شبکه های ارتباطی

دانلود پایان نامه

در جدول زیر آمار های توصیفی در خصوص طراحی ساختار و انعطاف پذیری ارائه شده است. میانگین متغیر مورد بحث برابر با 2.75 با انحراف معیار 0.6388 می باشد.
N دامنه تغییرات مینیمم ماکسیمم میانگین انحراف معیار واریانس
طراحی و ساختار انعطاف پذیری 160 3.33 1.00 4.33 2.7500 0.63883 0.408
جدول 12-4- تحلیل توصیفی متغیر طراحی و ساختار انعطاف انعطاف پذیری

نمودار 8-4- تحلیل توصیفی متغیر طراحی و ساختار انعطاف پذیری
در برسی انجام شده در خصوص متغیر مورد بررسی مشاهده گردید که 13.12% از پاسخگویان سطح ” متغیر طراحی و ساختار انعطاف پذیری” را در سازمان در حد کم ارزیابی نموده اند، در پاسخگویی به پرسش مورد بررسی ملاحظه شده که 76.88% در رده متوسط و 10% در رده زیاد متغیر مورد بررسی دسته بندی شده اند.
8-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده در خصوص متغیر تدوین انتقال دانش
در جدول زیر پرسشهای طرح شده در خصوص متغیر انتقال دانش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این پرسشها در مقیاس طیف لیکرت و با گزینه های خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد و خیلی زیاد مورد سنجش واقع شده اند در جدول زیر به ارائه فراوانی و درصد متناظر با هر یک پرداخته ایم:
تدوین انتقال دانش
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد کل
تا چه اندازه گروه اطلاعات مهم را در رایانه ذخیره سازی و به روز رسانی می کند تا به آسانی قابل جستجو باشند؟ فراوانی 19 31 76 28 6 160
درصد 11.9% 19.4% 47.5% 17.5% 3.8% 100.0%
تا چه اندازه دانش در بانک داده ها برای استفاده تمامی کارکنان سازمان طبقه بندی می شود؟ فراوانی 31 63 52 12 3 161
درصد 19.3% 39.1% 32.3% 7.5% 1.9% 100.0
تا چه اندازه گروه ، اطلاعات مهم را از طریق تصاویر و متن در سیستم های رایانه ای ذخیره می کند؟ فراوانی 59 43 37 17 4 160
درصد 36.9% 29.9% 23.1% 10.6% 2.5% 100.0%
تا چه اندازه کارکنان از شبکه های ارتباطی داخلی یا ایمیل برای تقسیم دانش و تجربه خود با سایرین استفاده می کنند؟ فراوانی 103 35 18 1 4 161
درصد 64.0% 21.7% 11.2% 0.6% 2.5% 100.0
جدول 13-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده در خصوص متغیر تدوین انتقال دانش
به منظور برآورد اندازه ای از متغیر “تدوین انتقال دانش” ، پرسشهای فوق با در نظر گرفتن الزامات طیف لیکرت کمی شده است در جدول و نمودار صفحه بعد با هدف تحلیل توصیفی این متغیر را مورد بحث قرار خواهیم داد.
9-3-4- تحلیل توصیفی متغیر تدوین دانش
در جدول زیر آماره های توصیفی در خصوص متغیر انتقال دانش ارائه شده است و میانگین متغیر مورد بحث برابر با 2.21 با انحراف معیار 0.704 می باشد.
N دامنه تغییرات مینیمم ماکسیمم میانگین انحراف معیار واریانس
طراحی و ساختار انعطاف پذیری 157 3.25 1.00 4.25 2.2182 0.70468 0.497