مقیاس

سوالات مربوط به هر مقیاس

خرده مقیاس

سوالات مربوط به هر خرده مقیاس

توانمندسازی روانشناخنی

سوالات ۱ تا ۱۸

احساس معناداری

۱-۳

احساس شایستگی

۴-۷

تاثیر گذاری

۸-۱۰

احساس خود تعینی

۱۱-۱۴

داشتن اعتماد

۱۵-۱۸

۳-۶٫ روایی و پایایی
پرسشنامه های یادگیری سازمانی(Neefe) و توانمند سازی روانشناختی (Spreitzer)که در این تحقیق استفاده شده است از پژوهشی با عنوان رابطه بین توانمند سازی و یادگیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز که توسط فرمانی و روانگرد(۱۳۹۳)، انجام شده است و ضریب روایی آن توسط چند نفر از اساتید خبره در این زمینه تایید شده است، و ضریب پایایی آن برای متغییر های یادگیری سازمانی ۸۶%درصد و برای توانمند سازی ۹۰%در صد گزارش شده، اقتباس شده است. و همچنین پرسشنامه جو سازمانی(سوسمان و دیپ) که در این تحقیق استفاده شده است از پژوهشی با عنوان رابطه جو سازمانی با سبک رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان که توسط اشراقی و کاشف(۱۳۸۹)، انجام شده است.ضریب روایی و پایای آن بارها توسط کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرار گرفته است در تحقیق ذکر شده هم پایایی آن ۸۰% در صد گزارش شده،اقتباس شده است. ضریب آلفای کرونباخ۷۵ % و۷۰ % در تحقیق حاضر برای ابزارهای یادگیری سازمانی و توانمند سازی روانشناختی به ترتیب به دست آمد. این ضریب نشان دهنده پایایی مطلوب ابزارهای گردآوری داده ها است. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه جو سازمانی در تحقیق حاضر۷۲ % به دست آمد.
۳-۷٫ شیوه اجرای ابزار پژوهش
پس از تکثیر پرسشنامه، طبق برآورد آماری به دانشگاه علامه طبابایی مراجعه نموده و با ذکر اهداف پژوهش و توضیحاتی درباره ی پژوهش از کارکنان و مدیران خواسته شد که سوالات پرسشنامه را به دقت مطالعه نموده و به آنها پاسخ دهند.
۳-۸٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها
در پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. بدین صورت که پس از استخراج داده های پرسشنامه، ابتدا جهت بررسی های جمعیت شناختی از روش های توصیفی در مورد متغیرهای مورد مطالعه استفاده و سپس برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته شد.
این پژوهش را می توان به دو بخش کلی تقسیم نمود. بخش اول به توصیف نمونه آماری و داده های خام حاصل ازمتغیر های پژوهش تعلق گرفته است. به این صورت که با شاخص های توصیفی (جداول توزیع فراوانی، فراوانی درصدی، میانگین، انحراف معیار و نمودار) کلیه داده ها و خصوصیات جمعیت شناختی آزمودنی ها خلاصه سازی و گزارش شده است. در بخش بعد به آزمون فرضیه های پژوهش ویافته های حاصل از آنها پرداخته شده است. در این بخش از آزمون رگرسیون برای سنجش فرضیه های پژوهش استفاده شده است.
در آمار استنباطی به منظور بررسی اینکه متغیرهای جوّ سازمانی و یادگیری سازمانی به چه میزان توانمندسازی روانشناختی را پیش بینی می کنند از تحلیل رگرسیون تک متغیره به روش گام به گام استفاده گردید.
فصل چهارم

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir