شاهنشاهی هخامنشی

دانلود پایان نامه

در زمان اردشیر دوم به جز ضرب سکه و نقش مهر وی کاخ آپادانا را مرمت میکند البته برخی منابع این مرمت را به اردشیر اول نسبت دادهاند اما بر اساس زمان گذشته از زمان بنای کاخ مرمت آن به دست اردشیر دوم محتمل تر مینماید.
نقش زنان در مشکلات داخلی در زمان اردشیر با توجه به دخالت پریزاد در شورش کوروش جوان و قتل زن یونانی اردشیر به دست پروشات نشان دهنده ی غفلت وی به شرایط داخلی کشور است شاه با وجود هوش سرشار همواره به دسایس مختلف متوسل شده و بیشتر در فکر تصرف است و از این رو او به شرایط داخلی با دسیسه و جنگ پاسخ می دهد از این رو شورشی چون شورش کوروش جوان آن هم با همکاری دشمن کشور رخ می دهد و این در واقع بیانگر نارضایتی داخلی در زمان اردشیر دوم هخامنشی است. علت کامیابی اردشیر در جنگ ها و تصرفات توانمندی وی در برقراری ارتباط و تعامل با سایر ملل نمی باشد بلکه او با زیرکی تمام از ضعف همسایگان خود برای تحت تصرف درآورذن آن ها بهره می جوید سیاست انگلیسی اردشیر دوم هخامنشی در تفرقه ا فکنی ترفندی کارآمد در حکومت بر یونانیان است او از سیاست واقعی خود کوروش کبیر فاصله زیادی گرفته و اساس حکومت خود را بر زراندوزی و قدرت طلبی قرار داده است و این باعث شده که در دوران حکومت وی او همواره مورد غضب داخلی و حتی افراد نزدیک خانواده خود باشد و حتی فرزندان وی از این غضب در امان نمی مانند و قتل ارسام فرزند مورد علاقه ی وی نیز از همین منظر قابل بررسی است در واقع اردشیر با شناخت کافی از شرایط جنگی و هوش و ذکاوت و سیاست در نفوذ و تفرقه افکنی است که به سکه ها و طلاهای یونانی همان نقطه ضعف یونانیان دست پیدا می کند وگرنه او تاثیری عمیق و ماندگار بر ملت خویش و ملت یونان ندارد او هیچ خدمتی به یونان مانند داریوش بزرگ که تاثیری ماندگار در مصر و برای مصریان داشت ندارد تا جایی که حتی مذهب حاکم بر یونان در وی تاثیرگذار بوده و او برای موجه جلوه دادن خود و بروز یک چهره ی موثر دست به ساخت تندیس از برخی ایزد بانو ها می کند و حتی معشوقه کوروش را به راهبگی در معبد آناهیتا می فرستد که بعدها در بین مسیحیان رواج پیدا می کند و این به نوعی می تواند میراث یونانیان باشد. اردیر دوم رسما مهر پرستی را در ایران رواج می بخشد و بغ پرستی و عبادت الهه ها را که زرتشت آن را رد کرده بود از نو پایه گذاری مینماید.
منابع و ضمائم
منابع
احتشام،مرتضی. ایران در زمان هخامنشیان. تهران : حبیبی ، 1355.
اومستد. تاریخ شاهنشاهی هخامنشی . ترجمه محمد مقدم ، تهران : 1372.
بیات، عزیزالله. کلیات تاریخ و تمدن پیش از اسلام . تهران : دانشگاه ملی ، 1355.
پرویز، عباس. تاریخ دو هزار و پانصد هزار ساله ایران. تهران : علمی ، بی تا
پوپ. معماری ایرانی. ترجمه غلامحسین صدری افشار ، احمد ایرانی. تهران : خوارزمی ،1346.
پیرنیا، حسن. ایران باستان .تهران: شرکت مطبوعات ، 1313.
پیرنیا، حسن، اقبال آشتیانی، عباس، عاملی،باقر.تاریخ ایران. تهران: نامک ، 1380
خدادادی، اردشیر. تاریخ هخامنشیان.تهران : به دید ، 1376
داندامایف، محمد ع. تاریخ سیاسی هخامنشیان، ترجمه فرید جواهر کلام. تهران: نشر فروزان، 1388.
دورانت، ویل. مشرق زمین گاهواره تمدن .ترجمه احمد آرام. تهران : علمی و فرهنگی، 1374.
رجبی ، پرویز. هزاره های گم شده. خشایارشا تا فروپاشی هخامنشیان. نشر توس: تهران، 1380.
رجبی ، پرویز،. هزاره های گمشده ، اهورامزدا ، زرتشت و اوستا ، نشر توس: تهران، 1380.
رضی، هاشم. آئین مهر میترائیسم. تهران : بهجت ، 1371.
سامی، علی. تمدن هخامنشی. شیراز :1342
سانسیسی، هلن،. نبوزخ ورد. تاریخ هخامنشیان. ترجمه مرتضی ثاقب. تهران: توس ، 1392
شاملوی، حبیبب الله. تاریخ ایران از ماد تا پهلوی. تهران : صفی علیشاه ، 1347
گروسه، رنه. تاریخ تمدن ایران .ترجمه جواد محیی. تهران : گوتنبرگ ، 1347.
گروه نویسندگان. تاریخ هخامنشیان ( مطالعاتی درباره تاریخ ایران، رسالاتی به یادبود دیوید لوئیس)، جلد یازدهم. ترجمه مرتضی ثاقب فر. تهران: توس،1392.
گریشمن،رمان. ایران از آغاز تا اسلام. ترجمه دکترمحمد معین. تهران : دنیای کتاب. 1382.
محمود آبادی، اصغر. از ماراتن تا گرانیک. تهران: انتشارات مینو،1382.
مشکور، محمد جواد. ایران در عهد باستان. تهران:مشرفی، 1367.
نوذری، عزت اله. تاریخ اجتماعی ایران. گناباد: مرندیز و آتیه ، 1376