۲-۴-۱ ) فرضیه های تحقیق

بین گواهینامههای مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گواهینامههای بورس مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گواهینامههای بورس مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.

۵-۱ ) اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین خبرگی مدیران سرمایه گذاری صندوق ها با بازده، ریسک و عملکرد آن ها می باشد ما به دنبال پیدا کردن این موضوع هستیم که آیا میزان تحصیلات، مدرک تحصیلی، تجربه کاری مدیران سرمایه گذاری بر میزان ریسک پذیری و بازده صندوق تاثیر می گذارد؟ و این ویژگی های مدیر با عملکرد صندوق رابطه معناداری دارد؟ آیا مدیریت حرفه ای با به کارگیری افراد با تجربه تر و نیز با تحصیلات بالا تر بدست می آید؟ و آیا می توان با به کارگیری افراد با تحصیلات بالا و در رشته های مرتبط با حوزه کاری صندوق ها بازده آن ها را بهبود بخشید؟ آیا می توان ریسک پذیری صندوق ها را با میزان تحصیلات و تجربه نیروی کار آن ها مرتبط دانست؟ و در نهایت گواهینامه های بورس با عملکرد، بازده و ریسک صندوق ها رابطه دارد؟ با ذکر این نکته که هدف علمی این تحقیق غنا بخشیدن به ادبیات صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد.

۶-۱ ) روش کلی تحقیق

این تحقیق در پی کشف و توصیف رابطه میان خبرگی مدیران سرمایه گذاری با بازده، ریسک و عملکرد صندوق میباشد تحقیقات را از جنبههای مختلفی مانند: هدف، روش و غیره طبقه بندی میکنند که تحقیق حاضر از حیث هدف تحقیق یک تحقیق کاربردی میباشد، لازم به توضیح است تحقیق کاربردی تحقیقی است که اصول و قواعدی که در تحقیقات پایه تدوین میگردند را برای حل مسائل واقعی و عملی بکار میگیرد. هدف این نوع تحقیق توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص و بهبود ابزارها، روشها، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی میباشد. در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری ها و سیاست‌گذاری ها و همچنین برنامه‌ریزی ها استفاده می‌شود.
همچنین این پژوهش را از حیث روش تحقیق میتوان از جمله تحقیقات همبستگی به شمار آورد، تحقیق همبستگی تحقیقی است که به تحلیل رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق میپردازد.

۷-۱ ) قلمرو مکانی جامعه تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق حاضر بازار سرمایه ایران می باشد. در این تحقیق به دلیل کم بودن تعداد صندوق ها از نمونه گیری پرهیز شده و تمام صندوق های فعال در بازار سرمایه کشور که دو شرط زیر را دارا می باشند، مورد بررسی قرار می دهیم:
قبل از سال ۱۳۸۹ شروع به فعالیت کرده باشند و تا پایان سال ۱۳۹۱ فعالیت آنها ادامه داشته باشد.
این صندوق ها از نوع سرمایه گذاری مشترک در سهام یا مختلط باشند(این شرط برای یکسان سازی شرایط ریسک صندوق ها میباشد).

۸-۱ ) روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن

در این تحقیق برای بدست آوردن اطلاعات از چندین روش استفاده شده است:
مطالعات کتابخانه ای که با مراجعه به کتابخانه و سایت ها برای جمع آوری اطلاعات از چارچوب و ادبیات تحقیق استفاده شد.
روش های میدانی که با مصاحبه حضوری و تلفنی برای بدست آوردن اطلاعات نیروی کار هر صندوق استفاده شد. سایر اطلاعات که از سایت شرکت بورس، سایت فیپ ایران، سایت اختصاصی هر صندوق و … بدست آمده است.

۹-۱ ) کلید واژه ها

خبرگی: معیار خبرگی دانش تخصصی و تجربه کاری در حوزه کاری خاص می باشد. خبرگی را می توان، به تخصص و مهارت اکتسابی تعبیر کرد که از راه تحصیل و تجربه حاصل می گردد. در این تحقیق خبرگی بر مبنای مدارک تحصیلی، گواهینامه های اعطایی سازمان بورس و اوراق بهادار و تجربه کاری مرتبط، بیان می گردد.
بازدهبه منفعت و سودی که از یک سرمایه گذاری حاصل می شود، بازده می گویند. مردم زمانی به سرمایه گذاری تمایل پیدا می کنند که در مقابل خودداری از مصرفشان در زمان حال، پاداشی در زمان آینده دریافت کنند در غیر این صورت، آن ها مصرف در زمان حال را به آینده ترجیح می دهند به این علت که مصرف حال برای آنها مطلوبیت بیشتری دارد، در واقع آنچه موجب می گردد که افراد از مصرف فعلی خود صرفه نظر کنند و به سرمایه گذاری روی آورند، بازده یا پاداش سرمایه گذاری و سودی که بابت تاخیر در مصرفشان دریافت می کنند، می باشد(تهرانی، ۱۳۹۱).
ریسک: در عرف ریسک عدم اطمینانی می باشد که از نتیجه یک رویداد داریم و خطری که این عدم اطمینان ما را تهد

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ید می کند. میزان ریسک با افزایش عدم اطمینان افزایش می یابد و هرچه اطمینان ما از نتایج آینده بیشتر باشد، ریسک کمتر خواهد بود(رراعی و سعیدی، ۱۳۸۸).
عملکرد شارپ: یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شاخص شارپ می باشد، پرفسور شارپ زمانی که در حال ارزیابی عملکرد ۳۴ صندوق سرمایهگذاری مشترک بود، به آن دست یافت، این شاخص نشان دهنده مقدار بازده مازادی است که صندوق در ازای پذیرش ریسک نسبت به دارائی بدون ریسک کسب کرده است. هر مقدارشاخص عدد بزرگتری را نشان دهد مطلوب تر است؛ زیرا نشان می دهد، بازده بیشتری نسبت به هر واحد ریسک بدست آمده است (شارپ[۲]، ۱۹۶۴).
صندوق سرمایه گذاری: صندوق سرمایه گذاری مشترک یکی از بزرگترین ابداعات در بازارهای مالی می باشد. این صندوق یکی از نهادهای واسطه مالی است که وجوهی را که از فروش واحدهای سرمایه گذاری خود به سرمایه گذران دریافت می کند، با توجه به هدف و امیدنامهی صندوق در ترکیب متنوعی از ابزارهای مالی قابل معامله و اوراق بهادار مانند: اوراق مشارکت، سهام، حق تقدم ها و دارائی های دیگر سرمایه گذاری می کند و صاحبان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت آورده خود، مالکان صندوق می باشند و در سود و زیان آن شریک می باشند.

۱۰-۱ ) خلاصه فصل اول

برای توسعه بازار سرمایه و تشویق مردم برای حضور در این بازار نسبت به ایجاد ابزارهای نوین و متنوع از جمله، صندوق سرمایه گذاری مشترک اقدام گردیده است. صندوق سرمایه گذاری با جمع آوری وجوه مردم، امکان سرمایه گذاری غیر مستقیم را در بازار سرمایه فراهم می کند. کمک به بهبود عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با جلب اعتماد سرمایه گذاران برای روی آوردن به آن ها موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور را فراهم می گرداند. در این فصل به بیان کلیاتی از تحقیق و دلایل و ضرورت انجام پژوهش پرداختیم.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲ ) مقدمه