تعامل میان اعضاء
فرد مشاهده کننده یا دریافت کننده
موقعیت های سازمانی
۲-۲-۴-۴٫ رویکرد فرهنگی[۹۷] :
رویکرد فرهنگی نوع تکامل یافته رویکرد تعاملی است. طبق این رویکرد، گروه‌های سازمانی یک حس مشترک را از ارزش‌ها، تاریخ، مقاصد و اهدافی که حاصل تعبیر و تفسیر جمعی است، ایجاد می‌نمایند. رویکرد فرهنگی بر این مطلب تأکید دارد که گروه‌ها در بردارنده‌ی ارزش‌ها، هنجارها، اطلاعات حاصل از توافق جمعی و معانی که بطور تاریخی شکل یافته‌اند می‌باشند. جو سازمانی بوسیله گروهی از افراد که با یکدیگر تعامل دارند و در جمع مشارکت می‌کنند، خلق می‌گردد. رویکرد فرهنگی ضمن توجه به این اصل که جوّ سازمانی پیوسته به ادراکات فرد به عنوان یک منبع در شکل‌گیری جوّ مؤثر است بر تعامل اعضای سازمان نیز تأکید دارد (موران، و لکوین۱۹۹۸[۹۸]، به نقل از گودرزی ۱۳۸۱).[۹۹]
شکل شماره(۲-۱۲) رویکرد فرهنگی به جو سازمانی(گودرزی،۱۳۸۱)
ویژگیها یا سرایط سازمانی
بوسیله شخصیت تعدیل می گردد
فرآیندهای
ذهنی
جو سازمانی
ادراکات فردی

فرهنگ سازمانی
هنجارها
ایدئولوژیها
زمینه ساختار فرآیندها
تأثیرمحیط
ارزشها
زبان
آیین ها
نمادها

۲-۲-۵٫ ابعاد جو سازمانی
ز جمله مسایل مورد اختلاف در ارتباط با جو سازمانی ابعاد جو می باشد. برخی از مطالعات با استفاده از تحلیل عاملی به تشخیص دو تا هشت بعد منتهی شده اند ولی برخی از محققان معتقدند که جو مفهومی عام است و اشاره به مجموعه ای از ابعاد دارد. این ابعاد آنچنان گسترده اند که با مشخصه هایی چون ساختار، تکنولوژی، رسمی گرایی(جمیز و جونز[۱۰۰]،۱۹۷۴) و رضایت (جو هانسون[۱۰۱]،۱۹۷۳) تداخل دارند و به ابهام کلی مفهوم دامن زده
اند. ماهیت چند بعدی جو، هم نقطه ضعف و هم نقطه قوت این مفهوم تلقی شده است(گلیک[۱۰۲] ،۱۹۸۵).
در مطالعات مختلف، ابعاد متفاوتی از جو مورد توجه قرار گرفته اند. در پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و استرینگر، ساختار، مسوولیت، پاداش، خطرپذیری، روابط گرم، حمایت، استانداردها، برخورد و هویت از جمله ابعادی بودند که از طریق تحلیل عاملی بدست آمدند. همچنین، کاپلمن و همکارانش [۱۰۳](۱۹۹۰) پنج بعد را به عنوان عناصر مشترک جو شناخته اند: تأکید بر هدف، تأکید بر وسیله، جهت گیری پاداش دهی، حمایت کاری و حمایت اجتماعی- روانی. تصمیم گیری، روابط گرم، خطرپذیری، شفاف بودن ارتباطات، پاداش و ساختار ابعاد بدست آمده از مطالعه صورت گرفته توسط دانی[۱۰۴] و همکارانش(۱۹۷۴)بود.(منوریان، ۱۳۷۷)
بر اساس تحقیقات پژوهشگران می توان بیان داشت که جو سازمانی از اجزاء یا ابعاد خاصی تشکیل شده است؛ بعضی از محققان به ویژگی های روانی اجتماعی سازمان و جنبه های انسانی محیط کار مانند ارتباطات درونی سازمان توجه بیشتری دارند، بعضی دیگر خصوصیات غیر مادی و خصوصیات عینی را تواماً به عنوان شاخص های تشکیل دهندۀ جو مورد تأکید قرار داده اند (گودرزی،۱۳۸۱). جدول شماره(۲-۴) ابعاد جو سازمانی را از نظر برخی از پژوهشگران نشان می دهد.
جدول شماره (۲-۴) ابعاد جو سازمانی

ابعاد جو پژوهشگران