شاخصهای ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

به دلیل نو بودن موضوع سرمایه فکری جای آن دارد که مطالعات و بررسیهای زیادی دربارۀ آن انجام گیرد. لذا در این قسمت به ذکر برخی از موضوعاتی که در آینده میتواند موضوع بررسی محققان و پژوهشگران قرار گیرد، پرداخته میشود:
1- این پژوهش را با در نظر گرفتن الگوهای دیگری از سرمایه فکری و با در نظر گرفتن عوامل متعدد تأثیر گذار بر سرمایه در گردش و برای تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با در نظر گرفتن شاخصهای عملکردی دیگر مانند ارزش افزوده اقتصادی، شاخص سودآوری اصلی و … انجام دهند.
2- بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد غیر مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
3- بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ریسک کلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
4- بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ریسک مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
5- بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ریسک تجاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
6- بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
7- بررسی تأثیر سرمایه فکری و سبک مدیریت بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
8- بررسی تأثیر سرمایه فکری و فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
9- بررسی تأثیر سرمایه فکری و ساختار سازمانی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
10- بررسی تأثیر سرمایه فکری و استراتژی منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
5-4- خلاصۀ فصل
در نهایت در این فصل پس از تفسیر نتایج به دست آمده از آزمون فرضیههای پژوهش و بحث و نتیجهگیری نهایی پیشنهادهایی نیز مبتنی بر بررسی پیشینۀ تحقیق و آزمون فرضیهها و پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی جهت انجام پژوهشهای آتی در زمینه مربوطه، ارائه شده است.
منابع
l
فهرست منابع فارسی
1- اسمعیلزاده مقری، ع؛ همتفر، م؛ زمانیان، ع. (1389). بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری مدیریت، سال چهارم، شماره 6، صص 1-12.
2- آقاشیری، ز؛ معظمینژاد، ه؛ نوحه خوان، ل؛ آقاشیری، م. (1392). بررسی عوامل تعیینکننده مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای کوچک. مجموعه مقالات دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی. صص 250-258.
3- انواری رستمی، ع؛ سراجی، ح. (1384). سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 39، صص 49-62 .
4- انواری رستمی، ع؛ تهرانی، ر؛ سراجی، ح. (1383). بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات، جریانهای نقدی فعالیتهای عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 37، صص 3-22.
5- پیری، پ؛ ایمانی، م؛ باقرزاده، م. (1391). بررسی رابطه بین کیفیت سود و سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. (پایاننامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه ارومیه.
6- حافظنیا، م. (1385). مقدمه‌ای بر روش پژوهش در علوم انسانی. چاپ دوازدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
7- حسنوی، ر؛ رمضان، م. (1391). سرمایه فکری سازمان. چاپ اول، تهران: آتی نگر.
8- خاکی، غ. (1388). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. چاپ پنجم، تهران: انتشارات بازتاب.
9- خرمنژاد م. (1386). بررسی عملیاتی مدیریت سرمایه در گردش و عوامل مؤثر بر آن. (پایاننامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه فردوسی مشهد.