقش محور[۸۰] :در این نوع سازمان نقش کارکنان و مدیریت سازمان به طور واضح مشخص و تعریف می شوند، قوانین علمی و شیوه های منظم عملیات از منطق وعقلانیت برخوردار است ،تغییرات در این نوع سازمانها به کندی صورت می گیرد و افراد سازمان مسئول و پاسخگوی کارهایی هستند که انجام می دهند.
جو وظیفه محور[۸۱]:در این نوع سازمانها، همه کوششها در جهت تحقق اهداف هدایت می شوند، پاداش ها بر اساس میزان همکاری افراد برای رسیدن به اهداف سازمان صورت می گیرد، فعالیتها،قوانین و مقررات با توجه به هدف اصلی سازمان انجام می گیرند و افراد غیرماهر در اینگونه سازمانها آموزش می بینند.
جو مردم محور[۸۲] : سازمانهایی هستند که سرپرستان آنها به زیر دستان خود اجازه توانمندسازی می دهند. قوانین و مقررات اینگونه سازمانها انعطاف پذیر می باشد و ارزشها، تمایلات و نیازهای کارکنان رادر بر می گیرد. درضمن هدف مهم و اصلی اینگونه سازمانها ارضای نیازهای کارکنان می باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است