شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

به طور کلی در بین شاخصهای عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود)، سرمایه فکری و سرمایه در گردش هر دو بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار و مثبتی دارند و در بین شاخصهای عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود)، سرمایه فکری بیشترین تأثیر را با توجه به میزان ضریب (6805463/0) بر روی بازده حقوق صاحبان سهام و سرمایه در گردش نیز با توجه به میزان ضریب (000009/1) بیشترین تأثیر را بر روی بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
فرضیه فرعی 1: سرمایه فکری بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
ROA = b0+ b1VAIC + e (5-7)
نتایج حاصل از بررسی این فرضیه نشان داد که سرمایه فکری بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی تأثیر معنادار (05/0< P-Value) اما منفی دارد و مقدار ثابت مدل نیز بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی تأثیر معناداری ندارد (05/0> P-Value). نتایج این بررسی از حیث تأثیر معنادار با نتایج پژوهشهای همتی و همکاران (1389) و نمازی و ابراهیمی (1389)، شمس و خلیلی (1390)، طالب نیا و همکاران (1391) در داخل و نیز با نتایچ پژوهشهای چن و همکاران (2005)، تان و همکاران (2007) ، الرحمن و همکاران (2012) در خارج، همخوانی دارد.
مدل نهایی به صورت زیر پذیرفته میشود:
ROA = – 297154/1VAIC (5-8)
فرضیه فرعی 2: سرمایه در گردش بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
ROA = b0+ b1 WCR + e (5-9)
نتایج حاصل از بررسی این فرضیه نشان داد که سرمایه در گردش بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی تأثیر معنادار (05/0< P-Value) و مثبتی دارد و میزان تأثیر با توجه به میزان ضریب (9999364/0) قوی میباشد یعنی شرکتی که سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد تأمین مالی خود را از محل داراییهای جاری انجام میدهد، بازده داراییهای بیشتری نیز خواهد داشت اما مقدار ثابت مدل بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی تأثیر معناداری ندارد (05/0> P-Value). نتایج این بررسی با نتایج پژوهش غسان و همکاران که در آن تأثیر سرمایه در گردش مورد نیاز و بازده داراییها تأیید شد همخوانی دارد (غسان و همکاران، 2010).
مدل نهایی به صورت زیر پذیرفته میشود:
ROA = 9999364/0 WCR (5-10)
فرضیه فرعی 3: سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
ROE = b0+ b1VAIC + e (5-11)
نتایج حاصل از بررسی این فرضیه نشان داد که سرمایه فکری تأثیر معنادار (05/0< P-Value) و مثبتی بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی دارد اما مقدار ثابت مدل بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی تأثیر معناداری ندارد (05/0> P-Value). این نتایج با نتایج پژوهشهای همتی و همکاران (1389)، نمازی و ابراهیمی (1389)، شمس و خلیلی (1390) در داخل و نیز با نتایج پژوهشهای چن و همکاران (2005)، تان و همکاران (2007)، الرحمن و همکاران (2012) در خارج، همخوانی دارد.
مدل نهایی به صورت زیر پذیرفته میشود:
ROE = 2784392/0VAIC (5-12)
فرضیه فرعی 4: سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
ROE = b0 + b1 WCR + e (5-13)
نتایج حاصل از بررسی این فرضیه نشان داد که سرمایه در گردش و همچنین مقدار ثابت مدل بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی تأثیر معناداری ندارند (05/0> P-Value)، در نتیجه مدل پذیرفته نمیشود. نتایج این بررسی با بخشی از پژوهش آدکله و ماکولو که به بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر عملکرد سازمان با انتخاب 10 شرکت سهامی از صنایع مختلف در نیجریه پرداختند. نتایج نشان داد که انواع مختلفی از ارتباط بین سرمایه در گردش و عملکرد سازمان وجود دارد بدین ترتیب که از میان 10 شرکت مورد مطالعه، 6 شرکت ارتباط منفی بین سرمایه در گردش و عملکرد سازمان و 4 شرکت دیگر ارتباط مثبتی را میان سرمایه در گردش و عملکرد سازمان نشان دادند. همچنین دریافتند که سرمایه در گردش تمامی 10 شرکت منتخب تأثیر معناداری بر عملکردشان در طول دوره مورد مطالعه ندارد، همخوانی دارد (آدکله و ماکولو، 2013).
فرضیه فرعی 5: سرمایه فکری بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
PM = b0+ b1VAIC + e (5-14)
نتایج حاصل از بررسی این فرضیه نشان داد که سرمایه فکری بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی تأثیر معنادار (05/0< P-Value) و مثبتی دارد بدین معنی که شرکتهای تولیدی هر چقدر سرمایههای فکری خود را تقویت کنند حاشیه سود بالاتری خواهند داشت. اما مقدار ثابت مدل بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی تأثیر معناداری ندارد (05/0> P-Value)، در نتیجه مدل نهایی به صورت زیر پذیرفته میشود:
PM = 223519/0VAIC (5-15)
فرضیه فرعی 6: سرمایه در گردش بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
PM = b0+ b1 WCR + e (5-16)