NAVt-1 = خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان دوره زمانی t-1
۱-۱-۲-۷-۳ ) بازده هر فصل
برای محاسبه بازده برای هر فصل در صندوق از بازده متوسط استفاده میکنیم، برای این کار بعد از محاسبه بازدههای روزانه به طریق بالا، بازده متوسط بازدههای روزانه را برای هر فصل محاسبه میکنیم.
TRi =(۱/n)
TR = بازده متوسط صندوق در فصلi
RNAVt = بازده روزانه صندوق در زمان t در فصل i
اطلاعات مرتبط با بازده را از طریق سایت فیپ ایران و همچنین سایت اختصاصی هر صندوق بدست آوردهایم.
۲-۲-۷-۳ ) ریسک
همانطور که قبلا گفتیم در سرمایه گذاری ریسک را میتوان نوسان بازده سرمایهگذاری دانست، در حقیقت همواره این خطر وجود دارد که بازده تحقق یافته دارائی با بازده مورد انتظار آن تفاوت داشته باشد و هر چه مقدار این تفاوت بیشتر باشد، ریسک نیز بیشتر خواهد بود.
در این پژوهش برای محاسبه ریسک صندوق از انحراف معیار استفاده میکنیم.

۱-۲-۲-۷-۳) انحراف معیار[۱۹]

نوعی سنجش پراکندگی برای یک توزیع احتمالی یا متغیر تصادفی است و نماینده پراکندگی مقادیر آن حول مقدار میانگین است( آذر و مومنی، ۱۳۸۳). در این تحقیق از انحراف معیار برای ریسک استفاده می کنیم. انحراف معیار از رابطه زیر بدست می آید:

Sx =
x میانگین متغیر :
n : تعداد دادهها
S: انحراف معیار متغیر x
برای محاسبه ریسک صندوق های سرمایه گذاری در هر فصل از رابطه زیر استفاده می گردد:
SNAV =
NAV : بازده روزانه هر صندوق
میانگین بازده روزانه هر صندوق سرمایه گذاری در هر فصل :
SNAV: انحراف معیار بازده
لازم به ذکر است با توجه به محدودیت دسترسی به ترکیب پرتفوی سهام صندوق های سرمایه گذاری، برای محاسبه ریسک این صندوق ها، از رابطه بالا استفاده شده است.
۳-۲-۷-۳ ) نسبت شارپ
یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شاخص شارپ می باشد که پرفسور شارپ زمانی که در حال ارزیابی عملکرد ۳۴ صندوق سرمایهگذاری مشترک بود، بدان دست یافت. این شاخص نشان دهنده مقدار بازده مازادی است که صندوق در ازای پذیرش ریسک نسبت به دارائی بدون ریسک کسب کرده است(شارپ[۲۰]، ۱۹۶۴). .هر مقدار شاخص عدد بزرگتری را نشان دهد مطلوبتر است زیرا نشان میدهد که بازده بیشتری نسبت به هر واحد ریسک بدست آمده است.
ریسک/ بازده اضافیRVAR=( TR– RF )/ SDP =
TRp = متوسط بازدهی کل پرتفوی طی یک دوره زمانی
Rf = متوسط نرخ بازدهی بدون ریسک طی یک دوره زمانی
SDp = انحراف معیار بازدهی پرتفوی طی یک دوره زمانی
RVAR = شاخص شارپ پرتفوی طی یک دوره زمانی
متغیرهای پژوهش به صورت مختصر در جدول زیر آورده شده اند:
جدول (۲-۳) متغیر های تحقیق

نام متغیر نقش متغیر نوع متغیر
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir