بررسي روشهاي جستجو و بهينهسازي

     پيشرفت كامپيوتر در طي پنجاه سال گذشته باعث توسعه روش‌هاي بهينه‌سازي شده، به طوري كه دستورهاي متعددي در طي اين دوره تدوين شده است. در اين بخش، مروري بر روش‌هاي مختلف بهينه‌سازي ارائه مي‌شود. نمودار (2-1) روش‌هاي بهينه‌سازي را در چهار دسته وسيع دسته‌بندي مي‌كند. در  ادامه بحث، توضیحی مختصر در مورد روش های اصلی بهینه سازی ارائه خواهد شد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن سطوح کیفی

دسته‌ها: دانشجویی