بین گواهینامههای مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گواهینامههای بورس مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گواهینامههای بورس مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.

۷-۳ ) متغیرهای تحقیق

متغیر مفهوم یا چیزی است که میتوانیم مقادیر و ارزشهای مختلفی را به آن نسبت دهیم، در واقع متغیر فاکتورهای قابل اندازه گیری میباشند که با مقادیر یا ارزشهای مختلف جایگذاری میگردند. متغیرها را به صورتهای متعددی میتوان دستهبندی نمود که به یک شکل میتوان متغیرها را به دو گروه متغیرهای مستقل و وابسته تقسیم نمود.

۱-۷-۳ ) متغیرهای مستقل

۱-۱-۷-۳ ) سطح تحصیلات

سطح تحصیلات، مدرک تحصیلی کسب شده از مراکز علمی معتبر میباشد. در این تحقیق سطح تحصیلات سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را شامل میشود و برای بدست آوردن آن از ابزار مصاحبه استفاده شده است. سطح تحصیلات متغیر مستقل و کیفی می باشد که به دنبال رابطه و اثر آن با متغیرهای وابسته تحقیق میباشیم.
۲-۱-۷-۳ ) رشته تحصیلی
منظور از رشته تحصیلی در این پژوهش مدرک تحصیلی کسب شده از موسسات علمی معتبر در داخل و خارج کشور میباشد.
برای بدست آوردن رشته تحصیلی افراد از ابزار مصاحبه استفاده شده است. این متغیر از متغیرها مستقلی و کیفی میباشد که به دنبال رابطه آن با متغیرهای مستقل تحقیق هستیم. در اینجا رشته های تحصیلی را به پنج گروه به شرح زیر تقسیم می کنیم
رشته مدیریت مالی
رشته حسابداری
رشته MBA
سایر رشتههای مرتبط که شامل این رشتهها می باشند: رشته مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت بانکی و اقتصاد
رشته های غیر مرتبط
مبنای انتخاب رشتههای مرتبط و غیرمرتبط واحدهای درسی رشتهها میباشد، رشتههایی که چند واحد درسی مربوط به بازار سرمایه و سرمایهگذاری داشته باشند، در گروه رشته های مرتبط قرار می گیرند.
۳-۱-۷-۳ ) میزان تجربه کاری
منظور از تجربه کاری در این تحقیق سوابق کاری مدیران در بازار سرمایه قبل از شروع به کار در صندوق میباشد. میزان تجربه کاری مدیران سرمایهگذاری را از طریق مصاحبه و یا مراجعه به سایت صندوقها بدست آوردهایم. لازم به ذکر است که سوابق کاری نامرتبط با بازار سرمایه نادیده گرفته شدهاند. میزان تجربه کاری یک متغیر مستقل و کمی باشد که به دنبال کشف رابطه و اثر آن بر متغیرهای وابسته تحقیق هستیم.
۴-۱-۷-۳ ) گواهینامه های بورس
سازمان بورس اوراق بهادار هر ساله در نه دوره آزمونهایی را برگزار میکند که به کسانی که نمره لازم را در هر دوره کسب کنند، گواهینامههایی را اعطا میکند. برای قبول برخی از سمتها در کارگزاریها و نیز صندوقها داشتن حداقل یکی از گواهینامه ها الزامی میباشد، البته لازم به ذکر است که، حتی در صورت نبودن الزام برای داشتن گواهینامههای اعطایی سازمان بورس و اوراق بهادر، دارا بودن این مدارک امتیاز مهمی را برای صاحبان آن به همراه دارد، به عنوان نمونه، صندوق ها افرادی را که مدرک تحلیلگری دارند، زودتر و سریع تر جذب می کنند.
در این تحقیق رابطه دو گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه و معاملهگری ابزار مشتقه که نسبت به سایر مدارک رواج بیشتری در بین مدیران داشته را با متغیرهای وابسته بررسی می کنیم، لازم است در اینجا بیان کنیم که، مدرک اصول بازار سرمایه تقریبا در بین تمام مدیران سرمایه گذاری مشترک می باشد، به همین دلیل از بررسی رابطه آن با متغیرهای وابسته خودداری کرده ایم.
۲-۷-۳ ) متغیرهای وابسته
۱-۲-۷-۳ ) بازده
بازده صندوق بیانگر نسبت مجموع تغییرات ارزش خالص دارائیها و سودهای پرداخت شده سرمایه گذاران به سرمایه گذاری اولیه میباشد.
RNAVt = (NAVt – NAVt-1 ) / NAVt1
RNAVt = بازده صندوق در زمان t
NAVt = خالص ارزش داراییهای صندوق در پایان دوره زمانی t

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است