۴

کسب و کار داخلی

۸/۹۰ درصد

۵

رشد و یادگیری

۴/۸۶ درصد

۶

رضایت شغلی

۴/۸۸ درصد

۷

عملکرد کارکنان

۹/۹۱ درصد

۳_۸) روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه ها از آمار استنباطی شامل روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LisrelوSpss استفاده شده است. و همچنین برای توصیف داده ها از آمار توصیفی مانند نمودار و جداول میله ای و از شاخص مرکزی از قبیل میانگین و شاخص های پراکندگی نظیر واریانس و انحراف معیار استفاده گردیده است.
۳-۸-۱) آزمون کولموگروف- اسمیرنف[۹۳]
آزمون کولموگروف_ اسمیرنف جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد (مومنی و همکاران،۱۳۹۰، ص۱۸۸). گاهی می خواهیم توزیع متغیری را مشخص کنیم و بررسی کنیم توزیع متغیر با توزیع نظری خاصی همگون است یا خیر مثلا آیا توزیع متغیر نرمال است؟ آیا توزیع متغیر نمایی است؟ آیا توزیع متغیر یکنواخت است؟ و… در این موارد از آزمون های توزیع داده ها (نیکویی برازش)[۹۴] استفاده می کنیم که عمدتا از دو آزمون خی دو و آزمون کولموگوروف_ اسمیرنف (KS) استفاده می شود. فرض صفر در این آزمون ها همگون بودن توزیع مشاهدات با توزیع نظری مشخص (با پارامترمعینی) است که با حدس قراین مختلف آن را تعیین کرده ایم و فرض مخالف مناسب نبودن توزیع مورد نظر برای متغیر است. از مزایای آزمون (KS) یکی این است که هریک از مشاهدات را به صورت اصلی درنظر می گیرد. دوم این که در مواردی که تعداد مشاهدات (n) کوچک است آزمونKS به دلیل دقیق بودن اعمال نشدنی است و سوم این که آزمون KS نسبت به دیگرنیکویی برازش (آزمون خی دو) از سادگی و سهولت بیشتری برخوردار است (مومنی، فعال قیومی،۱۳۹۰، ص۱۸۴).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های
آماری پژوهش
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیه ی این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS19 و LISREL 8.54 انجام گردیده است.
۴-۲) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول۴-۱) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی درصد
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.