۳_۲ ) روش پژوهش
این تحقیق براساس طرح تحقیق و از نوع توصیفی_تحلیلی و براساس هدف از نوع کاربردی است.
انجام تحقیق توصیفی از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات را می توان به کتابخانه ای، مشاهده ای و پیمایشی تقسیم کرد. در این تحقیق روش پیمایشی جهت گرد آوری اطلاعات استفاده شده است، لذا آن را می توان در زمره تحقیق های میدانی قرار داد. در تحقیق نوع پیمایشی اثر گذاری و ارتباط مورد معین دو محیط بررسی می شود و از طریق نظر سنجی و مراجعه به دیدگاه ها موجود درباره پدیده های مشخص چگونگی میزان تاثیر گذاری آن بر جامعه و در نتیجه ارتباطی که اطرافیان از طریق نگرش خود با پدیده مذکور پیدا کرده اند آگاه می شویم (آل کجباف،۱۳۹۱، ص۶۲).
۳_۳ ) جامعه آماری، روش نمونه گیری وحجم نمونه مورد پژوهش
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره ی آن ها بپردازد (سکاران،۱۳۹۰ ، ص۲۹۴). گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضاء که از جامعه ی آماری انتخاب شده اند. به عبارت دیگرتعدادی از اعضای جامعه ی آماری (اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل می دهند (سکاران،۱۳۹۰، ص ۲۹۵). در تحقیق حاضر کارکنان بانک صادرات استان گیلان اعم از مدیر یا رئیس و کارمند هستند و براساس بررسی های انجام شده کارکنان بانک صادرات استان گیلان که مرتبط با پژوهش حاضر هستند و میدان این مطالعه را تشکیل می دهند به عنوان جامعه آماری این تحقیق در نظر گرفته شده اند. این جامعه شامل حدود ۸۹۶ نفر است که از این مجموعه ۳۰۰ نفر بر اساس نمونه برداری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه بین آن ها توزیع گردید نهایتا تعداد ۱۹۶ پرسشنامه تکمیل شده براساس فرمول کوکران جمع آوری و روش نمونه گیری تصادفی مورد تحلیل قرار گرفت.
۳_۴) برآورد حجم نمونه
n = حجم نمونه
N= حجم جامعه
= اندازه ی متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
= واریانس نمونه (براساس متغیر مورد بررسی)
= میزان خطا
 
Z2 α= مقدار متغیرنرمال استاندارد که برای ۰۵/۰= α مقدارآن Z α/۲ ( ۲۵/ ۰) می باشد.
۳_۵ ) روش جمع آوری داده ها
گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، گاه به اشتباه، روش های گرد آوری داده ها را روش های تحقیق می نامند. مرحله گرد آوری داده، آغاز فرآیندی است که طی آن، محقق یافته های میدانی را گرد آوری می کند و با روش استقرایی به فشرده سازی آن ها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت، حکم صادر می کند و پاسخ مساله تحقیق را به اتکای آن ها می یابد بعبارتی، محقق به اتکای اطلاعات گرد آوری شده، واقعیت را آن طوری که هست، کشف می نماید (حافظ نیا،۱۳۸۳،ص ۱۶۲). در تحقیق حاضر روش جمع آوری داده ها میدانی بوده است.
جدول ۳-۱ متغیرها، ابعاد و تعداد سوالات پرسشنامه

متغیرها ابعاد تعداد سوال شماره سوال
عدالت سازمانی ۴ ۴-۱
مالی ۴ ۸-۵
غیر مالی مشتری
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است